Wycena bilansowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wycena bilansowa jest zjawiskiem rachunkowym dotyczącym aktywów i pasywów. Zjawisko to jest zabiegiem mającym na celu ustalenie wartości bilansowej składników aktywów i pasywów. Wartość bilansowa jest wartością pomniejszoną o łączne odpisy amortyzacyjne oraz łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości wykazywaną w bilansie. Nadrzędną zasadą wyceny bilansowej jest zasada ostrożnej wyceny. Wycena bilansowa jest dokonywana na potrzeby bilansu i różni się od wyceny w ciągu roku obrotowego składników w księgach rachunkowych.

Kategorie wyceny

W wycenie bilansowej istotne znaczenie mają dwie kategorie: cena lub koszt, które ujmowane są w następujący sposób:

 • historyczny - składniki bilansu ujmowane są według cen (kosztów) aktualnych w momencie ich nabycia lub wytworzenia,
 • odtworzenia - aktywa wykazywane są w kwocie środków pieniężnych, która należałoby wydać na zakup w danym czasie,
 • realizacji - aktywa wyceniane są w cenach sprzedaży netto w warunkach normalnej sytuacji na rynku,
 • bieżący - aktywa ujmuje się w wysokości aktualnej wartości przyszłych wpływów netto z ich sprzedaży.

Wyróżnia się następujące kategorie wyceny:

Wybór metody wyceny

Metoda wyceny składników aktywów i pasywów jest uzależniona od następujących czynników:

 • sposób pozyskania - wpływ na parametry wyceny w momencie początkowego ujęcia w bilansie,
 • rodzaj (charakter) - sposoby ustalania oraz ujmowania na dzień bilansowy skutków finansowych wyceny,
 • cel (przeznaczenie) użytkowania składników aktywów i zobowiązań oraz okres ich utrzymywania przez przedsiębiorstwo.

Bibliografia

 • E.A. Hendriksen, M.F. von Breda, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 • E. Nowak, Rachunkowość. Kurs podstawowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998
 • Rachunkowość finansowa pod red. K. sawickiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999
 • E. Walińska, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005

Autor: Agnieszka Bryja