Turystyka biznesowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Turystyka biznesowa - "jest rodzajem turystyki obejmującej ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach służbowych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim zwykłym otoczeniem" (W. Gaworecki 2010, s. 41). Według Roba Davidsona turystyka biznesowa związana jest z ludźmi podróżującymi w celach, które dotyczą ich pracy. Stanowi ona zatem jedną z najstarszych form turystyki, gdyż ludzie podróżowali w takich celach od bardzo dawna. Stanisław Medlik definiuje ten rodzaj turystyki jako podróże odbywane przez pracowników oraz inne osoby w ramach ich pracy, obejmujące uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach i wystawach. Grzegorz Gołembski określa turystykę biznesową jako formę ruchu turystycznego, na którą składają się podróże o charakterze zawodowym, w trakcie których osoby wyjeżdżające korzystają z podstawowych usług turystycznych, a w wolnym czasie zaspakajają potrzeby rozrywki, wypoczynku, poznania, korzystając z bazy turystycznej. Autor zwraca więc uwagę na połączenie w ramach turystyki biznesowej celu biznesowego z pozostałymi celami, takimi jak: zabawa, rozrywka, wypoczynek relaks. Według Mirosława Miki warunkiem uznania wyjazdów związanych z pracą jako turystyczne, jest korzystanie przez osoby wyjeżdżające z podstawowych usług turystycznych (a nie tylko wykonywanie zadań służbowych), a w wolnym czasie łączenie celów biznesowych z zaspakajaniem potrzeb innego rodzaju niż biznesowe (A. Niezgoda, E. Markiewicz 2015, s. 227-228). Początkowo podróże biznesowe nie były określanie mianem turystyki, jednak Światowa Organizacja Turystyki postanowiła włączyć je do definicji. Powodem tego jest rola, jaką wyjazdy służbowe zaczęły odgrywać na światowym rynku, na przestrzeni ostatnich lat. Poprzez globalizację gospodarki światowej turystyka biznesowa w znacznym stopniu zyskała na znaczeniu.

TL;DR

Turystyka biznesowa to podróże służbowe, które obejmują różne formy, takie jak indywidualne podróże służbowe, turystyka targowa, turystyka korporacyjna, turystyka konferencyjno-kongresowa i turystyka motywacyjna. Jest to branża o wysokiej dochodowości i małej wrażliwości na ceny. Rozwija się głównie dzięki wzrostowi gospodarczemu, poprawie mobilności i rozwojowi technologii. Organizacje takie jak ICCA, SITE, MPI, IAPCO i EFAPCO są odpowiedzialne za promowanie i rozwój turystyki biznesowej na świecie.

Rola

Turystyka biznesowa odgrywa bardzo dużą rolę na rynku światowym. Pewnym źródłem informacji w tym względzie mogą być towarzystwa lotnicze, które wprowadziły tzw. klasę biznesową, jak również hotele. Turystyka biznesowa jest również określana terminem podróże służbowe. Jednak terminy te nie oznaczają to samo. Turystyka biznesowa w odróżnieniu od podróży służbowych dopuszcza dowolność większość spotkań, wystaw, podróży motywacyjnych nie ma miejsc stałych, można je zorganizować wszędzie. Udział w takich imprezach przybiera często postać podróży grupowej. Turystyka biznesowa jest o wiele mniej czuła na czynnik kosztów gdzie w innych formach turystyki jest on jednym z podstawowych powodów udania się w podróż turystyczną.

Cechy

Główny cechami turystyki biznesowej to:

 • mała wrażliwość na ceny,
 • podróże o charakterze służbowym odbywają się w czasie pracy,
 • uważana jest za jedną z form turystyki cechujących się najwyższą dochodowością,
 • nietypowy sposób pozyskiwania klientów, polegający na bezpośrednim kontakcie usługodawców w firmami,
 • jakość usług turystycznych oraz standard na najwyższym poziomie,
 • brak widocznej sezonowości - najczęściej poza wakacjami,
 • dochody z turystyki biznesowej są utrzymują się na stałym poziomie przez cały rok, z wyjątkiem okresu wakacyjnego, podczas którego można zaobserwować ich niewielki spadek,
 • trudno jest ocenić jej rozmiar w skali międzynarodowej,
 • zmienność inwestycyjna na świecie.

Formy turystyki biznesowej

Indywidualne podróże służbowe

Podróże te mają na celu nawiązanie kontaktów zawodowych, a także uczestnictwo w spotkaniach podczas podpisywania kontraktów. W wyjazdach tych biorą udział pracownicy firm oraz różnych instytucji.

Turystyka targowa nazywana również turystyką wystawową

Podczas targów sprzedaje się różnego rodzaju produkty oraz usługi. Jeśli odbiorcami jest ogół klientów są to targi konsumenckie, natomiast jeśli kupującymi są przedstawiciele określonej branży nazywa się je targami handlowymi.

Turystyka korporacyjna

Jest to forma wyjazdów służbowych, których celem jest zapraszanie przez firmę gości do brania udziału w ważnych darmowych wydarzeniach oraz uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku.

Turystyka konferencyjno - kongresowa lub inaczej turystyka spotkań

Mimo iż według definicji zalicza się ją do turystyki biznesowej, to jej skala jest tak duża, że może wręcz stanowić odrębny rodzaj turystyki. Do tej formy turystyki biznesowej można zaliczyć między innymi następujące rodzaje spotkań: konferencje, szkolenia, kongresy czy też sympozja. Organizatorami są najczęściej przedsiębiorstwa, partie polityczne, instytucje naukowe, a także publiczne oraz różne stowarzyszenia.

