Sektor usług turystycznych

Z Encyklopedia Zarządzania
Sektor usług turystycznych
Polecane artykuły


Pojęcie sektora usług turystycznych jest stosowane w analizach makroekonomicznych w znaczeniu sumy produkcji dóbr i usług ściśle związanych z obsługą turystyczną tj. działalności hoteli, usług gastronomicznych oraz ogólnie pojęty transport. W nomenklaturze WTTC sektor usług turystycznych nazywany jest także przemysłem turystycznym.

Sektor usług turystycznych a Polska Klasyfikacja Działalności

Sektorem usług turystycznych jest działalność przedsiębiorstw objętych następującymi grupami działalności Polskiej Klasyfikacji Gospodarczej:

a) hotelarstwo

55.1. Hotele

55.2. Pozostałe obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

b) gastronomia

55.3. Restauracje

55.4. Bary

55.5 Działalność stołówek i catering

c) transport i działalność wspierająca

60.1. Transport kolejowy

60.2. Transport lądowy pozostały

61.1. Morski i przybrzeżny transport wodny

62.1. Rozkładowy transport powietrzny

62.3. Pozarozkładowy transport powietrzny.

Charakterystyczne jest jednak to, że sektor turystyczny nie został należycie wyeksponowany, to znaczy, że w klasyfikacjach tych nie wyodrębniono części składowej gospodarki pod nazwą turystyka. Działalność gospodarcza w zakresie turystyki znajduje się w wielu innych elementach składowych tych klasyfikacji. Niewątpliwie, utrudnia to ocenę roli gospodarki turystycznej w całej gospodarce polskiej.

Elementy rynku turystycznego

Podstawowe części składowe gospodarki turystycznej zostały sklasyfikowane w sekcjach, które wprost wyodrębniają elementy rynku turystycznego:

  1. Sekcja H - hotele i restauracje - sekcja ta obejmuje wynajem pomieszczeń do krótkotrwałego zamieszkania, łącznie z wyżywieniem, lub bez oraz działalność gastronomiczną.
  2. Sekcja I - transport, gospodarka magazynowa i łączność - sekcja ta obejmuje m.in. działalność związaną z przewozem osób środkami transportu lądowego, wodnego i powietrznego, obsługę pasażerów i bagażu, organizowanie i obsługę ruchu turystycznego (a więc działalność biur podróży, agencji podróży oraz biur turystycznych, jak również tzw. pozostałą działalność turystyczną).

Te dwie sekcje możemy zaliczyć do tzw. bezpośredniej gospodarki turystycznej. Poza tymi dwiema sekcjami, bezpośrednio związanymi z usługami turystycznymi oraz ich elementami składowymi, działalność turystyczna znajduje się także pośrednio w innych sekcjach gospodarki. Szeroko pojmowana działalność turystyczna zasila sektor turystyczny działalnością produkcyjną lub poprzez świadczenia mające charakter usług paraturystycznych. Możemy powiedzieć, że działalność ta stanowi tzw. pośrednią gospodarkę turystyczną.

Bibliografia

  • Bednarczyk M.: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006
  • Panasiuk A., Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006

Autor:Łukasz Bandura