Numer KRS

Z Encyklopedia Zarządzania

Numer KRS - jest indywidualnym numerem nadawanym podmiotom, które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest drugim obok Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) rejestrem podmiotów gospodarczych. Rejestry te różnią się od siebie rodzajem podmiotów, które są do nich wpisywane.

Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny, oznacza to, że każdy może znaleźć dany podmiot któremu nadano numer KRS korzystając z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a następnie pobrać do pliku PDF aktualny odpis z rejestru. W tym celu należy podać numer KRS, NIP, REGON, nazwę lub miejscowość szukanego podmiotu. Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/

Ponadto dzięki numerowi KRS każdy może zweryfikować istotne dla obrotu gospodarczego, dane o przedsiębiorcy, w tym między innymi:

 • informacje o zaległościach podatkowych i celnych,
 • zaległościach wobec ZUS,
 • wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.

Od dnia 15 marca 2018, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwe jest wyszukanie i pobranie dokumentu finansowego podmiotu wpisanego do rejestru.

TL;DR

Numer KRS to indywidualny numer nadawany podmiotom wpisywanym do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyszukiwanie podmiotów z numerem KRS jest możliwe na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Numer KRS umożliwia weryfikację danych o przedsiębiorcy, takich jak zaległości podatkowe, zaległości wobec ZUS, wierzyciele i niespłacone wierzytelności. Numer KRS jest nadawany stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym, fundacjom, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorcom. Procedura wpisu do rejestru KRS wymaga złożenia wniosku w formie teleinformatycznej lub na urzędowym formularzu.

Podmioty posiadające numer KRS

KRS jest publicznym rejestrem prowadzonym przez sądy gospodarcze oraz Ministerstwo Sprawiedliwości w formie systemu teleinformatycznego. Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy prawa nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru. W KRS prowadzone są trzy rejestry: przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz dłużników. Spośród wymienionych numer KRS nadawany jest tylko dla dwóch pierwszych grup.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2019 poz. 1500) są to:

Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Przedsiębiorcy - w tym takie podmiotów jak:

 • spółki jawne;
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
 • spółki partnerskie;
 • spółki komandytowe;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • proste spółki akcyjne;
 • spółki akcyjne;
 • spółki europejskie;
 • spółdzielnie;
 • spółdzielnie europejskie;
 • przedsiębiorstwa państwowe;
 • instytuty badawcze i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych;
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej;
 • inne osób prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru;
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
 • główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji;
 • instytucje gospodarki budżetowej.

Dla trzeciej grupy tj. rejestru dłużników niewypłacalnych, nadawany jest numer RDN.

Procedura wpisu do rejestru KRS

Wniosek o wpis do KRS powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek podmiotu, który podlega temu obowiązku. Zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2019 poz. 1500):

"Art. 19. 1. Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.

2. Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

3. Wniosek o wpis w rejestrze, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, składa się na urzędowym formularzu lub jego kopii albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Formularz zawiera niezbędne pouczenia dla stron dotyczące sposobu jego wypełniania, wnoszenia i skutków niedostosowania wniosku do wymagań przewidzianych dla pism procesowych.

4. Wnioski inne niż o wpis dotyczące podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, można składać także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

5. Wniosek w postępowaniu przed sądem rejestrowym składa się wraz z opłatą sądową.

6. Wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem wniosku do sądu rejestrowego, o czym sąd poucza wnoszącego pismo. Przepisy art. 130 § 7 i 8 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

7. Wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.

8. Nieprawidłowo wypełniony wniosek o wpis podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków, jeżeli z powodu nieprawidłowego wypełnienia nie jest możliwe nadanie wnioskowi prawidłowego biegu.

9. Wniosek o wpis złożony z naruszeniem ust. 3 podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.

10. W razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 7-9 może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie zawiera braków, wywołuje on skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.

11. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory, sposób i miejsca udostępniania urzędowych formularzy, mając na uwadze wymagania przewidziane dla pism procesowych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego".


Numer KRSartykuły polecane
Numer REGONUstawa o KRSMonitor Sądowy i GospodarczyKrajowy Rejestr SądowyRejestr przedsiębiorcówCentralna ewidencja działalności gospodarczejEwidencja działalności gospodarczejRejestr firmRejestr KRS

Bibliografia

 • Dębski D., Dębski P. (2013), Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Kordela M. (2011), Kompedium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Michnik A. (2009), Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Strona internetowa: Portal eKRS
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591


Autor: Jacek Irlik

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.