Warrant

Z Encyklopedia Zarządzania

Warrant- (ang. Warrant) jest to instrument pochodny, dający posiadaczowi pierwszeństwo subskrybowania (ang. Subscription) przyszłych emisji akcji, czyli prawo wejścia w posiadanie papierów wartościowych po ustalonej cenie.

W zamian za te prawa posiadacz akceptuje niższą stopę zwrotu oraz godzi się na gorsze od posiadaczy zwykłych akcji zabezpieczenia od bankructwa emitenta. Instrumenty pochodne stały się bardzo atrakcyjne i odgrywają bardzo ważną rolę w decyzjach firmy i stanowią dla nich spore źródło finansowania ze względu na dosyć niski koszt kapitału. Wykorzystuje się je także przy fuzjach i przejęciach, czasami zwiększają również popularność obligacji przemysłowych. Nazywane są wówczas wabikiem akcyjnym ang. equity kicker. Obrót warrantami odbywa się na podobnych zasadach jak obrót akcjami, na giełdzie lub na rynku pozagiełdowym, posiadają one, zatem wartość rynkową. Różnica między warrantami a transakcjami opcyjnymi ang. trade option polega na tym, że transakcje opcyjne polegają na kupnie akcji, które znajdują się już na rynku i nie mają wpływu na finanse samej spółki.

Warranty są instrumentami niezależnymi, posiadającymi ograniczony termin ważności, chociaż występują także warranty bezterminowe. Warranty charakteryzują się dosyć wysoką dźwignią, co oznacza, że procentowa zmiana wartości warrantu jest większa niż procentowa zmiana kursu akcji

TL;DR

Warranty to instrumenty pochodne, które dają posiadaczowi pierwszeństwo subskrybowania przyszłych emisji akcji. W zamian za te prawa, posiadacz akceptuje niższą stopę zwrotu i gorsze zabezpieczenia. Warranty są używane w decyzjach firm i mogą być również źródłem finansowania. Dzielą się na subskrypcyjne i opcyjne. Subskrypcyjne są emitowane przez spółki akcyjne w celu podwyższenia kapitału zakładowego. Opisywane są także ceny realizacji warrantów oraz teoretyczna i rzeczywista wartość warrantów.

Rodzaje warrantów

Ze względu na podmiot emitujący warranty, można podzielić je na warranty subskrypcyjne i opcyjnie.

Warranty subskrypcyjne

Wykazuje pewne prawdopodobieństwa wraz z prawem pierwszeństwa z obligacji, gdzie spółka może emitować obligacje uprawniające obligatariuszy do subskrybowania akcji spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. Lecz o wiele łatwiejszym sposobem jest jednak skorzystanie właśnie z Warrantu subskrybującego. Zgodnie z artykułem 453 Kodeksu Spółek Handlowych, dopuszczalne jest emitowanie warrantów subskrypcyjnych. Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji. Warranty subskrypcyjne mogą być emitowane w celu podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych powinna określać kto uprawniony jest do ich objęcia, cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia (gdy warranty subskrypcyjne będą emitowane odpłatnie), liczbę akcji przypadającą na jeden warrant subskrypcyjny, a także termin wykonania prawa z warrantu. Istotną cechą warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest to, że do samego podwyższenia tego kapitału dochodzi wskutek ziszczenia się warunku, sama uchwała jednak stanowi tylko podstawę prawną tego zdarzenia określając m.in. jakie warunki powinny zostać spełnione. Warrant subskrypcyjny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela emitowanym przez spółkę akcyjną, i uprawniający ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru, przy czym może być on emitowany jedynie w związku z docelowym i warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego[1]

Emisja warrantów subskrypcyjnych wymaga - zgodnie z art. 447 k.s.h - pozbawienia prawa poboru w całości lub części dotyczącej każdego podwyższenia kapitału. Następuje to na mocy uchwały walnego zgromadzenia powziętej zgodnie z art. 433/2 k.s.h. Ten przepis z kolei stanowi, że w interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub tylko w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. W przypadku jednak emisji warrantów subskrypcyjnych statut może upoważnić zarząd do pozbawienia prawa poboru. Treść dokumentu warrantu subskrypcyjnego powinien określać statut spółki, natomiast termin wykonania prawa z warrantu nie może być dłuższy niż 10 lat[2]

Warranty subskrypcyjne wykorzystywane są w praktyce np. w ramach programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej lub pracowników. Mogą być sprzedawane jako walor o samoistnej wartości, wtedy są notowane na giełdzie[3] Na rynkach zachodnich warranty emitowane są zwykle wraz z obligacją, upoważniając nabywcę do zakupu określonej liczby akcji emitenta, po ustalonej cenie (która zwykle jest wyższa niż w dniu emisji).W takim wypadku warranty stanowią rodzaj zachęty, zwiększając atrakcyjność papierów dłużnych.

