Inkaso eksportowe

Z Encyklopedia Zarządzania

Inkaso eksportowe - uwarunkowana forma płatności mająca postać umowy pomiędzy eksporterem a jego bankiem (lub inną instytucją pośredniczącą) na dostarczenie dokumentów handlowych i/lub finansowych importerowi (najczęściej za pośrednictwem jego banku) w zamian za zapłatę lub zabezpieczenie przyszłej zapłaty kwoty podlegającej inkasu (za zabezpieczenie uznaje się wystawienie weksla własnego lub zaakceptowanie weksla trasowanego).

Inkaso eksportowe jako produkt zabezpieczający transakcje handlowe

W transakcji inkasa eksportowego uczestniczą instytucje trzecie (najczęściej banki) w celu ograniczenia ryzyka związanego z kontrahentem handlowym. Dzięki tej formie rozliczenia transakcji eksporter ogranicza ryzyko nieotrzymania zapłaty za wysłane towary a importer eliminuje ryzyko nieotrzymania zapłaconych z góry towarów.[1]

Inkaso eksportowe może być stosowane przez firmy handlujące z partnerem zagranicznym, które nie wymagają tak mocnego zabezpieczenia jakie daje akredytywa dokumentowa, jednakże potrzebują większego bezpieczeństwa niż w przypadku rozliczeń przez polecenia wypłaty lub czeki.

Kryteria podziału inkasa

To właśnie ze względu na kryterium kierunku transakcji możemy wyróżnić:

Inkaso ze względu na kryterium sposobu i terminu zapłaty dzielimy na:

Z kolei kryterium przedmiotowe transakcji dzieli je na:

W związku z powyższym można podzielić inkaso eksportowe na dokumentowe jak i finansowe.

Uczestnicy inkasa eskportowego

Stronami inkasa eksportowego są:

 • Zleceniodawca/eksporter - który jest stroną powierzającą bankowi wykonanie inkasa,
 • Bank przekazujący - jest bankiem, któremu zleceniodawca powierzył wykonanie inkasa
 • Bank inkasujący - bank inny niż bank przekazujący, który jest uczestnikiem inkasa,
 • Bank prezentujący - bank inkasujący, lub ten który dokonuje prezentacji dokumentów płatnikowi/importerowi
 • Płatnik/importer - osoba/instytucja, której prezentowane są dokumenty zgodnie z instrukcją inkasa. [2]

Zalety i korzyści z wykorzystania inkasa eksportowego

Inkaso eksportowe to forma płatności, która charakteryzuje się wysokim poziomem zabezpieczenia dla obu stron transakcji. Dla eksportera jest to korzystne, ponieważ inkaso eksportowe chroni jego interesy poprzez zapewnienie pewności otrzymania płatności za wykonane dostawy. Bank inkasujący jest odpowiedzialny za przekazanie płatności od importera do eksportera, co minimalizuje ryzyko niewypłacalności importerów. Inkaso eksportowe jest również bardziej bezpieczne niż inne formy płatności, takie jak płatność z góry czy kredyt kupiecki. W przypadku płatności z góry istnieje ryzyko, że importer nie ureguluje płatności po otrzymaniu towaru. Natomiast kredyt kupiecki wiąże się z ryzykiem związanym z niewypłacalnością i opóźnieniami w płatnościach.

Inkaso eksportowe pomaga eksporterowi uniknąć nieuczciwych praktyk importerów. Bank inkasujący sprawdza wiarygodność i zdolność płatniczą importera przed przystąpieniem do realizacji transakcji. W przypadku braku płatności ze strony importera, eksporter ma możliwość dochodzenia swoich praw na drodze prawnej. Inkaso eksportowe jest szczególnie ważne w przypadku transakcji międzynarodowych, gdzie ryzyko niewypłacalności i oszustw jest większe. Dzięki inkasu eksportowemu eksporter ma większe bezpieczeństwo, że otrzyma płatność za swoje towary.

