Inkaso eksportowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Inkaso eksportowe
Polecane artykuły


Inkaso eksportowe - uwarunkowana forma płatności mająca postać umowy pomiędzy eksporterem a jego bankiem (lub inną instytucją pośredniczącą) na dostarczenie dokumentów handlowych i/lub finansowych importerowi (najczęściej za pośrednictwem jego banku) w zamian za zapłatę lub zabezpieczenie przyszłej zapłaty kwoty podlegającej inkasu (za zabezpieczenie uznaje się wystawienie weksla własnego lub zaakceptowanie weksla trasowanego).

Inkaso eksportowe jako produkt zabezpieczający transakcje handlowe

W transakcji inkasa eksportowego uczestniczą instytucje trzecie (najczęściej banki) w celu ograniczenia ryzyka związanego z kontrahentem handlowym. Dzięki tej formie rozliczenia transakcji eksporter ogranicza ryzyko nieotrzymania zapłaty za wysłane towary a importer eliminuje ryzyko nieotrzymania zapłaconych z góry towarów.[1]

Inkaso eksportowe może być stosowane przez firmy handlujące z partnerem zagranicznym, które nie wymagają tak mocnego zabezpieczenia jakie daje akredytywa dokumentowa, jednakże potrzebują większego bezpieczeństwa niż w przypadku rozliczeń przez polecenia wypłaty lub czeki.

Kryteria podziału inkasa

To właśnie ze względu na kryterium kierunku transakcji możemy wyróżnić:

Inkaso ze względu na kryterium sposobu i terminu zapłaty dzielimy na:

Z kolei kryterium przedmiotowe transakcji dzieli je na:

W związku z powyższym można podzielić inkaso eksportowe na dokumentowe jak i finansowe.

Uczestnicy inkasa eskportowego

Stronami inkasa eksportowego są:

A. Zleceniodawca/eksporter - który jest stroną powierzającą bankowi wykonanie inkasa,

B. Bank przekazujący - jest bankiem, któremu zleceniodawca powierzył wykonanie inkasa

C. Bank inkasujący - bank inny niż bank przekazujący, który jest uczestnikiem inkasa,

D. Bank prezentujący - bank inkasujący, lub ten który dokonuje prezentacji dokumentów płatnikowi/importerowi

E. Płatnik/importer - osoba/instytucja, której prezentowane są dokumenty zgodnie z instrukcją inkasa. [2]

Bibliografia

  • Materiały szkoleniowe banku X. Departament produktów finansowania handlu.
  • Jednolite reguły dotyczące inkasa /[tł. Barbara Andrzejuk i in.] ; Polski Komitet Międzynarodowej Izby Handlowej. Warszawa: Związek Banków Polskich, 2001.
  • Usługi i procedury bankowe /pod red. Ewy Bogackiej-Kisiel. Wrocław: Wydaw. Akad. Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu, 2000

Autor: Magdalena Mazurek