Doradztwo inwestycyjne

Z Encyklopedia Zarządzania

Doradztwo inwestycyjne to czynność polegająca na przygotowaniu rekomendacji dotyczących inwestowania. Inaczej mówiąc jest to strategiczne wsparcie inwestycji przez wyspecjalizowanego doradcę, który wydaje indywidualną rekomendację na podstawie analizy profilu ryzyka klienta (N. Ziółkowska 2016, s. 51).

"Doradztwo inwestycyjne polega na oferowaniu instrumentów finansowych służących lokowaniu nadwyżek, np. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, plany systematycznego oszczędzania, produkty strukturyzowane z gwarantowaną stopą zwrotu, i wyborze optymalnej oferty dla konkretnego klienta z uwzględnieniem jego sytuacji i preferencji oraz pośrednictwo w zawarciu umowy między instytucją finansową - oferentem optymalnego instrumentu a klientem doradcy" (J. Klepacki 2017, s. 154).

Od doradztwa kredytowego do inwestycyjnego

Szybko rozwijające się doradztwo kredytowe po kryzysie finansowym, zaczęło przekształcać się w doradztwo inwestycyjne. Od 2006 r. wartość inwestycji wzrastała dużo dynamiczniej niż wartość kredytów hipotecznych. Ta tendencja utrzymywała się w późniejszych latach i trwa do dziś. W krajach, w których doradztwo finansowe jest na wysokim poziomie, jedynie 10-15% całkowitej sprzedaży stanowią kredyty, pozostałe części to inwestycje, ubezpieczenia i emerytury (K. Waliszewski 2010, s. 149).

Ta zmiana na rynku finansowym okazała się bardzo korzystna dla doradców, ponieważ o ile doradztwo kredytowe czerpie zyski jedynie jednorazowo w postaci prowizji, to doradztwo inwestycyjne umożliwia czerpanie dochodów w długim okresie w trakcie realizacji inwestycji klienta (K. Waliszewski 2012, s. 485).

Indywidualne doradztwo inwestycyjne

Jedna z ofert usługi private banking, w której klient może skorzystać z indywidualnego eksperta lub całego zespołu., pod warunkiem, że posiada on ok. 2 mln aktywów (oferta banku ING). W ramach tej usługi tworzony jest portfel klienta z uwzględnieniem jego celów, potrzeb oraz ryzyka (N. Ziółkowska 2016, s. 52).

TFI a doradca inwestycyjny

TFI, czyli Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, to spółka akcyjna, która ma na celu tworzenie, zarządzanie oraz reprezentowanie funduszy inwestycyjnych wobec osób trzecich, działająca na podstawie "Ustawy o funduszach inwestycyjnych" (D. Gad 2014, s. 94).

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych ma obowiązek zatrudniać minimum dwóch doradców inwestycyjnych, zajmujących się funduszami i portfelem papierów wartościowych oraz co najmniej jednego zajmującego się obrotem papierów wartościowych.

Podstawowym konfliktem między TFI a doradcą inwestycyjnym jest horyzont czasowy:

  • Doradca inwestycyjny podchodzi do zarządzania funduszami inwestycyjnymi w perspektywie krótkoterminowej, ponieważ interesuje go przedział czasowy, który odpowiada okresowi naliczania jego premii za wyniki (motyw finansowy),
  • TFI wybiera bardziej zyskowne przedsięwzięcia, które jednocześnie wiążą się z większym ryzykiem i rozpatruje je w perspektywie długoterminowej (D. Gad 2014, s. 96-97).

Rola technologii w doradztwie inwestycyjnym

Technologia robo-advisory, oparta na sztucznej inteligencji i algorytmach, wprowadza rewolucję w świadczeniu usług doradztwa inwestycyjnego. Tradycyjnie, doradztwo to było zarezerwowane dla bogatych klientów, którzy mieli dostęp do wyspecjalizowanych doradców. Dzięki robo-advisory, usługi te stają się dostępne dla szerszego grona inwestorów, zarówno dla osób z mniejszym kapitałem, jak i dla młodszych pokoleń, które preferują rozwiązania cyfrowe. Robo-advisory oparte jest na zautomatyzowanych systemach, które analizują dane finansowe klienta i na tej podstawie proponują optymalne strategie inwestycyjne.

Wykorzystanie technologii w doradztwie inwestycyjnym niesie ze sobą wiele korzyści. Po pierwsze, dzięki automatyzacji procesów, koszty świadczenia usług doradztwa mogą być znacznie obniżone. Jest to szczególnie ważne dla klientów z mniejszym kapitałem, którzy wcześniej mogli nie mieć dostępu do takich usług. Po drugie, technologia pozwala na szybkie i precyzyjne analizowanie ogromnej ilości danych, co umożliwia dokładniejsze i bardziej spersonalizowane doradztwo inwestycyjne. Ponadto, zautomatyzowane systemy mogą działać bez przerwy, co oznacza, że inwestorzy mogą monitorować swoje inwestycje i podejmować decyzje w dowolnym czasie.

Wyzwania związane z wykorzystaniem technologii w doradztwie inwestycyjnym

Chociaż technologia przynosi wiele korzyści, wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Jednym z najważniejszych wyzwań jest utrzymanie odpowiedniego poziomu zaufania klientów. Wprowadzenie automatyzacji może prowadzić do obaw dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych i poufności informacji finansowych. Ponadto, istnieje ryzyko, że zautomatyzowane systemy mogą nie uwzględniać wszystkich czynników, które wpływają na decyzje inwestycyjne. W związku z tym, konieczne jest nadzorowanie i kontrola procesów, aby zapewnić, że technologia jest wykorzystywana w sposób odpowiedzialny i zgodny z interesem klienta.