Jedną z zalet inkasa eksportowego jest możliwość śledzenia statusu płatności i dokumentów przez eksportera. Bank inkasujący informuje eksportera o postępach w realizacji transakcji i przekazuje mu informacje dotyczące płatności i dokumentów. Dostęp do informacji na temat płatności i dokumentów jest niezwykle ważny dla eksportera, ponieważ pozwala mu na kontrolę i monitorowanie swoich transakcji. Eksporter może wiedzieć, kiedy spodziewać się płatności i czy wszystkie dokumenty są w porządku. Elektroniczne systemy bankowe ułatwiają śledzenie transakcji inkasa eksportowego, umożliwiając eksporterowi dostęp do informacji online i automatyczne powiadomienia o postępach w realizacji transakcji.

Inkaso eksportowe jest elastyczną formą płatności, która może być dostosowana do specyfiki konkretnych branż i rodzajów transakcji. W ramach inkasa eksportowego istnieje możliwość negocjacji warunków płatności i innych kwestii dotyczących transakcji. Eksporter może wpływać na warunki płatności w ramach inkasa eksportowego, takie jak termin płatności, waluta, opłaty bankowe itp. Negocjacje dotyczące płatności mogą być kluczowe dla eksportera w celu zabezpieczenia swoich interesów finansowych. W zależności od potrzeb handlowych, inkaso eksportowe może być stosowane w różnych rodzajach transakcji, takich jak sprzedaż towarów, dostawa usług, leasing, franchising itp.

Jedną z głównych korzyści inkasa eksportowego jest możliwość negocjacji warunków płatności. Eksporter ma wpływ na ustalenie terminu płatności, waluty, opłat bankowych oraz innych aspektów związanych z płatnościami. Czynniki takie jak ryzyko transakcji, zdolność finansowa importera, relacje handlowe między stronami, a także obowiązujące przepisy prawne mogą wpływać na negocjacje dotyczące płatności. Negocjacje te powinny uwzględniać interesy obu stron transakcji i dążyć do znalezienia rozwiązania korzystnego dla obu stron.

Proces przeprowadzania transakcji inkasa eksportowego

 1. Zlecenie inkasa przez eksportera do swojego banku: Proces inkasa eksportowego rozpoczyna się od zlecenia przez eksportera do swojego banku. Eksporter musi poinformować bank o chęci skorzystania z inkasa eksportowego i przekazać niezbędne dokumenty lub informacje. Wymagane dokumenty lub informacje mogą obejmować umowę handlową, fakturę, dokumenty transportowe, polisę ubezpieczeniową, a także instrukcje dotyczące płatności i innych szczegółów transakcji. Eksporter ma obowiązek dostarczenia bankowi wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów, aby umożliwić rozpoczęcie procesu inkasa eksportowego.
 2. Przekazanie dokumentów handlowych i/lub finansowych do banku inkasującego: Po zleceniu inkasa eksportowego do swojego banku, eksporter musi przekazać niezbędne dokumenty handlowe i/lub finansowe do banku inkasującego. Bank inkasujący będzie odpowiedzialny za dalsze przekazywanie tych dokumentów importerowi. Standardowe procedury dotyczące przekazywania dokumentów do banku inkasującego mogą obejmować dostarczenie dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej, a także podpisanie stosownych formularzy i umów. Eksporter powinien być dokładny i skrupulatny przy przygotowywaniu dokumentów, aby uniknąć błędów lub nieścisłości, które mogą opóźnić proces inkasa eksportowego.
 3. Prezentacja dokumentów importerowi: Bank inkasujący jest odpowiedzialny za prezentację dokumentów importerowi. Prezentacja może odbywać się za pośrednictwem banku importera lub bezpośrednio importerowi, zgodnie z ustaleniami między stronami. Wymagania dotyczące prezentacji dokumentów mogą różnić się w zależności od umowy i regulacji obowiązujących w danym kraju. Dokumenty muszą być zgodne z warunkami umowy handlowej i spełniać wymogi importera. Błędy lub problemy z dokumentacją mogą prowadzić do opóźnień w płatnościach lub odmowy zapłaty przez importera. Dlatego ważne jest, aby eksporter dokładnie przygotował dokumenty i upewnił się, że są one zgodne z wymaganiami importera.
 4. Zapłata lub zabezpieczenie przyszłej zapłaty przez importera: Po prezentacji dokumentów importerowi, ten ma obowiązek dokonać płatności lub zabezpieczyć przyszłą płatność zgodnie z warunkami inkasa eksportowego. Płatność może być dokonana gotówkowo (a vista) lub w przyszłości (akceptacyjnie). Inkasowanie gotówkowe (a vista) oznacza, że importer musi uiścić płatność od razu po prezentacji dokumentów. Natomiast inkaso terminowe (akceptacyjne) pozwala importerowi na zapłatę w określonym terminie po prezentacji dokumentów. W przypadku inkasa eksportowego istnieją różne zabezpieczenia płatności, takie jak akceptacja bankowa, gwarancja bankowa, polisa ubezpieczeniowa itp. Te zabezpieczenia mają na celu minimalizację ryzyka dla eksportera.
 5. Przekazanie płatności do banku eksportera: Po dokonaniu płatności, bank importera przekazuje płatność do banku eksportera. Standardowe procedury przekazywania płatności w ramach inkasa eksportowego obejmują przekazanie środków przez system bankowy lub inne formy przekazu pieniężnego. Czas przekazania płatności może zależeć od różnych czynników, takich jak rodzaj systemu bankowego, odległość między bankami, waluta itp. Czynniki te mogą wpływać na czas, w jakim eksporter otrzyma płatność.

