Rodzaje kredytów

Z Encyklopedia Zarządzania

W obecnie dostępnej literaturze mamy okazję spotkać wiele różnych rodzajów klasyfikacji kredytów bankowych. Banki w swojej ofercie posiadają wiele różnych rodzajów kredytów o różnych nazwach. Patrząc na dostosowanie przez banki przez banki ofert kredytowych do zapotrzebowania ich klientów, można stwierdzić że najistotniejszy podział kredytów dotyczy ich kryterium podmiotowego. Wówczas możemy je podzielić na dwie grupy:

 • kredyty udzielane przedsiębiorstwom, czyli podmiotom które prowadzą działalność gospodarczą
 • kredyty udzielane osobom fizycznym, czyli dla wszystkich ludzi

Każda z tych grup wyróżnia się dużą różnorodnością związanych z przedmiotem i warunkami kredytowania Te obie grupy kredytów ważnymi kryteriami klasyfikacji, które nadają charakterystyczne cechy kredytom, są to bez wątpienia:

 • sposób ich zabezpieczenia (są to kredyty lombardowe oraz hipoteczne)
 • waluta w jakiej są zaciągnięte (rozróżniamy kredyty złotowe oraz dewizowe)
 • formę w jakiej realizujemy kredyt (możemy wyłonić kredyty w rachunku bieżącym oraz w rachunku kredytowym),
 • na korzystniejszych warunkach czyli preferencyjność (wyróżniamy kredyty preferencyjne oraz kredyty komercyjne

(Niczyporuk P. 2011, s. 277).

TL;DR

Artykuł opisuje różne rodzaje kredytów bankowych i ich klasyfikację. Wyróżnia się dwie główne grupy: kredyty dla przedsiębiorstw i kredyty dla osób fizycznych. Przedstawione są definicje kredytu lombardowego, kredytu hipotecznego, kredytu dewizowego, kredytu złotowego, kredytu w rachunku bieżącym, kredytu w rachunku kredytowym, kredytu preferencyjnego oraz kredytu komercyjnego. Artykuł omawia również ważne kryteria klasyfikacji, takie jak sposób zabezpieczenia, waluta, forma i preferencyjność kredytu.

Definicje poszczególnych kredytów

1. Kredyt lombardowy - polega na udzielaniu go pod zastaw papierów wartościowych, w znaczącej części państwowych. Pod zastaw można też zaliczyć weksle przedsiębiorstw, pod warunkiem że bank nie korzysta z tych weksli na podstawie kredytu redyskontowego. Jego główną cechą jest bardzo duża elastyczność tego kredytu, ponieważ można go zaciągnąć i spłacić w czasie który nam odpowiada. W celu przezwyciężenia krótkotrwałego okresu utraty płynności banki skłaniają się do zaciągnięcia tego rodzaju kredytu (Niczyporuk P. 2011, s. 135).

2.Kredyt hipoteczny - Można go określić jako wszystkie wierzytelności bankowe, które zabezpieczone wpisem hipoteki który znajduje się w księdze wieczystej nieruchomości, bez względu na to jaki cel oraz cechy posiada. Ten rodzaj kredytu jest produktem bankowym który znacząco się wyróżnia, oraz jego cechy są uwarunkowane poprzez rynek. Na podstawie obserwacji rynku można stwierdzić, że atrakcyjność kredytu oraz jego dostępność dla możliwie największej liczby inwestorów powinien on obejmować trzy podstawowe warunki:

 • Powinien pokrywać przynajmniej 80% wartości nieruchomości (pozostałą część pokrywa osoba zaciągająca ten rodzaju kredyt)
 • Kredyt musi posiadać długoterminowy okres spłaty który może być udzielany także na 25-35lat
 • Ten rodzaj kredytu powinien być tani więc jego wysokość oprocentowania nie powinna przekraczać 5-7%

(Gabriela Główka 2009, s. 11-13).

