Rejestr KRS

Z Encyklopedia Zarządzania

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) stanowi podlegającą Ministerstwu Sprawiedliwości scentralizowaną bazę danych funkcjonującą na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym[1]. Wraz z dniem 1.01.2001r. zastąpił on funkcjonujący do tej pory publiczny Rejestr Handlowy[1].

Na Rejestr KRS składają się[2]:

Podmioty gospodarcze podlegające wpisom do Rejestru KRS

Wśród podmiotów gospodarczych, które podlegają wpisom do rejestru KRS wymienia się [2]:

 1. Spółki:
  • jawne,
  • partnerskie,
  • komandytowe,
  • komandytowo-akcyjne,
  • akcyjne,
  • z o.o.,
 2. Spółdzielnie (w tym: spółdzielnie europejskie),
 3. Przedsiębiorstwa państwowe,
 4. Instytuty badawcze,
 5. Towarzystwa:
  • ubezpieczeń wzajemnych,
  • reasekuracji wzajemnej,
 6. Inne osoby prawne wymienione w ustawie,
 7. Prowadzące działalność na terytorium Polski oddziały
  • przedsiębiorców zagranicznych,
  • zakładów ubezpieczeń,
  • zakładów reasekuracji,
 8. Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 9. Instytucje gospodarki budżetowej.

Wpisy do rejestru

Wpisu do prowadzonego w systemie informatycznym rejestru KRS dokonuje właściwy dla przedsiębiorcy rejonowy sąd gospodarczy. Przez wyrażenie dokonanie wpisu należy rozumieć zarówno jego wprowadzenie, jak i wykreślenie[2]. Wpis jest dokonywany, co do zasady, na wniosek przedsiębiorcy (wyjątkiem jest sytuacja, w której wpisu dokonuje się z urzędu), przy użyciu urzędowego formularza, w terminie 7 dni od momentu wystąpienia zdarzenia, które dokonanie wpisu uzasadnia. Od dnia 1 marca 2020 roku nie dopuszcza się już składania wniosków w formie papierowej, jedyną dopuszczalną formą złożenia wniosku o wpis do rejestru jest forma elektroniczna wykorzystująca dostępny system teleinformatyczny[3]. Złożenie wniosku podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty sądowej. Złożenie wniosku bez uiszczenia opłaty nie wywołuje skutków prawnych.

Biorąc pod uwagę czynności realizowane w ramach dokonywania wpisu do rejestru można podzielić go na dwa etapy[4]:

 1. Merytoryczne rozpoznanie dokonywane przez sędziego.
 2. Wpisanie danych do rejestru wpisów.

Cele i funkcje Rejestru KRS

Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Rejestr KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy, pełni szereg istotnych funkcji, zaczynając od zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Dzięki temu rejestrowi, osoby fizyczne i prawne mogą sprawdzić informacje o danym podmiocie gospodarczym przed podjęciem z nim współpracy. Rejestr KRS zawiera dane takie jak nazwa firmy, forma prawna, adres siedziby, dane kontaktowe, a także informacje o składzie organów zarządzających. Dzięki temu, potencjalni kontrahenci mogą ocenić wiarygodność i solidność przedsiębiorstwa, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa transakcji.

Status osoby prawnej. Rejestr KRS nadaje podmiotom gospodarczym status osoby prawnej. Jest to istotne dla prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ umożliwia takim podmiotom dokonywanie czynności prawnych, takich jak zawieranie umów, nabywanie nieruchomości czy zaciąganie kredytów. Posiadanie statusu osoby prawnej daje przedsiębiorstwom większe możliwości rozwoju i funkcjonowania na rynku.

Dostęp do informacji o podmiotach gospodarczych. Rejestr KRS umożliwia szeroki dostęp do informacji o podmiotach gospodarczych. Każdy może uzyskać informacje o danej firmie, niezależnie od tego, czy jest zainteresowany współpracą, czy też potrzebuje informacji do celów statystycznych czy badań naukowych. Dostęp do takich danych jak historia firmy, jej struktura organizacyjna, aktualne dane kontaktowe czy informacje o podmiotach powiązanych pozwala na lepsze zrozumienie i ocenę kondycji danej firmy.

Wspomaganie organów ścigania i instytucji kontrolnych. Rejestr KRS jest również ważnym narzędziem wspomagającym organy ścigania i instytucje kontrolne w swojej pracy. Dostęp do danych zawartych w rejestrze pozwala na skuteczne prowadzenie dochodzeń dotyczących różnego rodzaju przestępstw gospodarczych, takich jak pranie brudnych pieniędzy czy oszustwa finansowe. W przypadku kontroli przedsiębiorstw, organy kontrolne mogą również sprawdzić informacje o podmiocie gospodarczym w celu ustalenia zgodności z przepisami prawa.

Informacje dla partnerów biznesowych, inwestorów i klientów. Rejestr KRS stanowi źródło istotnych informacji dla partnerów biznesowych, inwestorów i klientów. Przedsiębiorcy mogą sprawdzić wiarygodność i reputację potencjalnych partnerów biznesowych, co ma wpływ na podejmowanie decyzji o współpracy. Inwestorzy natomiast mogą korzystać z danych zawartych w rejestrze do oceny potencjału inwestycyjnego danej firmy. Klienci z kolei mogą sprawdzić dane kontaktowe i informacje o firmie, z którą zamierzają nawiązać relacje handlowe, co wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa i zaufanie.

