Gra giełdowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Gra giełdowa umożliwia zapoznanie się z regułami panującymi na rynku finansowym, metodami inwestowania oraz szczegółowymi procedurami zakupu i sprzedaży akcji. Aby osiągnąć korzyści w grze giełdowej, gracze muszą starać się ograniczyć straty i dbać o swoje zyski. Innymi słowy, akcji powodujących straty należy się pozbywać (sprzedając je), z kolei te, które dają znaczny zysk należy trzymać, aż osiągną ugruntowaną, silną pozycję. Dzięki temu będzie można je sprzedać ze znacznym zyskiem (M. D. Sheimo, 1998, s. 9) Graczem giełdowym jest osoba, która systematycznie kupuje oraz sprzedaje akcje. Mogą to być zarówno profesjonalni inwestorzy, jak i amatorzy.(M. D. Sheimo, 1998, s. 174)

Regulacjami prawnymi dotyczącymi obrotu instrumentami finansowymi w Polsce:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 211 poz. 1384, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439, z późn. zm.).

Organem nadrzędnym, sprawującym pieczę nad działalnością giełd i obrotem papierów wartościowych w Polsce jest Komisja Nadzoru Finansowego. Zaś Komisja Papierów Wartościowych i Giełd kontroluje procesy handlowe, które odbywają się na giełdzie (M. Krzywda, 2009, s. 22)

Każda giełda papierów wartościowych posiada regulamin, w którym ujęte są zasady obrotu giełdowego oraz organ nadzorujący. Według regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie "Przedmiotem obrotu giełdowego mogą być wyłącznie instrumenty finansowe dopuszczone do tego obrotu". (Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 2016, s. 3)

Gra giełdowa krok po kroku

 1. Gracz wybiera interesujący go dom maklerski i otwiera w nim swój własny rachunek inwestycyjny. Można to również zrobić w banku, który prowadzi rachunki papierów wartościowych. Tym samym gracz giełdowy zawiera umowę o świadczenie usług brokerskich, w której zobowiązany jest do podpisywania umów nabycia bądź zbycia papierów wartościowych.
 2. Następnie dokonuje wyboru akcji, które chce kupić. By wybrać odpowiednie akcje, gracze giełdowi szukają informacji o danych spółkach i ich wynikach. Wiadomości te można uzyskać w domach maklerskich. Spółki mają obowiązek ujawniania na bieżąco informacji o swojej działalności. W podjęciu decyzji pomagają różne wskaźniki finansowe. Inwestorzy zwracają szczególną uwagę na hossę (wzrost cen akcji) oraz bessę (spadek cen akcji).
 3. Gracz chcąc kupić akcję, określa cenę, za jaką chce ją nabyć i składa zlecenie kupna w swoim domu maklerskim. Podobnie inwestorzy posiadający udziały, chcą je sprzedać, składają zlecenie sprzedaży. Zarząd giełdy dopuszcza instrumenty do obrotu giełdowego. Informacje o zleceniach kupna oraz sprzedaży są dostępne w programach wyświetlających stan notowań.
 4. Transakcja następuje, kiedy cena będzie zgodna zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego (M. Krzywda, 2009, s. 18-41)

Notowania na giełdzie mają miejsce w ściśle określonych godzinach. Dzień notowań nazywa się sesją giełdową. Obie strony mogą przeglądać wszystkie oferty.

Dawniej inwestor spotykał się bezpośrednio ze sprzedającym na giełdzie. Aby upłynnić i przyspieszyć spotkania, powołano rolę maklera giełdowego. Makler giełdowy pełni funkcję pośrednika swojego klienta. Ponieważ teraz wszystkie transakcje mają charakter niematerialny i odbywają się internetowo, w dzisiejszych czasach rolę maklera giełdowego sprawuje dom maklerski. Za pośrednictwo pobierana jest prowizja. Jest ona zależna od kwoty danej transakcji. Osobno płaci się za zlecenie oraz prowizję maklerską od każdej transakcji. Biura maklerskie na życzenie swoich klientów mogą świadczyć inne usługi, np. doradztwo inwestycyjne czy wykonanie analizy rentowności inwestycji (M. Krzywda, 2009, s. 20-22)

TL;DR

Artykuł opisuje grę giełdową, w której gracze kupują i sprzedają akcje, stara się ograniczać straty i osiągać zyski. Regulacje prawne dotyczące obrotu instrumentami finansowymi w Polsce są przedstawione, a organem nadzorującym giełdy jest Komisja Nadzoru Finansowego. Gracz giełdowy otwiera rachunek inwestycyjny, wybiera akcje do kupna i składa zlecenie. Transakcje odbywają się w określonych godzinach. Rola maklera giełdowego została przejęta przez domy maklerskie. Rynki giełdowe charakteryzują się centralizacją zleceń, równością traktowania zleceń, bezpieczeństwem obrotu, dostępnością informacji i płynnością. Są przedstawione strategie wyboru akcji, takie jak analiza fundamentalna, jakościowa, inwestycje w wartość, we wzrost i analiza techniczna. Istnieją również symulatory gry giełdowej, które mają na celu edukację i są dostępne w formie serwisów internetowych.

