Finansowanie

Z Encyklopedia Zarządzania
Finansowanie
Polecane artykuły


Finanse (z łac. finire, co znaczy "kończyć”) – są to wszelkie zjawiska i procesy pieniężne, powstałe w związku z działalnością społeczną i gospodarczą człowieka, ściśle związane z teorią ekonomii i zjawiskami finansowymi.[1] Finansowanie jest to natomiast sposób, dzięki któremu przedsiębiorstwo może znaleźć pokrycie w majątku, którym dysponuje.

Istota i struktura rynku finansowego

Rynek finansowy składa się z wielu elementów/rynków, które wspólnie tworzą wielki system, który jest pośrednikiem finansowymi pomiędzy podmiotami deficytowymi i nadwyżkowymi. Jest to więc miejsce, w którym, za pomocą instrumentów finansowych, mamy do czynienia z ciągłym zawieraniem i wykonywaniem transakcji.[2]

Źródła finansowania

Prawidłowe określenie źródeł finansowania powinno zacząć się od odpowiedniego ich podziału. Wymienić możemy takie kryteria jak źródło pochodzenia kapitału oraz kryterium sytuacji prawnej dawcy kapitału. W źródłach pochodzenia kapitału wyróżnić można finansowanie zewnętrzne, które pochodzi z zewnątrz przedsiębiorstwa, oraz wewnętrzne, które zostało wygenerowane przez firmę. Do kapitałów własnych zaliczamy fundusze wniesione przez właścicieli firm oraz kapitał wypracowany w trakcie prowadzenia działalności. Prócz samofinansowania, działalność może być również finansowana ze źródeł obcych. Do najbardziej powszechnych źródeł kapitału obcego zaliczyć można: długoterminowy kredyt bankowy oraz dłużne papiery wartościowe. Istnieje również podział na zobowiązania długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe, które wynikają z okresu, na jaki został udostępniony przedsiębiorstwu kapitał w obcych środkach.[3]

Jak podaje Duliniec A. przy wyborze najbardziej odpowiednich źródeł finansowania, przedsiębiorstwo w pierwszej kolejności skorzysta z wewnętrznych źródeł finansowania takich jak zyski zatrzymane oraz nadwyżki środków pieniężnych. Natomiast kiedy nastąpi wyczerpanie się wyżej wymienionych źródeł, przedsiębiorstwo sięga po zewnętrzne źródła.[4]

Skuteczne finansowanie

Mówiąc o strukturze finansowania, często ma się na myśli strukturę kapitału, pasywa (tzw. prawa strona bilansu). W celu dokonania analizy struktury kapitałowej należy obliczyć wartości wskaźników finansowych, takich jak:

  • zobowiązania ogółem/kapitał własny,
  • zobowiązania ogółem/aktywa ogółem,
  • zobowiązania długoterminowe (lub krótkoterminowe) aktywa ogółem,
  • kapitał własny/aktywa ogółem

Według Grzywacza J. możemy wyróżnić dwie grupy teorii w celu dokonania analizy. Pierwszą z nich jest teoria statyczna, która podaje konkretną wartość kapitału, niezbędnego do sfinansowania przedsiębiorstwa, a najważniejszym zadaniem jest wskazanie optymalnej struktury. Zakłada się, że dzięki tej teorii działalność szuka docelowego wskaźnika poziomu zadłużenia. Druga z kolei teoria, zwana dynamiczną zakłada zmienność wartości kapitału, który jest niezbędny w przedsiębiorstwie.[5]

Konieczne jest, aby racjonalnie kreować poziom zadłużenia w przedsiębiorstwie, ponieważ wzrost tego zadłużenia może prowadzić do wzrostu zyskowności, jeśli odpowiednio przeprowadzi się ten proces.[6]

Przypisy

  1. Owsiak S. (2001). Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2001, s. 17
  2. Paździor A. (2014). Finanse. Funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse publiczne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Monografie, Politechnika Lubelska, s. 19
  3. Nawrot W. (2007). Struktura finansowania przedsiębiorstw w Polsce na tle badań międzynarodowych, "Gospodarka Narodowa”, Nr 7-8, s. 19-20
  4. Duliniec A. (2015). Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 74, s. 77
  5. Grzywacz J.(2013) Nauki Ekonomiczne tom XVII, "Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej”, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, s. 7-9
  6. Grzywacz J., Kowalski S. (2013) Nauki Ekonomiczne tom XVII' "Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej”, Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, s. 10

Bibliografia

Autor: Barbara Michalec