Porównanie inkasa eksportowego z innymi formami płatności

Porównanie z akredytywą dokumentową

Inkaso eksportowe i akredytywa dokumentowa są dwiema popularnymi formami płatności w handlu międzynarodowym. Obie formy mają swoje podobieństwa i różnice.

Podobieństwa między inkasem eksportowym a akredytywą dokumentową to:

 • Oba są formami zabezpieczonymi dla eksportera, które minimalizują ryzyko niewypłacalności importera.
 • Oba wymagają przekazania dokumentów handlowych do banku w celu prezentacji importerowi.
 • Oba mogą być dostosowane do specyfiki konkretnych branż i rodzajów transakcji.

Różnice między inkasem eksportowym a akredytywą dokumentową to:

 • W przypadku inkasa eksportowego bank inkasujący działa jako pośrednik w przekazywaniu płatności, podczas gdy w przypadku akredytywy dokumentowej bank akredytujący gwarantuje płatność.
 • Inkaso eksportowe jest bardziej elastyczną formą płatności, z większą możliwością negocjacji warunków płatności, podczas gdy akredytywa dokumentowa ma bardziej standardowe procedury.
 • Inkaso eksportowe może być tańsze niż akredytywa dokumentowa, ponieważ nie wymaga takiego samego poziomu gwarancji ze strony banku.

Wybór między inkasem eksportowym a akredytywą dokumentową zależy od indywidualnych potrzeb handlowych i preferencji stron transakcji.

Porównanie z rozliczeniami przez polecenia wypłaty

Rozliczenia przez polecenia wypłaty są inną formą płatności, którą można porównać z inkasem eksportowym. Oba są popularne w handlu międzynarodowym, ale mają pewne różnice.

Podobieństwa między inkasem eksportowym a rozliczeniami przez polecenia wypłaty to:

 • Oba są formami zabezpieczonymi dla eksportera, które minimalizują ryzyko niewypłacalności importera.
 • Oba wymagają przekazania dokumentów handlowych do banku, który dokonuje płatności na rzecz eksportera.
 • Oba umożliwiają eksporterowi pewność otrzymania płatności za dostarczone towary.

