Kontrahent

Z Encyklopedia Zarządzania
Kontrahent
Polecane artykuły


Kontrahent (ang. Counter party) to druga strona transakcji. Dla osoby zajmującej się eksportem kontrahentem jest klient zagraniczny, a dla osób świadczących usługi pożyczkowe kontrahentem jest pożyczkobiorca. W dowolnej transakcji kontrahent może być narażony na ryzyko niewywiązania się przez inne strony z określonej części umowy lub nieformalnej transakcji. Istnieje jednak możliwość na wielu rynkach, aby w dowolnej transakcji zmniejszyć ryzyko dla obu stron umowy dzięki kreatorom rynku. Kreatorzy stajom się kontrahentem zarówno dla zewnętrznych sprzedawców jak i zewnętrznych nabywców. Strony biorące udział w takiej transakcji prowadzą wówczas transakcję "z rynkiem” i nie odczuwają niepokoju związanego z niewypłacalnością lub nieuczciwością konkretnego partnera.

Ryzyko kredytowe kontrahenta

Ryzyko kredytowe kontrahenta (ang. counter-party credit risk) związane jest z ryzykiem jakie pojawia się podczas sprzedaży dóbr na kredyt oraz z możliwością nieregulowania płatności w określonym terminie. Istnieją dwie możliwości ubezpieczenia się od ryzyka w zależności od okresu udzielania kredytu:

 • kredyt krótkookresowy – istnieje możliwość udzielenia go pod zastaw weksla, który może podlegać dyskontowaniu. W takiej sytuacji sprzedawca otrzymuje gotówkę natychmiast, a ryzyko kredytowe przejmuje na siebie nabywca weksla,
 • kredyt długookresowy – istnieje możliwość ubezpieczenia się od ryzyka m.in. dzięki specjalnym agencjom (przykładowo: w Polsce agencją taką jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), w Wielkiej Brytanii to Departament Gwarancji Kredytów Eksportowych (ECGD), a w Stanach Zjednoczonych to Bank Eksportu i Importu).

Sposoby weryfikacji kontrahenta

Aby ograniczyć ryzyko związane z wyborem nieuczciwego kontrahenta, należy sprawdzić poniższe elementy:

 • powiązania kapitałowe,
 • powiązania osobowe,
 • sytuację finansową podmiotu,
 • obecność kluczowych pracowników firm np. na listach sankcyjnych,
 • sytuację polityczną i gospodarczą podmiotu z którego pochodzi potencjalny kontrahent,
 • raporty handlowe danego podmiotu.

Przyczyny niewywiązywania się z umów przez kontrahentów

Do podstawowych przyczyn niewywiązywania się z umów przez kontrahentów zagranicznych jak i krajowych można zaliczyć:

 • niewystarczająca dostępność funduszy,
 • spór nad jakością dostarczonych towarów/usług,
 • niezgodność parametrów dostarczonego towaru/usługi z zamówieniem,
 • skomplikowane procedury związane z rozliczeniem płatności,
 • nieefektywny system bankowy,
 • nieprawidłowe informacje na fakturze,
 • kredytowanie działalności nabywcy kosztem wykonawcy zlecenia,
 • ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa nabywcy,
 • wysłanie faktury do niewłaściwego odbiorcy.

Bibliografia

Autor: Magdalena Sikorska