Turystyka

Z Encyklopedia Zarządzania

Słowo turystyka pochodzi od francuskiego pojęcia tour, które oznacza wycieczkę, podróż kończącą się powrotem do miejsca skąd nastąpił wyjazd. Przez turystykę można rozumieć formę czynnego wypoczynku połączonego z poznawaniem różnych miejsc oraz elementami sportu. Turystykę traktuje się również jako zjawisko społeczne, polegające na odbywaniu podróży w celach poznawczych, rozrywkowych, wypoczynkowych leczniczych lub związanych z kultem religijnym, bez podjęcia pracy zarobkowej i osiedlania się. W takim rozumieniu podkreśla się, iż istotnym motywem turystyki jest rozwój osobowości człowieka. Aby taki cel mógł zostać zrealizowany, pobyt turystyczny musi stwarzać turystom okazję do bezpośrednich kontaktów z naturalnymi, kulturowymi i społecznymi walorami odwiedzanego miejsca.

TL;DR

Turystyka to podróżowanie i pobyt w celach wypoczynkowych, poznawczych, rekreacyjnych i zdrowotnych. Istnieje wiele definicji turystyki, ale podkreśla się jej społeczne i rozwijające aspekty. Turystyka ma również wymiar ekonomiczno-społeczny, generując zyski dla miejsc odwiedzanych przez turystów. Państwo odgrywa ważną rolę w organizacji turystyki na poziomie krajowym, a korzyści gospodarcze związane z nią są wielorakie.

Przegląd definicji

Istnieje wiele definicji pojęcia "turystyka".

Światowa Organizacja Turystyki (United Nation World Tourism Organization, UNWTO) definiuje ją jako: ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest aktywność zarobkowa, forma czynnego wypoczynku poza miejscem stałego zamieszkania, dziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest aktywność zarobkowa, forma czynnego wypoczynku poza miejscem stałego zamieszkania. Brytyjskie Towarzystwo Turystyczne przyjęło zaś następującą definicję turystyki: "Turystyka obejmuje wszystkie czynności związane z czasowym krótkotrwałym przemieszczeniem się osób do miejsc docelowych poza miejscami, gdzie normalnie mieszkają i pracują, oraz pobytem w tych miejscach".

Można również podzielić definicje turystyki na klasyczną i współczesną

Definicje klasyczne:

 • "Turystyka jest to zespół stosunków i zjawisk, które wynikają z podróży i pobytu osób przyjezdnych, o ile nie występuje w związku z tym osiedlenie i podjęcie działalności zarobkowej"(W. Hunziker)
 • "Turystyka stanowi całokształt stosunków i zjawisk związanych z podróżą i pobytem odwiedzających w jakiejś miejscowości, z tym że pobyt nie przekształca się w stałe zamieszkanie"(A.Sess)

Przedstawione definicje turystyki ograniczają jej zakres przede wszystkim do podróżowania w celach poznawczych, zdrowotnych, rekreacyjnych, sportowych. Podkreślają te rodzaje aktywności, w których może realizować się zasada dobrowolności i rozwój osobowości człowieka. Zwracają uwagę na znaczenie w turystyce poznania, przeżycia, rozrywki i wypoczynku.

Współczesne koncepcje turystyki dostrzegają nie tylko jej przedstawione walory, ale także wskazują na zjawisko wydawania i zarabiania przez turystę pieniędzy w miejscu okresowego pobytu lub w czasie samej podróży. Zwracają zatem uwagę na wymiar ekonomiczno społeczny turystyki, tak więc:

"Turystyka w szerokim znaczeniu jest to całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej związanych z dobrowolną czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia oraz z wejściem w styczność osobistą ze środowiskiem odwiedzanym (przyrodniczym, kulturowym bądź społecznym)" (K. Przecławski).

Światowa Organizacja Turystyki dokonała również podziału turystyki na:

 • turystykę biznesową,
 • turystykę rekreacyjną, aktywną i specjalną,
 • turystykę przygraniczną, tranzytową (transgraniczną),
 • turystykę w miastach,
 • turystykę na terenach wiejskich agroturystyka, agrobiznes
 • turystykę twardą (ukierunkowana na zapewnienie turystom luksusu, wygody, szybkiego tempa zwiedzania, "zaliczania" zabytków) oraz miękką (nastawiona na nowe doznania, zdobywanie nowych umiejętności oraz wysiłek fizyczny).

W odniesieniu do do danego kraju można wyróżnić następujące formy turystyki:

 • Turystyka krajowa - podróże mieszkańców po własnym kraju,
 • turystyka przyjazdowa - przyjazdy do kraju osób stale mieszkających poza nim,
 • turystyka wyjazdowa - wyjazdy mieszkańców danego kraju do innych krajów.