R. Davidson dokonuje następującej klasyfikacji spotkań konferencyjno - kongresowych:

 • spotkania firmowe, czyli grupowe zjazdy pracowników danego przedsiębiorstwa,
 • spotkania stowarzyszeń, czyli grupowe zjazdy członków danej organizacji branżowej,
 • pozostałe spotkania, do których należą wizyty organów rządowych, struktur pozarządowych oraz związków religijnych i zawodowych.

Liczba uczestników tego typu spotkań może być bardzo różna, a mieści cię ona w przedziale od kilkunastu osób do nawet kilkudziesięciu tysięcy. Według danych z 2005 r. przedstawionych przez UIA (Union of International Associations) najwięcej kongresów organizuje się w Stanach Zjednoczonych, głównie w Nowym Jorku. W Europie natomiast najpopularniejsze są Francja oraz Niemcy. Turystyka kongresowa generuje ogromne korzyści, dlatego też wiele państw stara się zachęcić przedsiębiorców do organizowania tego typu zjazdów u nich.

Turystyka motywacyjna

Uczestnicy turystyki motywacyjnej (stymulacyjnej) to osoby nagradzane bądź motywowane przez pracodawcę w celu zachęcenia ich do wydajnej pracy zbliżającej firmę do osiągnięcia przez nią swoich celów. Ten sposób nagradzania pracowników przynosi przedsiębiorstwom wiele korzyści. Osoby nagradzane są bardziej zmotywowane do ambitniejszych działań, chętniej zostają w firmie, a integracyjny charakter tego typu wyjazdów sprawia, że personel lepiej ze sobą współpracuje.

Czynniki rozwoju turystyki biznesowej

Szerokie ujęcie czynników wpływających na rozwój turystyki biznesowej na świecie zaprezentowali Swarbrooke i Horner, dzieląc je na czynniki popytowe i podażowe (E. Nawrocka 2013, s. 82):

 1. Czynniki popytowe:
  • przyspieszenie wzrostu gospodarczego po II wojnie światowej wielu krajów świata, a szczególnie w ostatnich latach krajów rozwijających się w Europie Środkowo-Wschodniej, Azji, Ameryce Południowej,
  • ogromny wzrost liczby ludności w ciągu ostatnich lat,
  • zredukowanie ograniczeń w handlu międzynarodowym, powstanie układów, stowarzyszeń o wolnym handlu (np. WTO),
  • rozwój korporacji międzynarodowych, posiadających filie w wielu krajach, co stymuluje wyjazdy w interesach na różne kontynenty,
  • rozwój nowoczesnych technologii wymagających podróży służbowych w celu ich sprzedaży bądź instalacji, a także rosnąca potrzeba wymiany myśli naukowo-technicznej i informacji, co przyczynia się do rozwoju różnych form spotkań o charakterze biznesowym: kongresów, konferencji, szkoleń, targów oraz sympozjów.
 2. Czynniki podażowe:
  • wzrost mobilności społeczeństwa dzięki prężnemu rozwojowi środków transportu (nowoczesnych samolotów, kolei, motoryzacji) oraz powstanie globalnych systemów rezerwacyjnych, które umożliwiają skrócenie formalności związanych z rezerwacją podróży,
  • postęp w medycynie - opanowanie wielu groźnych chorób spowodowało lepszą dostępność do destynacji egzotycznych,
  • powstanie i rozwój wyspecjalizowanych pośredników (biur podróży) świadczących globalne usługi dla osób podróżujących w celach biznesowych,
  • stworzenie nowych produktów dla biznesu np. pakietów konferencyjnych, business class, salonów VIP,
  • powstanie i rozwój nowoczesnego hotelarstwa dopasowującego ofertę do potrzeb turysty biznesowego (np. przez powstanie hotelowych marek biznesowych),
  • rozwój nowoczesnych technologii umożliwiających organizowanie spotkań na odległość (np. telekonferencji),
  • powstanie wielu destynacji targowych, zajmujących się organizacją targów konsumenckich (B2C) oraz imprez branżowych (B2B),
  • powstanie centrów kongresowo-konferencyjnych w ważnych miejscach recepcji turystycznej, które mogą pomieścić nawet kilka tysięcy uczestników,
  • powstanie w strukturach dużych miast Convention Bureau, które zajmują się marketingiem, w tym przede wszystkim promocją miejsc związanych z turystyką biznesową.

Światowe organizacje turystyki biznesowej

 • ICCA - International Congress and Convention Association,
 • SITE - Society for Incentive Travel Excellence,
 • MPI - Meeting Professionals International,
 • IAPCO - The International Association of Professional Congress Organisers,
 • EFAPCO - European Federation of the Associations of Professional Congress Organisers.


Turystyka biznesowaartykuły polecane
Turystyka targowaTurystyka medycznaTurystyka szkoleniowaAgroturystyka profesjonalnaKonferencjaTurystykaKwatera prywatnaReklama biura podróżyTurystyka miejska

Bibliografia

 • Czerwiński J. (2011), Podstawy turystyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław-Poznań
 • Gaworecki W. (2010), Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kurek W. (red.) (2011), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Nawrocka E. (2013), Istota turystyki biznesowej, stan i czynniki jej rozwoju na przykładzie Wrocławia, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 41
 • Niezgoda A., Markiewicz E. (2015), Turystyka biznesowa a turystyka zrównoważona-przykład hotelu w aglomeracji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 63, nr 6
 • Sidorkiewicz M. (2011), Turystyka Biznesowa, Difin, Warszawa


Autor: Joanna Krupa, Dorota Orlińska