Wykorzystanie technologii w doradztwie inwestycyjnym znacznie zwiększa dostępność tych usług dla różnych grup klientów. Dzięki automatyzacji i obniżeniu kosztów, doradztwo inwestycyjne staje się bardziej dostępne dla osób z mniejszym kapitałem. Ponadto, młodsze pokolenia, które są bardziej zaznajomione z technologią i preferują rozwiązania cyfrowe, mogą łatwo korzystać z usług robo-advisory. Technologia eliminuje również barierę geograficzną, umożliwiając inwestorom korzystanie z usług doradztwa inwestycyjnego niezależnie od ich położenia geograficznego.

Etyka i regulacje w doradztwie inwestycyjnym

W celu świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego, doradcy inwestycyjni muszą spełniać określone wymagania dotyczące licencji i kwalifikacji. W większości jurysdykcji, doradcy muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i licencje, które świadczą o ich wiedzy i umiejętnościach z zakresu finansów i inwestycji. Ponadto, często wymagane jest spełnienie określonych standardów etycznych i zawodowych, aby uzyskać licencję.

Instytucje regulacyjne odgrywają kluczową rolę w kontrolowaniu branży doradztwa inwestycyjnego. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa inwestorom poprzez regulowanie i nadzorowanie działalności doradców inwestycyjnych. Instytucje takie ustalają wymagania dotyczące licencji i kwalifikacji, monitorują praktyki biznesowe doradców, egzekwują przestrzeganie zasad etyki i standardów zawodowych, a także podejmują działania w przypadku naruszeń.

W dziedzinie doradztwa inwestycyjnego istnieje wiele zasad etyki i standardów zawodowych, których doradcy muszą przestrzegać. Wśród tych zasad znajduje się obowiązek dbania o najlepsze interesy klienta, uczciwość i rzetelność w świadczeniu usług, poufność informacji finansowych, unikanie konfliktu interesów oraz stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności. Zasady etyki i standardy zawodowe mają na celu zapewnienie uczciwości i zaufania w relacjach między doradcami a ich klientami.

Naruszenie zasad etyki i standardów zawodowych w doradztwie inwestycyjnym może prowadzić do różnych konsekwencji. W zależności od charakteru naruszenia, mogą to być sankcje administracyjne, grzywny, utrata licencji, a nawet odpowiedzialność karna. Ponadto, naruszenia zasad etyki i standardów zawodowych mogą również zniszczyć reputację doradcy i wpływać negatywnie na zaufanie klientów.

Trendy i prognozy w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego

W dziedzinie doradztwa inwestycyjnego obserwuje się wiele nowych trendów. Jednym z ważnych trendów jest rosnące zainteresowanie inwestycjami zrównoważonymi, czyli inwestowaniem w przedsiębiorstwa, które osiągają równocześnie korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Inwestycje ESG, które uwzględniają czynniki związane z środowiskiem, społecznością i zarządzaniem, również zyskują na popularności. Ponadto, inwestycje w technologie przyszłości, takie jak sztuczna inteligencja, blockchain, energia odnawialna czy medycyna precyzyjna, stanowią kolejny ważny trend w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego.

Prognozy dotyczące przyszłości doradztwa inwestycyjnego wskazują na dalszy rozwój technologii i automatyzacji. Wraz z postępem sztucznej inteligencji, można oczekiwać większej precyzji i spersonalizowania doradztwa inwestycyjnego. Ponadto, zwiększone zainteresowanie inwestycjami zrównoważonymi i ESG sugeruje, że w przyszłości doradcy inwestycyjni będą musieli uwzględniać czynniki społeczne i środowiskowe w swoich rekomendacjach. Również rozwój technologii, takich jak blockchain, może prowadzić do większej przejrzystości i bezpieczeństwa w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego.

Sztuczna inteligencja w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego

Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego. Dzięki możliwościom analizy ogromnej ilości danych, algorytmy oparte na sztucznej inteligencji mogą identyfikować wzorce i trendy na rynku, co umożliwia lepsze prognozowanie i podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Ponadto, sztuczna inteligencja może dostarczać spersonalizowane rekomendacje inwestycyjne, uwzględniając indywidualne cele i preferencje inwestora. Jednak rozwój sztucznej inteligencji w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego wymaga nadzoru i kontroli, aby zapewnić, że systemy działają zgodnie z zasadami etyki i standardami zawodowymi.

Personalizacja usług ma duże znaczenie w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego. Dzięki personalizacji, doradcy inwestycyjni mogą lepiej dostosować swoje rekomendacje i strategie inwestycyjne do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów. Personalizacja pozwala również na większe zaangażowanie klientów w proces inwestycyjny i zwiększa satysfakcję z usług doradztwa inwestycyjnego. Jednak personalizacja usług wymaga precyzyjnej analizy danych i odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych klientów.


Doradztwo inwestycyjneartykuły polecane
Pośrednictwo finansoweBank inwestycyjnyInwestorBank komercyjnyFundusz hedgingowyBony pieniężneDoradztwo kredytoweCDOOkres zapadalności

Bibliografia

.

Autor: Ewa Drabiec