Różnice między inkasem eksportowym a rozliczeniami przez polecenia wypłaty to:

 • W przypadku inkasa eksportowego bank inkasujący działa jako pośrednik w przekazywaniu płatności, podczas gdy w przypadku rozliczeń przez polecenia wypłaty bank importera dokonuje płatności bezpośrednio na rzecz eksportera.
 • Inkaso eksportowe daje eksporterowi większą kontrolę nad procesem płatności i możliwość negocjacji warunków płatności, podczas gdy rozliczenia przez polecenia wypłaty mają bardziej standardowe procedury.
 • Inkaso eksportowe może być bardziej bezpieczne dla eksportera, ponieważ bank inkasujący sprawdza wiarygodność importera, podczas gdy w przypadku rozliczeń przez polecenia wypłaty eksporter polega na płatności bezpośrednio od importera.

Wybór między inkasem eksportowym a rozliczeniami przez polecenia wypłaty zależy od preferencji i konkretnych potrzeb handlowych stron transakcji.

Porównanie z płatnościami czekowymi

Płatności czekowe są inną formą płatności, którą można porównać z inkasem eksportowym. Oba mają swoje podobieństwa i różnice.

Podobieństwa między inkasem eksportowym a płatnościami czekowymi to:

 • Oba są formami zabezpieczonymi dla eksportera, które minimalizują ryzyko niewypłacalności importera.
 • Oba wymagają przekazania czeku do banku w celu realizacji płatności na rzecz eksportera.
 • Oba umożliwiają eksporterowi pewność otrzymania płatności za dostarczone towary.

Różnice między inkasem eksportowym a płatnościami czekowymi to:

 • W przypadku inkasa eksportowego bank inkasujący działa jako pośrednik w przekazywaniu płatności, podczas gdy w przypadku płatności czekowych eksporter otrzymuje czek bezpośrednio od importera.
 • Inkaso eksportowe daje eksporterowi większą kontrolę nad procesem płatności i możliwość negocjacji warunków płatności, podczas gdy płatności czekowe są zwykle bardziej standardowe.
 • Inkaso eksportowe może być bardziej bezpieczne dla eksportera, ponieważ bank inkasujący sprawdza wiarygodność importera, podczas gdy w przypadku płatności czekowych eksporter polega na płatności poprzez czek od importera.

Wybór między inkasem eksportowym a płatnościami czekowymi zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb handlowych stron transakcji.

Zalety i ograniczenia poszczególnych form płatności

Inkasowanie eksportowe, akredytywa dokumentowa, rozliczenia przez polecenia wypłaty i płatności czekowe mają swoje zalety i ograniczenia.

Główne zalety inkasa eksportowego to:

 • Wysoki poziom zabezpieczenia płatności dla eksportera.
 • Możliwość negocjacji warunków płatności.
 • Możliwość śledzenia postępu transakcji i informacji o płatnościach.
 • Elastyczność i dostosowanie do różnych potrzeb handlowych.

Główne zalety akredytywy dokumentowej to:

 • Gwarancja płatności dla eksportera ze strony banku akredytującego.
 • Bardziej standardowe procedury.
 • Akceptacja dokumentów przez importera przed dokonaniem płatności.

Główne zalety rozliczeń przez polecenia wypłaty to:

 • Bardzo szybka realizacja płatności.
 • Bezpośrednia płatność od importera.
 • Prosta procedura.

Główne zalety płatności czekowych to:

 • Prosta procedura.
 • Możliwość negocjacji warunków płatności.
 • Bezpośrednia płatność od importera.

Ograniczenia poszczególnych form płatności mogą obejmować:

 • Wyższe koszty w przypadku niektórych form płatności.
 • Dłuższy czas realizacji płatności.
 • Konieczność zaufania i sprawdzenia wiarygodności


Inkaso eksportoweartykuły polecane
InkasoInkaso dokumentoweForfaitingInkaso gotówkoweInkaso finansoweAkredytywa dokumentowaGwarantKredyt wekslowyAkredytywa

Bibliografia

 • Bogacka-Kisiel E. (red.) (2000), Usługi i procedury bankowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław


Autor: Magdalena Mazurek