Pakiet

Z Encyklopedia Zarządzania

Pakiet to pewna liczba przedmiotów tego samego rodzaju związanych lub zapakowanych razem; paczka. pakiet banknotów. 2. Zestaw tego samego rodzaju dokumentów, zagadnień, tworzących spójną całość. Pakiet akcji przedsiębiorstwa. Pakiet ustaw. 3. a. Zestaw programów współpracujących ze sobą, często sprzedawanych razem. b. Zbiór danych przeznaczonych do wspólnej transmisji przez sieć komputerową [Gumkowski M. 2006 s. 656] 4. Grupa określonych problemów, rozpatrywanych zagadnień, uchwał itp [[[Petro]]zolin-Skowrońska B. 1998, s. 1257] 5. Ciąg bitów tworzących pakiet ma ustalony format, w jego skład wchodzą: nagłówek sterujący, dane i suma kontrolna [Marcinek J., Borowiec A. 2010, s. 73].

Rodzaje pakietów

  • a) kontrolny akcji - liczba akcji umożliwiająca faktyczne kontrolowanie spółki akcyjnej [Larousse 2003, s. 1117]
  • b) falkowy - funkcja dobrze zlokalizowana w dziedzinie zmiennej niezależnej, np. w dziedzinie czasu t, i w dziedzinie transformaty Fouriera, tj. w dziedzinie częstotliwości f. Dobra lokalizacja w dziedzinie zmiennej niezależnej oznacza, że poza pewnym skończonym przedziałem jest ona wszędzie równa zeru albo szybko, np. wykładniczo, zanika [Rakowski W., 2004, s. 173]
  • c) ładunkowy - jednostka ładunkowa tworzona (np. za pomocą taśm) z ładunków tzw. dłużycowych (np. rur, desek) lub ładunków w postaci płyt drewnianych, arkuszy blach, tafli szkła itp., przy czym wymiary tych ładunków są większe od znormalizowanych wymiarów
  • d) socjalny - zbiór zobowiązań pracodawcy lub inwestora zewn. (w przypadku umowy kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa stanowiący integralną część tej umowy), zawartych w porozumieniu z przedstawicielami pracobiorców w formie programu ochrony praw pracowniczych; pojęcie "pakiet socjalny" powstało w latach 90. XX w. w Polsce w związku z realizacją programu prywatyzacji; zawiera gwarancję: utrzymania poziomu zatrudnienia (najczęściej 2-3 lata), wynagrodzenia pracowników, utrzymania zakresu i form świadczeń socjalnych, przestrzegania przepisów bhp, swobody działania związków zawodowych, zapewniania szkoleń dla pracowników [Wojnowski J. 2004, s. 173].

Pakiety kontrolne akcji według akcjonariuszy

Klasyfikacja akcjonariuszy według ich gotowości do działania zawiera decydenta, myśliwego, zbieracza oraz obserwatora. Aktywnym akcjonariuszem jest decydent. Jego udział w spółce jest bardzo duży, wspiera ją wypadku pojawienia się jakiś problemów, jest mocno związany ze spółką i lokuje w niej dużo swoich pakietów akcji. Myśliwy jest aktywnym akcjonariuszem, jednak o mniejszym wkładzie finansowym. Ich rola w spółce nie jest duża natomiast z powodu jego zainteresowania spółkami o dużym potencjale wzrostu pełni ważną rolę w identyfikacji rozwoju innych branż. Obserwator jest biernym członkiem, wyznacza cele jednak ich wykonanie pozostawia innym, w razie nie spełnienia oczekiwań swoje pakiety akcji lokuje w innej spółce. Zbieracz to najbardziej bierny z akcjonariuszy, oczekuje dywidendy lecz nie bierze czynnego udziału w jej wyznaczaniu (A. Adamska 2012, s. 39)

Akcjonariusz strategiczny posiada pakiet kontrolny akcji kiedy jego udział w liczbie głosów wynosi ponad 50% (bądź 33% głosów w wypadku gdy jego udział powiązany z innym podmiotem wynosi ponad 50% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Są to na przykład:zagraniczne i krajowe osoby prawne lub fizyczne. Natomiast akcjonariusz mniejszościowy (rozproszony) ma pakiet akcji powyżej progu notyfikacji lecz rozkład głosów innych akcjonariuszy sprawia, że jego głos nie jest najsilniejszy. (mniej niż 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy). (A. Pieloch-Babiarz 2017, s. 82)

Pakiet klimatyczny

Termin "pakiet" może również odnosić się do innych dziedzin życia. Pakiet klimatyczny zaistniał na konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2008 roku. Jego istotą jest ograniczanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery do 20% do 2020 roku a także wzrost energii elektrycznej z odnawialnych źródeł do 20 procent. W pakiecie reform poruszono kwestie związane ze sprzedażą i handlem zezwoleniami na emisję CO2. (I. Marciniak - Pavlova 2014, s. 115)

Pakiet restrukturyzacyjny

Pakiet restrukturyzacyjny odgrywa kluczową rolę w poprawie wydajności i konkurencyjności organizacji. Jest to zbiór działań podejmowanych w celu przebudowywanie struktury organizacyjnej, procesów biznesowych, a także relacji z interesariuszami. Celem pakietu restrukturyzacyjnego jest zazwyczaj osiągnięcie długoterminowych korzyści i zwiększenie efektywności organizacji.

