Kredyt lombardowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Kredyt lombardowy - jest udzielany jednostkom gospodarczym pod zastaw ruchomości, w tym głównie papierów wartościowych, towarów, metali szlachetnych. Kredyt lombardowy banku centralnego - kredyt pod zastaw papierów wartościowych, udzielany bankom komercyjnym przez bank centralny. Kredyt lombardowy banku komercyjnego - udzielany osobom fizycznym lub prawnym. Na czas trwania umowy kredytowej bank przejmuje zastawioną ruchomość, a w przypadku niewywiązania się klienta ze spłaty nabywa możliwość sprzedaży zastawu.

Kredyt lombardowy w banku komercyjnym przeznaczony jest pod zastaw papierów wartościowych, wyrobów, należności oraz przedmiotów wartościowych np. takich z tytułu ubezpieczeń. Kredyt ten jest kredytem krótkoterminowym i jego główną cechą jest posiadanie przedmiotu zastawu przez ten bank. Udzielany jest on nie do pełnej jego wartości najczęściej pod zastaw papierów wartościowych. Kredyt lombardowy, który udzielany jest pod zastaw narzuca dokonania wyceny przedmiotu zastawu, która jest wykonywana na koszt klienta. Do wyceny wyznaczone są specjaliści wskazani przez bank. Przeważnie kwota pożyczki znajduje się w przedziale od 20% do 80%

TL;DR

Kredyt lombardowy to forma pożyczki udzielanej pod zastaw ruchomości, głównie papierów wartościowych, towarów i metali szlachetnych. Jest udzielany zarówno przez bank centralny, jak i banki komercyjne. Stopa lombardowa to główna stopa procentowa Banku Centralnego, która określa koszt zdobycia pieniądza na międzynarodowym rynku. Pożyczki lombardowe są udzielane na krótki okres i mogą być zabezpieczone przez różne formy majątku. W Polsce kredyt lombardowy nie jest popularny. Wielkość kredytu zależy od wartości zastawu, zwykle wynosi 50-75% jego wartości rynkowej.

Stopa Lombardowa

Stopa kredytu lombardowego jest główną stopą procentową Banku Centralnego i pełni ona przeważnie funkcje stopy maksymalnej. Oznacza to, że określa ona krańcowy koszt zdobycia pieniądza na międzynarodowym rynku, czyli górny próg wahań rynkowych stóp O/N.

Stopa Lombardowa wyznacza cenę, po której Bank Centralny jest w stanie udzielić Bankom Komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych. Kwota kredytu lombardowego nie może być większa niż równowartość 80% papierów wartościowych, której są obciążone zastawem. Wyznaczenie stopy kredytu lombardowego należy do głównych zadań Rady Polityki Pieniężnych. Wysokość stopy lombardowej od dnia 5 marzec 2015 wynosi 2.5%.

Pożyczki Lombardowe i Zabezpieczenie Kredytu Lombardowego

Pożyczki lombardowe przyznawane są na okres nie krótszy niż 7 dni oraz nie dłuższy niż 3 miesiące. Oprocentowanie, które jest oferowane przez bank jest konkurencyjne wobec zakładów zastawniczych tzw lombardów. Lombardy nie są bankami i z tego powodu posiadają możliwości do udzielania pożyczek o charakterze konsumpcyjnym.

Zabezpieczeniem kredytu lombardowego mogą być różne książeczki oszczędnościowe banków, bony lub zablokowanie środków pieniężnych na rachunkach. Bank może przyjąć również inne formy zabezpieczenia takie jak: biżuteria, złoto czy towary.

Cechy charakterystyczne

 • Charakterystyczną cechą tego kredytu jest posiadanie przez bank przedmiotu zastawu. Dlatego najczęściej jest on udzielany pod zastaw papierów wartościowych, których faktyczne przechowywanie nie nastręcza bankom trudności. Mimo że banki przeważnie nie dysponują magazynami do przechowywania zastawionych towarów, mogą one udzielać kredytu lombardowego pod ich zastaw reprezentowany warrantem, będącym szczególnym dowodem składowym. W wielu centrach handlowych, gdzie gromadzą się znacznie zapasy towarowe (zwłaszcza w miastach portowych) istnieją specjalne magazyny świadczące usługi w postaci przechowywania towarów.
 • Niektóre z nich są upoważnione do wydawania tzw. warrantów, stwierdzających fakt składowania określonych towarów i umożliwiających przeniesienie własności tych towarów w drodze indosowania warrantu. Warrant może być przedmiotem zastawu. Bank przyjmujący w tej formie zastaw towarowy musi się liczyć z ryzykiem związanym z towarem, np. w postaci spadku ceny towaru, obniżenia jego jakości itp. Dlatego kwota udzielanego kredytu lombardowego jest z reguły niższa od wartości zastawu.
 • W Polsce kredyt lombardowy nie odgrywał większej roli.

Warunki uzyskania kredytu lombardowego

 • kredyt lombardowy może być wypłacony jednorazowo lub w transzach na podany przez bank rachunek,
 • kredyt lombardowy może być wypłacony tego samego dnia,
 • posiadanie obecnej i prognozowanej zdolności do spłaty kredytu ale również spłaty odsetek,
 • uzgodnienie wymaganego zabezpieczenia oraz podpisanie umowy o kredyt.

Wielkość kredytu

Maksymalna wielkość kredytu wynika z przyjętej granicy relacji kredytu do wartości zastawu, która dla papierów wartościowych wynosi zwykle 50-75% ich wartości rynkowej.


Kredyt lombardowyartykuły polecane
ObligacjeKredyt refinansowyCertyfikat depozytowyInstrumenty rynku pieniężnegoKredyt konsumpcyjnyKredyt obrotowyKredyty dla ludnościDepozyt bankowyWkłady na żądanie

Bibliografia

 • Bitz M. (1998) Produkty bankowe - rynek usług finansowych Poltext, Warszawa
 • Dawidziak P. (2013) Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej nr 13, str 18-20
 • Dębniewska M., Sołoma A. (2003), Bankowość - produkty, usługi, rynek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn
 • Hibner J., Gotomski E. (2010) Bankowość dla praktyków Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa
 • Jaworski W., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B. (2000), Banki. Rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa
 • Jaworski W., Zawadzka Z. (red.) (2010), Bankowość: podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa
 • Radulescu M. (2007) The Impact of the National Bank of Romania Monetary Policy on Balance of Payments, Romanian Journal of Economic Forecasting nr 2, s. 26-43


Autor: Damian Pilch, Arkadiusz Buczek