Zarówno w mowie potocznej, jak i literaturze fachowej z zakresu turystyki funkcjonują jeszcze inne formy turystyki, które są wyodrębniane nie ze względu na jakieś konkretne kryterium, ale raczej ze względu na specyficzne cechy, w istotny sposób rzutujące na całą sferę organizacji i obsługi osób w nich uczestniczących. Są to: turystyka biznesowa, turystyka kongresowa, turystyka motywacyjna, turystyka etniczna, turystyka alternatywna.

"Funkcje turystyki:

 • wypoczynkowa,
 • zdrowotna,
 • wychowawcza,
 • kształceniowa,
 • miastotwórcza,
 • edukacja kulturowa,
 • ekonomiczna,
 • etniczna,
 • kształtowania świadomości ekologicznej,
 • polityczna". (A. Kornak, A. Rapacz 2001, s. 29-30)

Organizacja i zarządzanie turystyką na szczeblu ogólnokrajowym

Państwo to podstawowy podmiot realizujący politykę turystyczną danego kraju. Poszczególne jego funkcje związane są z turystyką w rozmaitym stopniu. Ogólnie przyjmuje się, że jest siedem funkcji rządu w odniesieniu do turystyki, tj.:

 • "koordynacja,
 • planowanie,
 • prawodawstwo,
 • aktywność gospodarcza,
 • stymulacja,
 • uspołecznianie turystyki,
 • ochrona interesu publicznego". (J. Borzyszkowski 2011, s. 35)

Instytucje zaangażowane w rozwój turystyki:

 • "organy wykonawcze i ustawodawcze,
 • służba cywilna,
 • wymiar sprawiedliwości,
 • instytucje odpowiedzialne za egzekwowanie prawa,
 • przedsięwzięcia międzyrządowe,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • organy ustawowe,
 • podmioty quasi-państwowe,
 • niższe szczeble administracji publicznej". (L. Pender, R. Sharpley 2008, s. 270-272)

"Korzyści gospodarcze związane z rozwojem turystyki (krajowej i zagranicznej, szczególnie przyjazdowej):

 • napływ dewiz,
 • wzmocnienie gospodarki (na szczeblu miejscowości, regionu, kraju) dzięki produkcji towarów i usług dla turystów,
 • większa różnorodność i intensywność działalności gospodarczej, zwłaszcza z wykorzystaniem lokalnych zasobów i produktów,
 • rozwój działalności inwestycyjnej (lokalnych, krajowych i zagranicznych inwestorów), stymulowanej rosnącymi rozmiarami ruchu turystycznego,
 • lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury,
 • poprawa infrastruktury komunalnej przez rozbudowę infrastruktury turystycznej,
 • korzystanie z istniejącej infrastruktury turystycznej przez ludność miejscową,
 • efekt mnożnikowy,
 • wzrost poziomu zaopatrzenia ludności,
 • rozwój sektora usług służących turystom i ludności miejscowej (np. Handlu detalicznego, gastronomii, sportowo-rekreacyjnych itd.),
 • tworzenie dodatkowych miejsc pracy w miejscowościach, które najczęściej nie mają rozwiniętego przemysłu lub wykazują ograniczone możliwości rozwoju rolnictwa". (A. Kornak, A. Rapacz 2001, s. 31)

Patrz także:


Turystykaartykuły polecane
Funkcje turystykiGospodarka turystycznaKonsekwencje rozwoju turystykiAgroturystykaTurystyka biznesowaTurystyka miejskaEkoturystykaPolityka turystycznaRewitalizacjaTeczka imprezy turystycznej

Bibliografia

 • Borzyszkowski J., (2011), Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce, CeDeWu, Warszawa
 • Domachowski R. (1997), Geografia społeczno-ekonomiczna, Wydawnictwo Oświata, Warszawa
 • Gaworecki W. (2010), Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kornak A., Rapacz A. (2001), Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
 • Kronenberg M. (2007), Turystyka dziedzictwa przemysłowego-próba sprecyzowania terminologii, [w:] Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki
 • Kruczek Z. (red.) (2012), Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków
 • Pender L., Sharpley R. (2008), Zarządzanie turystyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Przecławski K. (2004), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo ALBIS, Kraków
 • Ratkowska P. (2010), O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventową raz jeszcze, Turystyka Kulturowa, nr 6
 • Wrona J., Rek J. (red.) (1997), Podstawy geografii ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Patrycja Brożek, Marcin Błądek