Rozwój regionalny

Z Encyklopedia Zarządzania
Rozwój regionalny
Polecane artykuły


Rozwój regionalny - pozytywne zmiany ilościowe, jakościowe i strukturalne w gospodarce danego regionu, odbywające się poprzez inspirację samorządu województwa oraz samorządów lokalnych w jego obrębie, przy udziale partnerów tegoż regionu. W aspekcie ekonomicznym rozwój regionalny przejawia się w transformacji zasobów i czynników ekonomicznych (wewnętrznych i zewnętrznych) w coraz większą ilość wytwarzanych dóbr oraz usług.

"Region ekonomiczny jest postrzegany jako terytorialny kompleks produkcyjno-usługowy, wyróżniający się wśród otaczających obszarów swoistymi formami zagospodarowania.” (Pająk K., 2016 s. 3) Region ekonomiczny musi spełniać następujące warunki:

  • być częścią większego terytorium,
  • mieć określoną specjalizacje produkcyjno-usługową w ramach całego kraju,
  • mieć co najmniej jeden ośrodek miejski,
  • stanowić obszar przestrzennie zwarty. (Pająk K., 2016, s. 3)

Determinanty rozwoju regionalnego

Czynniki rozwoju regionalnego możemy podzielić na cztery grupy:

  • ekonomiczne (np. ilościowe i jakościowe zmiany na rynku pracy),
  • społeczne (wzmacnianie oraz kształtowanie świadomości regionalnej),
  • techniczne i technologiczne (poprawa jakości produkcji oraz usług),
  • ekologiczne (wzrost racjonalizacji gospodarki zasobami środowiska przyrodniczego).

Pojęciem rozwój regionu możemy określić wszystkie pozytywne zmiany zachodzące na danym terytorium. Dla ekonomisty najistotniejszy jest rozwój gospodarczy polegający na wzroście sprzedaży oraz produkcji dóbr i usług.

"Najważniejszym adresatem polityki rozwoju regionalnego jest społeczeństwo danego regionu. To jego poziom życia stanowi ostateczny cel wszystkich wysiłków podejmowanych w ramach rozwoju regionalnego. Dlatego jednym z najistotniejszych aspektów funkcjonowania rozwoju regionu jest rozwój społeczny, czyli zmiana w sposobie, poziomie i jakości życia mieszkańców.” (Pająk K., 2016, s. 7) Proces zmian społecznych dotyczy wielu procesów oraz zjawisk zachodzących w strukturze społecznej regionu oraz w relacjach międzyludzkich.

Poziom rozwoju regionalnego, a infrastruktura techniczna i społeczna regionu

Od poziomu rozwoju regionalnego uzależniony jest zarówno poziom wzrostu infrastruktury technicznej, jak i infrastruktury społecznej danego regionu. Do infrastruktury technicznej zaliczamy między innymi linie kolejowe, mosty, drogi linie energetyczne, telefoniczne, radiowe, telewizyjne itd. Natomiast infrastruktura społeczna zaspokaja potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców regionu (np. ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura fizyczna) oraz związana jest z rozwojem przedsięwzięć gospodarczych.

"Stwierdzono, że:

  • w miarę wzrostu poziomu infrastruktury wzrasta poziom PKB na 1 mieszkańca i wskaźnik przedsiębiorczości,
  • występuje również wzrost nominalnych dochodów na 1 mieszkańca, ale z pewnymi odchyleniami.” (Kapusta F., 2012, s. 11)

Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej

Współczesny rozwój regionalny jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez administrację publiczną. Znaczenie administracji publicznej w rozwoju regionalnym nabiera coraz większego znaczenia, chociażby ze względu na fakt, że działania administracji publicznej przekładają się na ocenę sprawności oraz efektywności rozwoju regionalnego. Istnieje ogromna potrzeba weryfikowania wprowadzanych rozwiązań prawnych oraz konieczność ciągłego poszukiwania nowych koncepcji i rozwiązań w kwestii rozwoju gospodarczego jako zadania administracji publicznej. Rozwój regionalny można uznać więc za szczególną aktywność administracji publicznej, a dążenie do ciągłego rozwoju regionalnego warunkuje efektywne działanie administracji publicznej danego regionu.

Bibliografia

Autor: Aleksandra Skrzypek