Inwestor

Z Encyklopedia Zarządzania

Osoba fizyczna lub prawna, która inwestuje wolne czasowo środki finansowe w przynoszące zyski przedsięwzięcia.

Inwestor ponosi wyższe ryzyko w porównaniu do kredytobiorcy ze względu na to, że jednocześnie jest inwestorem i kredytobiorcą. Ryzyko inwestora składa się z ryzyka, które ponosi kredytobiorca (tzn. spłata kredytu w konkretnym dniu, konkretnej kwoty. Który zaciąga inwestor od kredytodawcy w celu realizacji projektu inwestycyjnego) oraz ryzyko nieopłacalnego przedsięwzięcia (projektu inwestycyjnego), które może wygenerować stratę zamiast zysku.Państwo również może występować, jako inwestor.

Ze względu na czas możemy wyodrębnić osobę, która inwestuje (Inwestor) oraz osobę, która spekuluje (spekulant). Jeżeli operacja celem, której jest zwiększenie zysku trwa ponad rok, to osoba realizująca taką operację jest Inwestorem. Jeśli operacja trwa poniżej roku, to osoba realizująca taką operację jest spekulantem.Oszczędności na przykład środki finansowe wycofane z obrotu mogą posłużyć przesłanką kryzysu.

TL;DR

Artykuł omawia różne typy inwestorów, takie jak inwestor czynny, bierny, konserwatysta, umiarkowany, agresywny, strategiczny, finansowy, instytucjonalny, zastępczy, indywidualny i portfelowy. Opisane są także zasady inwestowania, takie jak myślenie długoterminowe, inwestowanie w wartość, myślenie samodzielne, ochrona kapitału, nie uleganie emocjom i zasada KISS. Artykuł wspomina również o Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, które oferuje wsparcie inwestorom oraz o przykładach znanych inwestorów, takich jak Leszek Czarnecki i George Soros.

Rodzaje

Inwestor czynny - często sprzedaje i kupuje różne walory, bacznie obserwując tendencje, które występują na giełdzie.

Inwestor bierny - traktuje nabyte przez niego walory, jako trwałą lokatę zapewniającą mu korzyści finansowe w formie dywidend, odsetek, premii.

Inwestor konserwatysta unika ryzyka, zrównoważony uczestnik rynku. Potrzebuje pewności, że oszczędności są zabezpieczone przed inflacją. Ceni sobie płynność czyli odzyskanie gotówki bez utraty odsetek. W krótkim horyzoncie czasowym wybiera nieagresywne metody pomnażania kapitału. Potrafi ocenić ryzyko. Nie podejmuje wyzwań rynkowych.

Inwestor umiarkowany skłonny do ryzyka, gdy może przynieść mu to wyższy dochód. Zgadza się na czasowe zamrożenie oszczędności. Wyznacza granice zagrożenia i dba by nie została ona przekroczona. Otwarty na nowe działania, pod warunkiem odpowiedniego ich zabezpieczenia.

Inwestor agresywny nie obawia się ryzyka i konsekwencji z tego płynących jeżeli dochód osiągnie większy rozmiar niż oczekuje. Na rynku wybiera instrumenty pozwalające na uzyskanie wysokiej stopy zwrotu. Jest skłonny do obracania dużymi kwotami.

Inwestor strategiczny - współwłaściciel spółki posiadający większościowy pakiet akcji, mając uprawnienia do kontrolowania działań spółki.Inwestor strategiczny (branżowy) - na rynku prywatnym poszukuje kapitał oraz przyjmuje aktywne działanie w finansowaniu przedsiębiorstwa. Mają długi lub nawet nieskończony horyzont inwestycyjny. Ich cele inwestycyjne zwykle dość złożone i często trudne do zidentyfikowania. Najczęściej wiążą się one z operacyjnym wykorzystaniem przedmiotu inwestycji w realizacji globalnej lub regionalnej strategii rozwoju inwestora, celem inwestora strategicznego jest wzrost stopy zwrotu z całości prowadzonej przez niego działalności po dokonaniu inwestycji w przedsiębiorstwie. W przypadku inwestora strategicznego podstawowa wartością inwestycji jest wnoszony przez niego "know-how" oraz możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.

Inwestor finansowy - na rynku prywatnym jest to osoba poszukująca kapitał zewnętrzny dla potrzeb rozwoju przedsiębiorstwa. Inwestor finansowy inwestuje środki pieniężne przedsiębiorstwo na z góry określony, zwykle kilku letni termin. Po upływie czasu inwestycji oczekuje możliwości wyjścia z inwestycji. Celem jest osiągnięcie satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji. Inwestor finansowy jest inwestorem pasywnym.

