Wymiana walutowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Wymiana walutowa to wymiana jednego pieniądza na drugi, na drodze określonych operacji, a także konwersja jednej waluty na inną. Z historycznego punktu widzenia wymiana walutowa zarezerwowana była dla dużych miejsc pracy (zakładów, przedsiębiorstw, firm), sytuacja diametralnie się zmieniła, kiedy proces ten stał się na tyle łatwy i powszechny, że każda osoba fizyczna mogła pozwolić sobie na takową wymianę, nawet bez wychodzenia z domu.

TL;DR

Artykuł dotyczy wymiany walutowej. Wymiana walutowa odbywa się głównie na rynku walutowym, gdzie uczestniczą banki, spółki handlowe i inne podmioty. Największym globalnym rynkiem walutowym jest Forex. Istnieją różne metody zawierania transakcji walutowych, m.in. bezpośrednie i pośrednie. Wymienialność waluty zależy od możliwości regulowania zobowiązań i wymieniania na inne waluty. Kurs walutowy to cena wymiany jednej waluty na drugą. Faktory wpływające na kursy walutowe to m.in. poziom cen, popyt na dobra importowane i eksportowe.

Miejsce dokonywania wymiany walutowej

Miejscem, gdzie odbywają się wymiany, transakcje, dyskusje odnoszące się do tematu wymiany walut jest rynek walutowy. Niemniej jednak nie istnieje centralny rynek wymiany walut. Dominującą część transakcji dokonuje się w obrocie bezgotówkowym, głównie za pomocą banków handlowych,centralnych,giełd. Banknoty wymieniają głównie turyści. Podstawowymi uczestnikami rynku są m.in. banki, spółki handlowe, banki centralne, firmy zarządzające inwestycjami. "Rynek zdominowany jest przez animatorów rynku - banki komercyjne i inwestycyjne handlujące ze sobą bezpośrednio lub za pośrednictwem biur maklerskich. W około 95% obrotów biorą udział profesjonalni pośrednicy bankowi" (W.Patena 2010, s. 2). Największym globalnym rynkiem obsługującym największą sumę pieniędzy oraz ludzi na świecie jest Forex (ang. Foreign Exchange), gdzie wymian można dokonywać praktycznie przez całą dobę. Proces wymiany jest prosty, powszechny i przystępny. Oznacza to,że kupna i sprzedaży walut można dokonać w wybranym przez siebie miejscu i okresie dnia. Forex nie działa tylko i wyłącznie w jednym miejscu, transakcji można dokonać posługując się alternatywnymi podmiotami korzystającymi z różnych sieci elektronicznych. Jest to rodzaj alternatywnego systemu handlu (ATS), który to drogą elektroniczną łączy kupujących i sprzedających.

Jak podaje Monika Szmelter w swoim artykule rynek walutowy obejmuje następujące kategorie operacji walutowych (Monika Szmelter 2014, s.680):

1. Segment pozagiełdowy:

 • transakcje kasowe (spot),
 • klasyczne swapy walutowe (fx swap),
 • terminowe transakcje walutowe (outright-forward),
 • opcje walutowe (fx option).

2. Segment giełdowy:

 • kontrakty (futures),
 • giełdowe opcje bazujące na kursach walutowych.

Metody zawierania pozagiełdowych transakcji walutowych

Bezpośrednie - gdzie oprócz kontrahentów nie występuje żaden inny podmiot (direct).

Pośrednie - pojawia się wspomagający podmiot - odwrotnie do metody bezpośredniej.

Najpowszechniejszą metodą używaną do uzgadniania szczegółów pomiędzy stronami należy uznać połączenie telefoniczne. Często wykorzystywane są również elektroniczne systemy komunikacyjne, bądź elektroniczne platformy transakcyjne, które są własnością określonych banków.

Wymienialność waluty

Przedmiotem wymiany walutowej mogą być jedynie waluty wymienialne, czyli takie, za pomocą których możemy regulować zobowiązania, dokonywać kupna,sprzedaży, wymieniać na inne waluty. Oprócz nabywania dóbr i usług możemy również transferować je za granicę.

Waluty niewymienialne odznaczają się ograniczoną swobodą transferowania. Mogą mieć one całkowity zakaz obrotu lub być obsługiwane dopiero po uzyskaniu pełnej zgody od Banku Centralnego.

Istnieje następujący podział, w którym wyróżniamy:

 • Wymienialność wewnętrzną waluty - ma ona miejsce kiedy bank centralny (np. NBP) decyduje się na dokonanie operacji sprzedaży lub kupna obcych walut, po cenie, która zostaje narzucona przez dany bank centralny. Kurs pozostaje w tym wypadku na stałym poziomie. Pozwala to podmiotom gospodarczym (tj. osobom fizycznym,przedsiębiorstwom,instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym,instytucjom rządowym i samorządowym, instytucjom niekomercyjnym, itd.) na swobodną wymianę waluty krajowej na zagraniczną.
 • Wymienialność zewnętrzną waluty - jest to przypadek mający miejsce, kiedy krajowy pieniądz jest udostępniony bez żadnych ograniczeń i restrykcji na międzynarodowym rynku walutowym. Oznacza to,że może być on sprzedawany i kupowany przez zagraniczne podmioty gospodarcze.

Kurs walutowy

Jest to cena , którą płacimy za wymianę jednej waluty na drugą. Czynnikami wpływającymi na kursy walutowe w długim okresie są:

 • krajowy poziom cen,
 • cła i kontyngenty,
 • popyt na dobra importowane,
 • popyt na dobra eksportowe,
 • produkcyjność.

Kursy walutowe w krótkim okresie są wyznaczane przez warunek parytetu stóp procentowych, który stwierdza , iż oczekiwana stopa zysku z depozytów krajowych jest równa oczekiwanej stopie zysku z depozytów zagranicznych (F. S.Mishkin 2002, s.227, 246).


Wymiana walutowaartykuły polecane
ForexOperacje walutoweCross-tradeRynek walutowyArbitrażSwap walutowyDewizaGra giełdowaPolityka kursu walutowego

Bibliografia

 • Czekała M., Bukietyńska A. (2014), Koszty minimalizowania ryzyka walutowego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 5
 • Krzyżkiewicz Z. (1993), Operacje i innowacje bankowe, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa
 • Krzyżkiewicz Z. (1996), Międzynarodowe rozliczenia bankowe, Poltext, Warszawa
 • Krzyżkiewicz Z. (2002), Podręcznik do nauki bankowości, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa
 • Lis S., Lis W. (2006), Podstawy rynku pieniężnego i walutowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Mishkin F. (2002), Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Patena W. (2010), Podręcznik do bankowości. Rynki, regulacje i usługi. Wydanie II rozszerzone, Oficyna, Warszawa
 • Szmelter M. (2014), Metody zawierania transakcji na światowym rynku walutowym, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 804

Autor: Paula Iskańska