Koszt historyczny

Z Encyklopedia Zarządzania

Koszt historyczny (cena historyczna) stanowi jedną z metod wyceny bilansowej, której celem jest ukazanie sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa wyrażonej wartościowo. "Cena (koszt) historyczna może być zdefiniowana jako łączna kwota aktywów pieniężnych lub jej ekwiwalent, jaką podmiot gospodarczy musi zapłacić za pozyskanie aktywów tak, aby móc spowodować kontrolę nad nimi, w celu uzyskania przyszłych korzyści ekonomicznych. Łączna kwota do zapłacenia obejmuje zazwyczaj szereg elementów, a jej głównym elementem jest cena nabycia" [Turyna 2006, s. 179].

Charakterystyka

Cena historyczna stosowana podczas wyceny bilansowej aktywów ma bardzo ważną zaletę, gdyż podlega ona weryfikacji jako cena transakcji, która jest rzeczywista i może być sprawdzona. Cena, która jest wynikiem ustaleń transakcyjnych pomiędzy kupującym, a sprzedającym jest nazwana minimalną wartością składnika bilansu od strony kupującego (zakładamy, że zastosowano zasadę ostrożnej wyceny i niemożliwe jest nabycie tego samego składnika aktywów po niższej cenie). W pewnych przypadkach stosuje się założenie, że cena minimalna jest równowartością aktualnej ceny składnika aktywów dla kupującego, i ma to swoje odzwierciedlenie dla zasady kontynuacji działania (przedsiębiorstwo będzie działać tak długo, aż osiągnie korzyści z użytkowania nabytego aktywa). Teza ta jest trudna do udowodnienia ze względu na to, że wszystkie czynniki, które pozostają we wzajemnych relacjach łącznie generują pewną wartość pieniężną, która następnie ulega podziałowi pomiędzy inwestorami.

Wady wyceny bilansowej po koszcie historycznym

Niewątpliwie wadą wyceny bilansowej po koszcie historycznym jest to, że w miarę upływu czasu ta wartość ulega zmianie i w po dłuższym okresie może stracić na znaczeniu przy wycenie zasobów przedsiębiorstwa. Jeżeli założymy, że cena nie ulegnie zmianie to mogą zmienić się oczekiwania co do przyszłych korzyści. To klasyczna i tradycyjna metoda wyceny w rachunkowości, która jednak jest sprzeczna z koncepcją ochrony jednostki przed inflacją.

Metoda porównawcza w wycenie bilansowej

Metoda porównawcza w wycenie bilansowej jest jedną z najczęściej stosowanych technik określania wartości aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Polega na porównaniu wartości danego aktywa lub pasywa z wartościami podobnych transakcji na rynku. Jest to metoda oparta na założeniu, że wartość danego elementu bilansu jest zbliżona do wartości innych podobnych aktywów lub pasywów na rynku.

Metoda porównawcza ma szerokie zastosowanie w praktyce, szczególnie przy wycenie aktywów niematerialnych, jak na przykład prawa autorskie, patenty czy znaki towarowe. Dzięki porównaniu wartości tych aktywów z wartościami podobnych transakcji na rynku, można dokonać ich rzetelnej wyceny.

Metoda porównawcza ma wiele zalet w porównaniu do kosztu historycznego. Przede wszystkim, pozwala ona uwzględnić aktualne warunki rynkowe i wartości transakcyjne. W przeciwieństwie do kosztu historycznego, który odzwierciedla jedynie koszt nabycia aktywu, metoda porównawcza bierze pod uwagę również aktualne trendy i ceny na rynku.

Kolejną zaletą metody porównawczej jest jej elastyczność. Pozwala ona na uwzględnienie różnych czynników, takich jak lokalizacja, stan techniczny czy stopień wykorzystania aktywu. Dzięki temu możliwe jest bardziej precyzyjne określenie wartości danego elementu bilansu.

Przy wykorzystaniu metody porównawczej konieczne jest wybranie odpowiednich transakcji porównawczych. Kryteria wyboru mogą obejmować podobieństwo aktywów, datę transakcji, lokalizację czy inne specyficzne czynniki. Wybór odpowiednich transakcji ma kluczowe znaczenie dla dokładności wyceny, ponieważ niewłaściwe porównanie może prowadzić do niedoszacowania lub przeszacowania wartości aktywu.

