Transakcja

Z Encyklopedia Zarządzania

Transakcja to szereg powiązanych ze sobą działań i czynności, których wynik to osiągnięcie zamierzonych celów handlowych, gospodarczych lub prawnych (cele takie to np. zysk, nawiązanie współpracy, wymiana towarów, etc.). Innymi słowy operacja dokonywana w celu stworzenia, zmiany lub transferu danych praw materialnych lub niematerialnych.

Rodzaje transakcji

Można wskazać następujące rodzaje transakcji:

 • transakcja jednostronna jest efektem działania jednej osoby fizycznej lub prawnej (np. testament),
 • transakcja wielostronna jest efektem działania dwóch lub więcej stron i z reguły występuje w formie umowy.
 • transakcje handlowe opierające się na kupnie lub sprzedaży dóbr nazywa się transakcjami towarowymi. Jako przedmiot transakcji wystąpić mogą również usługi oraz dobra niematerialne (np. wiedza, patenty).

Pojęcie transakcji ma duże znaczenie w handlu międzynarodowym. Mowa tu o:

 • transakcjach wiązanych - uzależniających kupno czy sprzedaż towarów od odpowiednich czynności handlowych lub gospodarczych kontrahenta
 • transakcjach kompensacyjnych - towar za towar, bez udziału pieniądza.

Transakcja jako pojęcie występuje również w terminologii bankowej i giełdowej. Podstawowe rodzaje transakcji w tym ujęciu to:

 • transakcje rzeczywiste
 • transakcje terminowe.

Własności krótkich transakcji

 • Atomowość- chodzi tutaj o to, aby operacje aktualizacyjne objęte transakcją traktować jako niepodzielną całość. Dzięki temu wymusza się, aby operacje cząstkowe zakończyły się powodzeniem. Jeżeli operacja cząstkowa nie powiedzie się to wszystkie operacje aktualizacyjne wykonane do tego czasu muszą zostać wycofane, a baza danych musi powrócić do stanu poprzedniego.
 • Spójność- stan bazy danych jest spójny zarówno przed i po transakcji.
 • Wyłączność- system musi mieć podczas wykonywania transakcji, wszystkie potrzebne zasoby na wyłączność.
 • Trwałość- po realizacji transakcji jej rezultaty są stabilne. Po zatwierdzeniu transakcji nie ma już możliwości by wrócić do stanu przed transakcją.

Długie transakcje w schematach bazy danych

W przypadku długich transakcji wykorzystywane są trzy schematy bazy danych:

 • schemat danych bieżących - ma za zadanie udostępnianie bieżących danych, jest to funkcja najczęściej używana w systemie.,
 • schemat danych transakcyjnych - ma za zadnie aktualizację danych, a zatem zawiera tylko i wyłącznie dane poddawane w danym momencie zmianom,
 • schemat danych archiwalnych - przechowuje zarówno dane bieżące, jak i archiwalne, służy do udostępniania danych historycznych, czyli takich, które były aktualne w danym momencie w przeszłości.

Znaczenie transakcji w zarządzaniu

Transakcje odgrywają ważną rolę w zarządzaniu organizacjami. Mają wpływ na różne aspekty działalności organizacji i są kluczowe dla jej efektywności i konkurencyjności.

Transakcje jako podstawowy element zarządzania

Transakcje są integralną częścią zarządzania operacyjnego i strategicznego. Zarządzanie transakcjami dotyczy wszystkich procesów, które są związane z nabywaniem, sprzedażą, negocjacją, dostawą, obsługą klienta itp. Wszystkie te procesy mają wpływ na efektywność organizacji i jej zdolność do spełnienia oczekiwań klientów.

Znaczenie transakcji dla efektywności i konkurencyjności organizacji polega na tym, że udane transakcje przyczyniają się do zwiększenia zadowolenia klientów, lojalności i zaufania do marki, a także do osiągania lepszych wyników finansowych i rynkowych.

Transakcje mają również wpływ na procesy produkcyjne, logistyczne i sprzedażowe. Poprzez efektywne zarządzanie transakcjami, organizacje mogą zoptymalizować swoje procesy, zwiększyć wydajność, redukować koszty i dostarczać produkty lub usługi o wysokiej jakości i wartości dla klientów.

Analiza transakcji jest ważnym narzędziem w ocenie wydajności i efektywności działalności organizacji. Poprzez analizę transakcji, można identyfikować mocne strony i słabe strony organizacji, szukać obszarów do doskonalenia, podejmować decyzje dotyczące optymalizacji procesów, kosztów i zasobów.

Transakcje mają również wpływ na budowanie wartości przedsiębiorstwa. Udane transakcje przyczyniają się do wzrostu wartości rynkowej organizacji, poprawy wizerunku i reputacji marki, a także do zwiększenia zaufania i lojalności klientów.

Zarządzanie ryzykiem transakcji

Zarządzanie ryzykiem transakcji jest istotnym elementem zarządzania organizacją. Transakcje wiążą się z różnymi rodzajami ryzyka, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki organizacji.

Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z transakcjami handlowymi są ważnymi krokami w zarządzaniu ryzykiem. Organizacje powinny analizować potencjalne zagrożenia, takie jak niewłaściwa jakość towarów, opóźnienia w dostawach, problemy finansowe kontrahentów, zmiany w przepisach itp. Na podstawie tej analizy, można opracować strategie zarządzania ryzykiem.

Strategie zarządzania ryzykiem transakcji obejmują takie działania jak dywersyfikacja, czyli rozproszenie ryzyka poprzez inwestowanie w różne rodzaje transakcji, ubezpieczenia, które chronią przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, hedging, czyli zabezpieczanie się przed zmianą cen, kursów walutowych itp.

Ryzyko transakcyjne można podzielić na kilka rodzajów, takich jak ryzyko walutowe, kredytowe, rynkowe i operacyjne. Zarządzanie tymi rodzajami ryzyka jest istotne dla utrzymania stabilności finansowej i operacyjnej organizacji.

Kontrola i monitorowanie ryzyka transakcyjnego są kluczowe dla skutecznego zarządzania. Organizacje powinny regularnie analizować swoje transakcje, monitorować ryzyko i podejmować działania zaradcze w przypadku wystąpienia problemów.

Zapobieganie oszustwom i nadużyciom w transakcjach handlowych jest kolejnym ważnym aspektem zarządzania ryzykiem. Organizacje powinny implementować odpowiednie procedury i kontrole, które pomogą w wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom, a także w ochronie swoich interesów i klientów.


Transakcjaartykuły polecane
Transakcja kompensacyjnaTransakcja barterowaŚwiadczenieTokenBlockchainWymiana walutowaAutentykacjaEthereumFunkcje pieniądza

Bibliografia

 • PWN (1975), Encyklopedia Powszechna PWN, PWN, Warszawa
 • Sławińska E., Szwęch A., Welsyng A., Ziółkowiski G. (2016), Odsetki w transakcjach handlowych, Mazowieckie Centrum Poligrafii - MCP, Warszawa
 • Trawiński B. (2005), Zastosowanie mechanizmów długich transakcji w systemie ewidencji gruntów i budynków, Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki Stosowanej, Wrocław
 • Wiśniakowska L. (2019), Słownik wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Autor: Jacek Skulicz, Martyna Górecka