Cechy rynku giełdowego

 • Centralizacja zleceń - transakcje papierami wartościowymi nie mogą być zawierane w innym miejscu niż w systemie informatycznym WARSET (od listopada 2000r.)(M. Krzywda, 2009, s. 22-23)
 • Równość traktowania zleceń - mówiąc najprościej, wszyscy uczestnicy traktowani są tak samo, jak pozostali. Nie ma znaczenia, czy jest się osobą prawną, czy fizyczną albo dużym inwestorem, czy właścicielem jednej akcji. Ponadto, każde zlecenie na giełdzie traktowane jest tak samo, bez względu na to z jakiego domu maklerskiego pochodzi zlecenie (M. Krzywda, 2009, s. 22-23)
 • Bezpieczeństwo obrotu - wszystkie transakcje mają gwarancję poprawnego rozliczenia i zaksięgowania.(M. Krzywda, 2009, s. 22-23)
 • Dostępność informacji - każdy uczestnik rynku posiada wgląd do informacji na temat sytuacji spółek, jakie są notowane oraz informacji dotyczących stanu rynku.(M. Krzywda, 2009, s. 22-23)
 • Płynność osoby dysponujące papierami wartościowymi mogą zawierać transakcje codziennie o ustalonych porach wyrażonych w godzinach.(M. Krzywda, 2009, s. 22-23)

Strategie wyboru akcji

Tak naprawdę, żadna strategia nie gwarantuje powodzenia. Na kondycję finansową spółek wpływa bowiem wiele czynników, które nie da się przedstawić za pomocą wykresów czy liczb. Często wybór odpowiednich akcji jest kwestią bardziej subiektywną, niejednokrotnie gracze stawiają na wyczucie. Zadaniem strategii gry giełdowych jest pomoc inwestorom w dokonaniu najlepszej decyzji w różnych warunkach. Istnieje wiele strategii wyboru akcji. Do najpopularniejszych z nich należą (M. Krzywda, 2010, s. 53-54):

 • Analiza fundamentalna polega na przewidywaniu przyszłych manewrów cen akcji. Analizy dokonuje się w oparciu o czynniki i dane ekonomiczne, środowiskowe i polityczne. Jej celem jest sformułowanie tzw. wewnętrznej wartości akcji będącej faktyczną kwotą jej wartości. Gdy wartość wewnętrzna jest wyższa od ceny akcji, wówczas jest to znak, że opłaca się w nią inwestować.
 • Analiza jakościowa oprócz przeglądu liczb i przepływów pieniężnych, analiza ta skupia się na cechach niemierzalnych firmy. Polega na ocenieniu jakości zarządu - kto kieruje spółką, jakie ma kwalifikacje, wykształcenie, gdzie do tej pory pracowali, a także ich sukcesy w karierze zawodowej. Należy również zwrócić uwagę na markę, styl zarządzania firmą - czy jest otwarty i elastyczny w stosunku do zmian, czy raczej nieugięty, jaki jest przedmiot działalności spółki i jej konkurencja. Innym czynnikiem może być staż prezesa na stanowisku i jego stabilność.
 • Inwestycje w wartość to inwestycje w spółki mające niską cenę na rynku przy jednocześnie silnych fundamentach. Inwestor tym samym widzi w spółce potencjał do wzrostu, dlatego chętnie w nie inwestuje.
 • Inwestycje we wzrost polega na ocenie potencjału przedsiębiorstwa w przyszłości. W tym wypadku nie poddaje się wnikliwej ocenie bieżącej sytuacji. Inwestorzy kupują akcje spółek wierząc, że w przyszłości będzie ona warta jeszcze więcej, a ich wartość rośnie szybciej od innych.
 • Analiza techniczna opiera się na danych z wykresów, dzięki czemu przewiduje się przyszłe tendencje wzrostu lub spadku cen. Zakłada, że należy skupiać się wyłącznie na cenie, która podlega różnym trendom. Analizuje powtarzające się na wykresach giełdowych wskaźniki i stara się na tej podstawie przewidzieć kolejne ruchy.

Symulatory gry giełdowej

Współcześnie powstało wiele symulatorów ekonomicznych, które mają za zadanie przybliżyć graczom działalność rynku w realnym świecie. Takie gry często służą do wspomagania edukacji podstaw przedsiębiorczości i są coraz chętniej wykorzystywanym narzędziem dydaktycznym. Symulatory gry giełdowej najczęściej są w postaci serwisu internetowego. Użytkownik otrzymuje w niej wirtualne pieniądze, które może ulokować na takich samych regułach, jakie panują na prawdziwej giełdzie.


Gra giełdowaartykuły polecane
Kurs akcjiTraderKrótka sprzedażFunkcje giełd finansowychRynek kapitałowySpekulacjaDepozyt zabezpieczającyForexInwestor

Bibliografia


Autor: Joanna Siwek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.