W ramach pakietu restrukturyzacyjnego organizacja może podjąć różne działania mające na celu poprawę swojej sytuacji. Przykładami takich działań mogą być redukcja zatrudnienia, zmiana struktury organizacyjnej, przeniesienie produkcji lub usług, wprowadzenie nowych technologii, restrukturyzacja finansowa czy zmiana strategii biznesowej.

Pakiet bezpieczeństwa

Pakiet bezpieczeństwa jest niezwykle istotny w zapewnieniu bezpieczeństwa organizacji, pracowników i klientów. Obejmuje on różne środki i procedury mające na celu minimalizację ryzyka wystąpienia zagrożeń, takich jak wypadki przy pracy, kradzieże, ataki cybernetyczne czy inne incydenty.

W ramach pakietu bezpieczeństwa organizacja może stosować różne środki i procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Przykładami takich środków mogą być instalacja systemów monitoringu, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników, wprowadzenie protokołów postępowania w sytuacjach awaryjnych czy przeprowadzanie regularnych audytów bezpieczeństwa.

Pakiet technologiczny

Pakiet technologiczny ma kluczowe znaczenie dla efektywności i konkurencyjności organizacji. Obejmuje on wykorzystanie różnych technologii i narzędzi w celu usprawnienia procesów biznesowych, wprowadzenia innowacji oraz zwiększenia efektywności organizacji.

W ramach pakietu technologicznego organizacja może korzystać z różnych technologii i narzędzi. Przykładami takich technologii mogą być systemy informatyczne, oprogramowanie do zarządzania procesami, narzędzia analityczne czy robotyka procesowa. Wykorzystanie tych technologii pozwala na automatyzację procesów, zwiększenie efektywności i poprawę jakości działania organizacji.

Pakiet innowacyjny

Pakiet innowacyjny jest istotny w kontekście wprowadzania nowych pomysłów, produktów lub usług na rynek. Obejmuje on różne działania i strategie mające na celu stymulowanie innowacyjności w organizacji i tworzenie wartości dodanej poprzez wprowadzenie innowacji.

W ramach pakietu innowacyjnego organizacja może stosować różne działania i strategie. Przykładami takich działań mogą być badania i rozwój, współpraca z uczelniami i innymi instytucjami badawczymi, tworzenie programów motywacyjnych dla pracowników, organizowanie hackathonów czy wspieranie start-upów. Wprowadzenie tych działań i strategii pozwala na stworzenie innowacyjnej kultury organizacyjnej i zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Pakiet standardów jakości

Pakiet standardów jakości odgrywa ważną rolę w zapewnianiu wysokiej jakości produktów lub usług przez organizację. Obejmuje on różne normy i procedury mające na celu kontrolę jakości, ciągłe doskonalenie i spełnienie oczekiwań klientów.

W ramach pakietu standardów jakości organizacja może stosować różne normy i procedury. Przykładami takich norm mogą być normy ISO, które określają wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością. Procedury mogą obejmować audyty jakości, monitorowanie procesów produkcyjnych czy analizę satysfakcji klientów. Stosowanie tych norm i procedur pozwala na zapewnienie wysokiej jakości produktów lub usług oraz budowanie zaufania klientów.

Pakiet logistyczny

Pakiet logistyczny odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu łańcuchem dostaw i przepływem towarów lub usług w organizacji. Obejmuje on różne działania i procesy mające na celu optymalizację procesów logistycznych, zwiększenie efektywności i poprawę obsługi klienta.

W ramach pakietu logistycznego organizacja może stosować różne działania i procesy. Przykładami takich działań mogą być zarządzanie zapasami, planowanie tras, optymalizacja magazynowania czy monitorowanie przepływu towarów lub usług. Wykorzystanie tych działań i procesów pozwala na skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw, zwiększenie efektywności i poprawę obsługi klienta.


Pakietartykuły polecane
WolontariatZadanie, uprawnienie, odpowiedzialnośćBiuro coworkingoweTurystyka biznesowaManagement buyoutJob sharingKonsorcjumZawódGospodarstwo agroturystyczne

Bibliografia

Autor: Angelika Korta