Inkaso importowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Inkaso importowe
Polecane artykuły


Inkaso importowe jest to uwarunkowana forma płatności w międzynarodowym obrocie handlowym. Jest to formą rozliczeń bezgotówkowych pomiędzy eksporterem i importerem. Polega na pobraniu określonej kwoty pieniężnej przez instytucję inkasującą - najczęściej bank- działającą na rzecz i/lub w imieniu eksportera, w zamian za wydanie przedmiotu inkasa importerowi zgodnie z warunkami ustalonymi inkasa.Jest to forma stosowana w przypadku dużego zaufania partnerów handlowych. Przedmiotem inkasa mogą być dokumenty handlowe (faktury, świadectwo pochodzenia, dokumenty transportowe, dokumenty ubezpieczeniowe itd.) i finansowe (weksle). Inkaso importowe może być dokumentowe lub finansowe.Jest to transakcja postrzegana od strony importera.

Strony uczestniczące w procedurze

 • podawca inkasa-jest nim eksporter, który składa do swojego banku dokumenty wraz ze zleceniem inkasowym precyzującym warunki, na jakich dokumenty mają być wydane kupującemu, to eksporter rozpoczyna procedurę inkasa,
 • bank podawczy (bank zleceniodawcy)-jest to bank eksportera, uczestniczy w przesyłce dokumentów do banku kupującego,
 • bank pośredniczący (bank inkasujący)-jest to bank importera, którego funkcja sprowadza się do zainkasowania zapłaty lub do odebrania od importera przyrzeczenia zapłaty oraz w zamian do wydania dokumentów,
 • płatnik czyli importer, któremu prezentowane są dokumenty i który ma uiścić lub zobowiązać się do uiszczenia ustalonej kwoty;

Czynności importera w procedurze inkasa importowego

Czynności importera ograniczają się do złożenia dokumentu zlecenia pokrycia inkasa. To bank inkasujący dokona realizacji inkasa zgodnie ze wskazaniami podanymi przez bank podawczy oraz powiadomi importera o nadejściu dokumentów i wezwaniu do zapłaty inkasa lub złożenia akceptu traty. Do zadań banku inkasującego należą również:

 • potwierdzenie bankowi eksportera otrzymania dokumentów oraz zlecenia inkasa
 • przekazanie kwoty pobranej w wyniku inkasa od importera na konto wskazane przez eksportera
 • dokonanie zwrotu inkasa gdy zapłata jest nieosiągalna.

Przebieg inkasa importowego

 1. Bank płatnika po otrzymaniu inkasa z zagranicy przesyła niezwłocznie na adres importera wezwanie do zapłaty inkasa wraz z kopią faktury.
 2. Jeśli importer jest zainteresowany wglądem do dokumentów może się udać do banku inkasującego celem porównania dokumentów z postanowieniami kontraktu.
 3. Płatność w ramach inkasa dokonywana jest na podstawie zlecenia pokrycia inkasa, które importer kieruje do banku inkasującego.
 4. Jeśli importer odmówi zapłaty inkasa- częściowej lub całkowitej-należy o tym powiadomić bank podawcy podając przyczyny.
 5. Dyspozycja zapłaty lub jej odmowy powinna być przekazana jak najszybciej bankowi podawcy, najczęściej w ciągu trzech dni.
 6. W przypadku niemożliwości wypowiedzenia się importera odnośnie inkasa konieczne jest niezwłoczne, pisemne powiadomienie o tym banku podawcy i eksportera.

Bibliografia

 • S.Jaworski, M.Tokarczyk, Bezpieczeństwo obrotu w transakcjach handlu zagranicznego, wyd. Infotrade, Gdańsk 1993
 • A.Blajer, Informator eksportera/importera.Płatności dokumentowe:akredytywa i inkaso,Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997

Autor: Magdalena Bojarzyńska