Wpływ kosztu historycznego na ocenę rentowności

Koszt historyczny ma istotny wpływ na ocenę rentowności przedsiębiorstwa, ponieważ jest jednym z czynników uwzględnianych przy obliczaniu zysków i strat. Koszt historyczny odzwierciedla koszt nabycia lub produkcji aktywów i jest podstawą do określenia ich wartości księgowej.

Jeśli koszt historyczny jest niski, to zyski przedsiębiorstwa będą wyższe, co może wpływać na pozytywną ocenę rentowności. Natomiast jeśli koszt historyczny jest wysoki, to zyski będą niższe, co może prowadzić do negatywnej oceny rentowności.

Uwzględnianie kosztu historycznego ma zarówno zalety, jak i wady w ocenie rentowności. Zaletą jest to, że jest to prosty i łatwo dostępny sposób określenia wartości aktywów. Koszt historyczny jest zwykle łatwy do ustalenia na podstawie dokumentacji księgowej przedsiębiorstwa.

Jednak uwzględnianie kosztu historycznego ma również wady. Przede wszystkim, nie uwzględnia on aktualnych warunków rynkowych i wartości transakcyjnych. Może prowadzić do niedoszacowania lub przeszacowania wartości aktywów, co może wpływać na błędną ocenę rentowności.

Alternatywnym podejściem do wyceny aktywów jest uwzględnienie aktualnych wartości rynkowych. Metody oparte na aktualnych wartościach rynkowych, takie jak metoda wyceny oparta na przychodach czy metoda wyceny oparta na porównaniu rynkowym, uwzględniają aktualne trendy i ceny na rynku.

Wpływ tych alternatywnych metod na ocenę rentowności może być znaczący. Uwzględnienie aktualnych wartości rynkowych może prowadzić do bardziej precyzyjnej i wiarygodnej oceny rentowności przedsiębiorstwa. Jednak wymaga to dostępności odpowiednich danych i wiarygodności szacunków.

Długoterminowe konsekwencje wyceny po koszcie historycznym

Koszt historyczny może mieć długoterminowe konsekwencje dla przedsiębiorstwa, ponieważ wpływa na wartość aktywów w długim okresie czasu. Jeśli koszt historyczny nie odzwierciedla rzeczywistej wartości aktywów, to może to prowadzić do niedokładnej oceny majątku przedsiębiorstwa.

Jeśli koszt historyczny jest niedoszacowany, to przedsiębiorstwo może nie zdawać sobie sprawy z rzeczywistej wartości swoich aktywów. Może to prowadzić do nieoptymalnego wykorzystania tych aktywów i utraty potencjalnych korzyści.

Jeśli koszt historyczny jest przeszacowany, to przedsiębiorstwo może przepłacać za swoje aktywa. Może to prowadzić do utraty konkurencyjności na rynku i trudności w generowaniu zysków.

Istnieje wiele scenariuszy, w których wartość rynkowa aktywów znacznie różni się od kosztu historycznego. Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo posiada nieruchomość, której wartość rynkowa wzrosła znacznie od momentu jej nabycia, to koszt historyczny może być znacznie niższy od rzeczywistej wartości nieruchomości.

Podobnie, jeśli przedsiębiorstwo posiada aktywa niematerialne o wysokiej wartości rynkowej, takie jak patenty czy prawa autorskie, to koszt historyczny może nie odzwierciedlać ich rzeczywistej wartości.

Niedoszacowanie wartości majątku przy wycenie po koszcie historycznym może mieć negatywne skutki dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim, przedsiębiorstwo może nie zdawać sobie sprawy z rzeczywistej wartości swoich aktywów i nie wykorzystywać ich pełnego potencjału.

Ponadto, niedoszacowanie wartości majątku może prowadzić do nieoptymalnego podejmowania decyzji inwestycyjnych. Przedsiębiorstwo może nie inwestować w aktywa o dużej wartości rynkowej, ponieważ nie zdaje sobie sprawy z ich potencjału.


Koszt historycznyartykuły polecane
Wartość godziwaWynik finansowyWycena wartości firmyZyskWycena składników bilansuMajątkowe metody wyceny przedsiębiorstwPrzychody finansoweZasada współmiernościInne inwestycje krótkoterminowe

Bibliografia

  • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I. (1998), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa
  • Hendriksen E., von Breda M. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Turyna J. (2006), Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF-US GAAP - Polskie Ustawodawstwo, Difin, Warszawa


Autor: Agata Migdał