Dane statystyczne i informacje o kondycji sektora przedsiębiorstw. Rejestr KRS dostarcza również ważne dane statystyczne oraz informacje o kondycji sektora przedsiębiorstw. Można na ich podstawie analizować trendy w gospodarce, badając np. liczbę nowo zarejestrowanych firm, ich rozmiar, branże, czy też liczby pracowników. Takie informacje są istotne dla podejmowania decyzji na poziomie makroekonomicznym oraz dla planowania i monitorowania polityki gospodarczej.

Informacje o osobach pełniących funkcje zarządzające. Rejestr KRS zawiera również informacje o osobach pełniących funkcje zarządzające w firmach. Dzięki temu można sprawdzić kompetencje, doświadczenie oraz ewentualne powiązania tych osób, co ma istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o współpracy lub inwestycji. Takie informacje pozwalają na ocenę wiarygodności zarządzających i mogą wpływać na wizerunek i zaufanie do danej firmy[2].

Znaczenie Rejestru KRS dla różnych grup

Przedsiębiorcy. Rejestr Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) jest niezwykle istotnym narzędziem dla przedsiębiorców. Dzięki niemu mogą oni w prosty sposób sprawdzić informacje dotyczące innych firm i podmiotów gospodarczych. Rejestr KRS zawiera informacje o nazwie firmy, siedzibie, numerze NIP, numerze REGON, danych kontaktowych oraz danych dotyczących zarządu i udziałowców. Dla przedsiębiorców jest to bezcenne źródło informacji, które pomaga w podejmowaniu decyzji biznesowych, takich jak wybór partnera handlowego czy ocena ryzyka związanego z kontrahentem. Dostęp do Rejestru KRS pozwala również na weryfikację legalności działalności innych firm, co jest istotne w kontekście konkurencji na rynku.

Organizacje kontrolne. Dla organizacji kontrolnych, takich jak Urząd Skarbowy czy ZUS, Rejestr KRS jest cennym źródłem informacji. Dzięki niemu mogą one łatwo sprawdzić dane dotyczące firm i podmiotów gospodarczych, w tym informacje o zarejestrowanych działalnościach gospodarczych, statusie podatkowym czy informacje dotyczące składanych deklaracji. Rejestr KRS ułatwia tym samym kontrolę i egzekwowanie przepisów podatkowych oraz zabezpieczenie praw pracowników.

Badacze i eksperci w zarządzaniu. Badacze i eksperci w zarządzaniu również korzystają z Rejestru KRS. Dla nich jest to źródło danych do analizy i badań naukowych z zakresu zarządzania. Rejestr KRS dostarcza informacje o strukturze organizacyjnej, właścicielach, zarządzie i innych istotnych elementach dotyczących firm. Dzięki temu badacze i eksperci mogą analizować różne aspekty zarządzania, takie jak struktura własnościowa, zarządzanie ryzykiem czy wpływ decyzji zarządzających na wyniki finansowe. Rejestr KRS stanowi więc ważne źródło danych dla badań naukowych oraz rozwijania wiedzy na temat zarządzania.

Inwestorzy i kontrahenci. Dla inwestorów i kontrahentów Rejestr KRS ma duże znaczenie, ponieważ umożliwia im sprawdzenie wiarygodności i legalności działalności potencjalnych partnerów biznesowych. Inwestorzy mogą w Rejestrze KRS znaleźć informacje dotyczące udziałowców i zarządu, co pozwala na ocenę kompetencji i doświadczenia osób zarządzających daną firmą. Kontrahenci natomiast mogą sprawdzić, czy dana firma jest zarejestrowana i działa legalnie, co daje pewność, że będą mogli zawrzeć z nią bezpieczną i wiarygodną umowę.

Banki i instytucje finansowe. Rejestr KRS jest również ważnym źródłem informacji dla banków i instytucji finansowych. Dzięki dostępowi do Rejestru KRS mogą one ocenić wiarygodność i zdolność kredytową firm i podmiotów gospodarczych. Rejestr KRS dostarcza informacje o historii finansowej, zadłużeniu, udziałowcach i zarządzie, co pozwala na ocenę ryzyka kredytowego i podejmowanie świadomych decyzji finansowych.

Sądy i organy ścigania. Rejestr KRS ma duże znaczenie także dla sądów i organów ścigania. Dzięki niemu mogą one uzyskać informacje dotyczące firm i podmiotów gospodarczych w przypadku prowadzenia postępowań sądowych czy dochodzeń karnych. Rejestr KRS dostarcza informacje o właścicielach, zarządzie, strukturze organizacyjnej oraz innych danych istotnych dla postępowań sądowych i śledczych. Dzięki temu sądy i organy ścigania mogą prowadzić swoje działania efektywniej i skuteczniej, mając dostęp do rzetelnych informacji.


Rejestr KRSartykuły polecane
Numer KRSKrajowy Rejestr SądowyRejestr firmNumer REGONRejestracja działalności gospodarczejCentralna ewidencja działalności gospodarczejE-urządUstawa o KRSEwidencja działalności gospodarczej

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Mazur Z., Mazur H., Mendyk-Krajewska T. (2015), Elektroniczne rejestry publiczne, "Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego- Ekonomiczne problemy usług", nr 852, Szczecin, s.509.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Żywicka A. (2012), Rejestry przedsiębiorców w polskim systemie prawnym, "Zeszyty Naukowe WSEI seria: Administracja",nr 2(1/2012), s. 83-94.
 3. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Art. 19
 4. Masiota J. (2003), Uwagi na temat wybranych aspektów funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego, "Palestra" nr 48/5-6(545-546), s.55-62.

Bibliografia


Autor: Sylwia Zych

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.