CDO

Z Encyklopedia Zarządzania
CDO
Polecane artykuły


CDO - (Collateralised Debt Obligations) instrumenty sekurytyzacji oparte na długu. Instrumenty CDO zabezpiecza się portfelem aktywów, do którego należą m.in. kredyty korporacyjne lub ustrukturyzowane zobowiązania finansowe. Połączone w portfel (podobnie jak w przypadku instrumentów MBO), zostają podzielone na nowe papiery wartościowe i są oferowane w transzach rozmaitym inwestorom. Wysokość płatności odsetkowych, kapitałowych oraz faktyczny moment wygaśnięcia zobowiązania determinowane są przez wyniki portfela obligacji stanowiącego zabezpieczenie instrumentów CDO. Tego typu instrumenty stanowią atrakcyjną alternatywę dla inwestorów, ponieważ oferują więcej możliwości wyboru poziomu ryzyka oraz żądanej stopy zwrotu w porównaniu do MBS/ABS. [1]

CDO są jednymi z najbardziej skomplikowanych i ryzykownych instrumentów o terminach od 4 do 12 lat, aczkolwiek można spotkać się także z CDO o krótszych lub dłuższych terminach. Najczęściej nie zależą od sytuacji finansowej emitenta, ale od zabezpieczenia aktywami. CDO charakteryzuje się tym, że podmiotem odpowiedzialnym za emisję jest spółka SPV. Spółka ta przyjmuje na siebie ryzyko i emituje CDO przynajmniej w 3 transzach o różnym stopniu ryzyka i wysokości oprocentowania. SPV bierze także odpowiedzialność za rozliczanie portfela aktywów i jest uczestnikiem swapów kredytowych. [2]

Klasyfikacja

 • CLO - Collateralised Loan Obligations – oparte najczęściej na kredytach korporacyjnych lub długach hurtowych
 • CMO - Collateralised Mortgage Obligation – oparte na kredytach hipotecznych
 • RLS - Risk Linked Securitization – oparte na przyszłych należnościach z ubezpieczeń, związane z katastrofami naturalnymi, zamachem terrorystycznym, itp.
 • CBO – oparte na obligacjach
 • CXO – oparte na kurach walut
 • CSO – oparte na aktywach syntetycznych
 • CFO – oparte na funduszach hedgingowych
 • CDO2 – oparte na innych CDO [3] [4]

Transze

Pozycja transzy określa stopień ryzyka jakim CDO jest obarczone i również informuje o wysokości przyszłych możliwych dochodów inwestora. Jak już zostało wspomniane transze z reguły dzieli się na 3 grupy:

 • senior – o ratingu AAA, najniższe ryzyko i najniższy dochód
 • mezzanine (junior) – rating pomiędzy AA-BBB, wyższe ryzyko i wyższe dochody
 • equity – bez ratingu, o najwyższym ryzyku, ale też potencjalnie najwyższych dochodach [5]

Zalety

Instrumenty CDO oferują bankom wiele korzyści:

 • uwolnienie kapitału i w konsekwencji możliwość zwiększenia efektywności jego lokowania na rynku
 • zamianę aktywów o niskiej płynności, jakimi są kredyty, w płynne papiery wartościowe
 • zainteresowanie szerokiej grupy inwestorów, którzy cenią sobie możliwość wyboru różnych transz, odpowiadających ich indywidualnej awersji do ryzyka i żądanym stopom zwrotu [6]

Bibliografia

Przypisy

 1. Heffernan S. (2007) Nowoczesna Bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 2. Buszko M. (2010), Rynek produktów strukturyzowanych CDO w warunkach światowego kryzysu finansowego, s. 142
 3. Adamska-Mieruszewska J., Innowacyjne mechanizmy refinansowania w drodze sekurytyzacji w świetle zmian 2008 r., s. 40
 4. Puszer B. (2012), CDO na globalnym rynku finansowym, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia”, nr 4, s. 727
 5. Puszer B. (2012), CDO na globalnym rynku finansowym, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia”, nr 4, s. 725
 6. Heffernan S. (2007) Nowoczesna Bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Autor: Dariusz Grzybowski, Anna Ludwiszewska