Warranty opcyjne

Mogą one być emitowane przez banki oraz inne instytucje finansowe, na akcje spółek znajdujących się w obrocie publicznym. Warranty opcyjne różnią się od opcji tym, że podlegają procesowi emisji, natomiast opcje powstają w momencie zawarcia umowy.

Cena realizacji warrantów

Cena subskrypcyjna, (ang. Subscription price)Ustala się ją zazwyczaj na nieco wyższym poziomie od bieżącego kursu akcji. Zwykle jest to 15-20 procent, np. Jeżeli warrant upoważnia do nabycia akcji po cenie 50 dolarów za jeden udział, a obecna jej cena to 40 dolarów wówczas warrant nie posiada wartości samoistnej ang. intristic value. Jeśli cena akcji wzrośnie do 70 dolarów posiadacz może zrealizować warranty po 50 dolarów za sztukę, uzyskując w efekcie pewien zysk na każdej akcji. Jeżeli cena realizacji jest wyższa aniżeli kurs akcji w takim przypadku posiadacze warrantów nie dokonają zamiany na akcje. Spółki wskazują, jaką liczbę akcji można nabyć za jeden warrant.

Teoretyczna i rzetelna wartość warrantów

Teoretyczna wartość warrantu jest to najniższa cena, po której warrant może być sprzedany. Inaczej jest to różnica między cena akcji zwykłej (Ps) a cena realizacji (X) pomnożona przez współczynnik wymiany

gdzie:

 • TV - teoretyczna wartość warrantu
 • P - cena akcji zwykłej
 • X - cena realizacji
 • N - współczynnik wymiany (ilość akcji za jeden warrant)

Wartość teoretyczna jest zwykle niższa od wartości rynkowej MV

Rzetelna wartość warrantu to jego wewnętrzna wartość. Ustalana jest za pomocą Modelu Blacka-Scholesa oraz skróconej metody wyceny opcji kupna. Oba podejścia bazują na relacji między okresem do wygaśnięcia i zmiennością kursu akcji oraz różnicą pomiędzy obecnym kursem akcji a ceną subskrypcyjną.

Zależność między teoretyczną i rynkową wartością warrantu

Wartość warrantu.jpg

Rys. 1. Zależności między wartością warrantu

Kiedy cena realizacji jest mniejsza od X wówczas teoretyczna wartość warrantu jest równa zeru. Gdy cena realizacji jest większa od X (warrant in-the-money), TV staje się dodatnia. Wartość rynkowa warrantu jest natomiast dodatnia także, gdy cena realizacji jest mniejsza od X, ponieważ nabywca jest w stanie zapłacić premię, spodziewając się wzrostu ceny realizacji i opłacalności warrantu. Premia ta zanika, kiedy kurs akcji rośnie, czyli szanse na wzrost ceny realizacji maleją i MV zbliża się do TV.


Warrantartykuły polecane
Certyfikat inwestycyjnyAkcjeCena emisyjnaObligacje zamienneOpcjaOpcja PUTOpcja CALLTransakcja pakietowaTransakcje pakietowe

Przypisy

 1. art. 453/1 Kodeksu Spółek Handlowych
 2. Czerniawski R.(2010), Akcjonariusz, Wydawnictwo Wolters Kluwert Polska, Warszawa s. 62
 3. Czerniawski R.(2010), Akcjonariusz, Wydawnictwo Wolters Kluwert Polska, Warszawa s. 63

Bibliografia

 • Baumgartner E. (2008), Jak działa Giełda: Podręcznik dla Inwestorów, Polpress, Warszawa
 • Czekaj J. (red). (2008), Rynki Instrumenty i Instytucje Finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Czerniawski R. (2010), Akcjonariusz, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Dobosiewicz Z. (2013), Giełda, zasady działania, inwestorzy, rynki giełdowe Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Dyduch M. (2013), Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane, Studia Ekonomiczne Vol.2013 Nr.124
 • Groppelli A., Nikbakht E. (1998), Podstawy Finansów, WIG-press, Warszawa
 • Jerzak M. (2013), Światowy towarowy rynek giełdowy; aktualny stan i tendencje w rozwoju, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. Vol.13 Nr 1
 • Miklaszewska E. (1999), Podstawy finansów, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków
 • Okólski J. (2008), Prawo Handlowe, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Ziętek-Kwaśniewska K. (2008), Modele wyceny opcji na akcje, Roczniki Nauk Społecznych, Vol.2008, Nr.3


Autor: Monika Kaczyńska, Mateusz Bąk, Michał Jurczak