Wartość rynkowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Wartość rynkowa (ang. Market value) jest najwyższą ceną po jakiej kupujący chce zakupić produkty lub usługi i najniższą na jaką może zgodzić się sprzedający. Jest również najbardziej prawdopodobną ceną jaką dany składnik aktywów mógłby otrzymać na zorganizowanym rynku. Wartość rynkowa może być zależna od sytuacji politycznej, preferencji kupujących lub sprzedających oraz koniunktury.

TL;DR

Wartość rynkowa to najwyższa cena, po której kupujący chce kupić produkty lub usługi, a najniższa, na jaką może zgodzić się sprzedający. Może być zależna od sytuacji politycznej, preferencji kupujących i sprzedających oraz koniunktury. Istnieje wiele rodzajów wartości rynkowej, takich jak wartość godziwa, wartość rynkowa dodana, wartość rynkowa firmy i wartość rynkowa kapitału własnego. W przypadku nieruchomości wartość rynkowa jest ustalana na podstawie sytuacji na rynku i nie powinna być wynikiem przymusu. Wskaźniki wartości rynkowej przedsiębiorstwa dają informacje na temat sposobu, w jaki inwestorzy postrzegają firmę. Wartość rynkowa stanowi podstawę opodatkowania przy niektórych umowach. Wartość firmy to różnica między wartością rynkową a księgową.

Wartość rynkowa czy bilansowa

Różnym typom kapitału można przypisać różne wagi. Zależne jest to od tego czy oparte będą one na wartości rynkowej czy na wartości bilansowej. Jednak wybór sposobu nie jest przypadkowy, ponieważ kiedy analizujemy przewidywaną efektywność inwestycji, dochodzi do fuzji lub przejęcia opieramy się na wartości rynkowej. Problemem jest jednak fakt, że możemy poznać wartość rynkową przedsiębiorstwa dopiero po zawarciu transakcji, wcześniej jest ona tylko domniemaną wartością i może zmieniać się zależnie od sytuacji na rynku, warunków ekonomicznych czy potencjalnego nabywcy. Jest ona bowiem odbiciem tego w jaki sposób kreują się oczekiwania wierzycieli i właścicieli. Z kolei wartość bilansową możemy wykorzystać gdy obliczamy koszt kapitału liczonego dla świeżo pozyskanych funduszy.

Wartości rynkowe

Wyróżniamy takie wartości rynkowe jak:

 • wartość godziwa (ang. fair value), która reguluje normy wyceny nieruchomości dla księgowości. Jest to wartość rynkowa, jeżeli zakłada się, że istnieje aktywny rynek lub gdy istnieje szacowana wartość rynkowa zakładając brak aktywnego rynku [1],
 • wartość rynkowa dodana (ang. market value added), jest różnicą między wartością kapitału stałego a wartością rynkową wyrażających go papierów wartościowych,
 • wartość rynkowa firmy (ang. market value of firm), jest to suma zawierająca wartości rynkowe kapitału własnego i papierów dłużnych, które posiada firma,
 • wartość rynkowa kapitału własnego (ang. market value of equity), która jest suma akcji zwykłych danego przedsiębiorstwa liczona zgodnie z aktualnymi notowaniami giełdowymi [2].

Nieruchomości

W przypadku kiedy celem jest ustalenie wartości rynkowej nieruchomości należy zapoznać się z definicją zawartą w Ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lipca 2017 roku. Definicja brzmi następująco: Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej [3]. Wartość rynkowa powinna więc być określana biorąc pod uwagę sytuacje panującą na rynku, uwzględniając przy tym prawo popytu i podaży oraz strony zainteresowane nie powinny działać pod przymusem [4].

Wskaźniki wartości rynkowej przedsiębiorstwa

Wskaźniki te informują zarząd na temat tego w jaki sposób inwestorzy postrzegają firmę, jej wyniki i perspektywy na przyszłość.

 • Wskaźnik zysku przypadającego na jedną akcję (Earning per Share):

 • wskaźnik ceny do zysku na jedną akcje (Price to Earning Ratio):

 • Wartość rynkowa przedsiębiorstwa:

Wartość rynkowa a obowiązek podatkowy

Wartość rynkowa stanowi podstawę opodatkowania przy umowie:

Wartość tą należy ustalić na dzień kiedy powstał obowiązek podatkowy, czyli dokonania czynności cywilnoprawnej, uprawomocnienie się orzeczenia, które wydaje sąd lub zawarcia ugody.

Wartość firmy

Wartość firmy (ang. goodwill) stanowi różnicę między rynkową, a księgową wartością przedsiębiorstwa. W celu lepszego poznania czym ta różnica jest warto zagłębić się w angielskie definicje terminu goodwill, są nimi:


Wartość rynkowaartykuły polecane
Wartość godziwaKurs akcjiUmorzenieOpcjaHedge FundWarrantKoszt historycznyInne inwestycje krótkoterminoweOpcja PUT

Przypisy

 1. Kaczmarczyk A. (2012), s.
 2. Czekaj J., Dresler Z. (2001). s. 234-250
 3. Dz. U. 2017 poz. 1509 art. 1
 4. Źróbek S. (2011), s. 19-26
 5. Maćkowiak E. (2005), s. 165-177

Bibliografia


Autor: Aleksandra Janeczko