3.Kredyt dewizowy - Częściej nazywa walutowym. To kredyt zaciągnięty w obcej walucie. Zaciągając ten rodzaj kredytu musimy uwzględnić skutki jakimi są wahania kursów waluty w jakiej zaciągamy kredyt. W sytuacji kiedy kurs waluty np. polskiego złotego się umacnia wysokość rat kredytu maleje i odwrotnie. Ten rodzaj kredytu jest tańszy w porównaniu do innych w sytuacji gdy w kraju półperyferyjnym pojawia się duża liczba inwestorów z zagranicy. Skutkuje to umocnieniem lokalnej waluty co implikuje korzystniejszą relację, między tym co pożyczamy nominalnie, a tym, co musimy realnie spłacić (Lewicki M. 2019, s. 134-136).

4. Kredyt złotowy-Są one udzielane w walucie krajowej jakim jest polski złoty. Jego spłata następuje również w ratach dokładnie w walucie złotówkowej (Niczyporuk P. 2011, s. 278).

5. Kredyt w rachunku bieżącym-Jest to wystąpienie na rachunku salda debetowego czyli wystąpienie salda ujemnego na rachunku bieżącym w wyniku realizowania dyspozycji płatniczych. Spłata tego rodzaju kredytu występuje kiedy odnotujemy wpływ środków pieniężnych na rachunek bieżący od naszego klienta. Ten rodzaj kredytu ma charakter odnawialny czyli przedsiębiorstwo korzysta z niego w ramach swoich potrzeb (Niczyporuk P. 2011, s. 280).

6. Kredyt w rachunku kredytowym-Są to kredyty których charakter może być nieodnawialny, co w praktyce oznacza że po dokonaniu przez nas spłaty nie mogą być znowu wykorzystane. Najczęstsze przykłady kredytów obrotowych w rachunku kredytowym to:

 • kredyt docelowy czyli taki który jest przeznaczony do sfinansowania jednej bądź też kilku transakcji ze sobą związanych;
 • kredyt na zobowiązania które są wymagalne, jest on udzielany z powodu przejściowych trudności płatniczych;
 • kredyt kasowy jest on udzielany aby zaspokoić chwilowy brak gotówki;
 • kredyty sezonowe są one powiązane ze specyfikacją produkcji i usług. Są one szczególnie wykorzystywane przez osoby związane z działalnością rolniczą lub przetwórstwem płodów rolnych (Niczyporuk P. 2011, s. 280).

7. Kredyt preferencyjne-Udzielane na specjalnych korzystniejszych warunkach, niż można to wywnioskować z rachunku ekonomicznego. Są one często dofinansowane ze środków posiadanych przez budżet państwa lub też budżetu jaki posiada jednostka samorządu terytorialnego oraz środków UE, przez różne międzynarodowe organizacje finansowe czy też rządy państw obcych (Wolański R. 2013, s. 91-92).

8. Kredyt komercyjne - Rodzaj kredytu udzielany przedsiębiorcom w celach które są związane z prowadzoną przez nich działalnością. Oznacza to że przedsiębiorcy zaciągają ten rodzaj kredytu w celu szybszego rozwoju firmy. Nie posiada on ochronie która jest przewidziana w ustawie o kredycie konsumenckim. Stosuje się tutaj przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Prawo Bankowe (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2012, s. 8).


Rodzaje kredytówartykuły polecane
Kredyt konsumpcyjnyUbezpieczenie kredytuDepozytRozliczenia bezgotówkoweMikrofinanseKredyt konsorcjalnyDepozyt bankowyObligacje skarboweKreowanie pieniądza

Bibliografia

 • Główka G. (2009), Instrumenty finansowe a rynek mieszkaniowy, Problemy Rozwoju Miast nr 3
 • Lewicki M. (2019), Społeczne Życie Hipoteki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Niczyporuk P., Talecka A. (2011), Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Temida2, Białystok
 • Strona internetowa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715
 • Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Dz.U. 2017 poz. 819
 • Wolański R. (2013), Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Warszawa


Autor: Paweł Wajda