Inwestor instytucjonalny - to osoba prawna, która jest posiadaczem środków finansowych, inwestuje w papiery wartościowe lub nieruchomości mając na celu zwiększenie zysku. Na inwestorów instytucjonalnych na NYSE przepada w prawie połowa operacji z papierami wartościowymi na giełdzie. Zazwyczaj to są: banki, funduszy emerytalne, towarzystwa inwestycyjne itd. lokujące swoje środki pieniężne.

Kwalifikowany instytucjonalny inwestor (Qualified Institutional Investor) - jest to inwestor instytucjonalny, który występuje w USA. Posiada prawo handlować papierami wartościowymi bez rejestracji tych papierów wartościowych na giełdzie i w komisji papierów wartościowych USA. Kwalifikowany inwestor musi posiadać nie mniej niż 100 mln usd.

Inwestor zastępczy - to osoba prawna lub fizyczna, która realizuje inwestycje na zlecenie.

Inwestor indywidualny - to osoba fizyczna, która inwestuje własne środki finansowe w przedsięwzięcia przynoszące zyski.

Inwestor portfelowy - to inwestor bardziej zainteresowany maksymalizacją zysku z papierów wartościowych, niż kontrolą w przedsiębiorstwie.

Zasady inwestowania

 • Myśl długoterminowo, działaj szybko - portfel musi być systematycznie przeglądany, a rynek monitorowany. Nie należy się przywiązywać do inwestycji, nawet jeżeli miała być w planach na długi okres - zwłaszcza jeżeli zauważymy, że wyniki odbiegają od wcześniejszych założeń.
 • Inwestuj w wartość - kup tanio, sprzedaj drożej.
 • Myśl samodzielnie - nie ulegaj presji tłumu, działanie zgodnie z opinią większości nie zawsze popłaca.
 • Chroń kapitał - kapitał to narzędzie pracy inwestora. Musi on podejmować działania w celu ograniczania ryzyka.
 • Nie ulegaj emocjom - emocje wpływają na podejmowane decyzje.
 • Reguła KISS (keep it simple, stupid) - "nie komplikuj, głupku" jest aktualna we wszystkim co robisz na rynku

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

SII jest w Polsce największą organizacją zrzeszającą inwestorów, liczy ponad 7 000 członków. Ze względu na duże zainteresowanie liczba ta stale rośnie. Organizacja oferuje wszechstronną pomoc ze strony fachowców. Stowarzyszenie wspiera rozwój gospodarczy oraz ochronę praw inwestorów.

SII prowadzi swoją działalność przez:
 • organizację spotkań z inwestorami
 • doradztwo prawne i ekonomiczne
 • pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji inwestorów.

Przykłady praktyczne

Leszek Czarnecki - największy indywidualnym inwestore na polskiej giełdzie. Według informacji gazety "Parkiet"(za grudzień 2007 roku) majątek Czarneckiego ulokowany na giełdzie sięga 9,2 mld zł.

George Soros - finansista amerykański pochodzenia, jeden z najbardziej znanych spekulantów walutowych. Początki fortuny Sorosa mają swoje źródło w spekulacjach giełdowych prowadzonych akcjami tzw. śmieciowych przedsiębiorstw. Były to akcje firm, które miały ciężką sytuację finansową, stały u progu bankructwa. Wobec kryzysu rynkowego w owych czasach nikt nie wierzył w możliwość istotnego dorobienia się na grze giełdowej.


Inwestorartykuły polecane
LBOFundusz hedgingowyRynek pierwotnyPrivate EquityMBOHedge FundFundusz inwestycyjny otwartyFunkcje giełd finansowychDoradztwo inwestycyjneDeweloper

Bibliografia

 • Cichorska J. (red.) (2015), Zarządzanie portfelem inwestycyjnym: inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 • Elder A. (2013), Zapraszam do gabinetu inwestora giełdowego: przewodnik po inwestowaniu na giełdzie, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Heffernan S. (2007), Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Jaworski W., Zawadzka Z. (red.) (2010), Bankowość: podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa
 • Pomykało W. (1995), Encyklopedia Biznesu, Wydawnictwo FI, Warszawa
 • Poślad M. (2015), Od inwestora do akcjonariusza spółki giełdowej, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa
 • Smid W. (2000), Leksykon menedżera, WPSB, Kraków
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
 • Wierzbicka A. (2016), Rola inwestorów w rozwoju nadzoru korporacyjnego, Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 263
 • Zaremba-Śmietański P. (2013), Świadomy inwestor: odkrywanie ukrytego potencjału spółki, Helion, Gliwice

Autor: Alexey Kornowski, Honorata Pilch