Oferta handlowa

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Oferta)

Oferta handlowa - "propozycja sprzedaży lub kupna towarów, albo usług, określająca istotne warunki przyszłej umowy kupna-sprzedaży (K. Białecki, A. Dorosz, W. Januszkiewicz 1984, s. 182). Dla potencjalnego klienta ważne mogą być referencje. Opinia z zewnątrz o naszej firmie, lub o naszym, produkcie może być poważnym argumentem "'za, który może skuteczniej przemawiać, niż pisanie o samym sobie. Aby stworzyć skuteczną ofertę handlową, należy precyzyjnie zrozumieć cel, jaki chcemy osiągnąć. Gdy tworzymy ofertę, sami musimy być przekonani o rzeczywistych walorach proponowanego produktu lub usługi. Zanim rozpoczniemy pisanie oferty, musimy poznać preferencje, potrzeby, oraz pozycję klienta na rynku. Dopiero po tym możemy dopasować odpowiednią ofertę do jego rzeczywistych potrzeb.

Ważnym elementem oferty handlowej jest prawidłowo używany język. Nie wolno zapominać o poprawnej budowie zdań, interpunkcji, właściwej pisowni. Komunikacja pisemna powinna być utrzymana w określonym stylu, bazującym na zwięzłości, rzeczowości, unikaniu zbędnych słów.

Tworząc ofertę zbyt mała wagę przywiązuje się do jej wyglądu. Poszukując odpowiedniego systemu opraw, należy zwrócić uwagę, aby nasza oferta była: estetyczna, przyciągała uwagę, zgodna w wyglądzie z ogólnie kreowanym wizerunkiem firmy.

TL;DR

Artykuł omawia ważne elementy tworzenia skutecznej oferty handlowej, takie jak zrozumienie celu, preferencji klienta i używanie poprawnego języka. Podkreśla również znaczenie estetycznego wyglądu oferty. Opisuje również relacje między ofertą a konsumentem oraz aspekty prawne związane z ofertą handlową.

Elementy oferty

Każda pisemna oferta handlowa powinna być krótka zwięzła, zawierać najbardziej potrzebne informacje. Musi być również przejrzysta i poprawna pod względem językowym. Strona tytułowa oferty powinna zawierać:

 • logo firmy oferenta,
 • nazwę oferowanego produktu lub usługi, oraz kilka słów mówiących o jego funkcji,
 • tytuł,
 • nazwę firmy, do której kierowane jest pismo,
 • logo adresata.(P. Ciosk 2001, s. 34)

Oferta handlowa a konsument

Konsument podczas negocjacji stawia wysokie wymagania. Dlatego dla sprzedawców trudnym zadaniem jest zaproponować warunki odpowiadające potencjalnemu nabywcy. Podczas układania oferty handlowej należy pamiętać o tym, aby nie rozpoczynać składania jej od razu na wstępnej rozmowie. Ważne, aby handlowiec najpierw odpowiednie zapoznał się z potrzebami i zainteresowaniami klienta. Zbyt pochopne postawienie warunków może okazać się błędną interpretacją potrzeb zainteresowanego. Sposobem na nawiązanie dobrych relacji z klientem jest okazanie zainteresowania przez sprzedawcę. Zwrócenie uwagi na samopoczucie pozwala zwiększyć zaufanie. Co w późniejszych rozmowach może przyczynić się do akceptacji zaproponowanej oferty. Strona druga powinna zawierać dane typowe dla każdej korespondencji, czyli datę, miejscowość, nazwę i adres oferenta, nazwę i adres adresata, imię i nazwisko osoby, do której pismo jest kierowane, a także funkcję jaką pełni, lub tytuł naukowy (Bednarski A., 2011, s. 199-202)

Oferta handlowa a prawo

Zgodnie z przepisami prawa, oferta jest oświadczeniem, w którym jedna ze stron przygotowuje określone warunki umowy. W momencie, gdy oferta jest złożona klientowi i nie ma w niej określonego terminu, powinien on niezwłocznie ją przyjąć. Po zakończeniu spotkanie powinna ona już nie obowiązywać.

W kodeksie prawa cywilnego rozróżnia się:

 • Ofertę złożoną elektronicznie - to oferta złożona drogą mailową. Obowiązuje kiedy strona zainteresowana zakupem w szybkim czasie potwierdzi otrzymanie, w kodeksie opisane zostały kwestie niezbędne dla sprzedającego jak i dla kupującego.
 • Odwołanie oferty - może nastąpić tylko w momencie, gdy wcześniej nie zostało wysłane do sprzedającego potwierdzenie i zaakceptowanie oferty, a także warunki umowy sprzedażowej. Oferty nie można anulować, w przypadku kiedy została taka informacja zawarta w przygotowanym dokumencie,
 • Opóźnienie odpowiedzi - w przypadku kiedy odpowiedź opóźniła się, ale z otrzymanych informacji jasno wynika, że zostały przekazane w wyznaczonym terminie oferta nadal obowiązuje. Sprzedawca może uznać odpowiedź za nieważną tylko w sytuacji, gdy poinformuje w wstępnych rozmowach kupującego o takich warunkach,
 • Zastrzeżenie zmiany lub uzupełnienia oferty - w okoliczności zmiany ofert lub uzupełnieniu o nowe warunki oferta uznawana jest za nową,
 • Odpowiedź na ofertę - jeśli oferta jest składana na linii przedsiębiorstw uznaje się niewielkie zmiany w ofercie i jest ona nadal aktualna. Oferta nie może być zmieniona i uznawana za pierwotną tylko wtedy, gdy zostało to przedstawione przy wstępnych rozmowach
 • Wykonanie oferty - umowa zawarta na podstawie przedstawionej oferty musi zostać wykonana natychmiast w określonym terminie. W innych okolicznościach ofertę uznaje się za nieważną. (Kodeks cywilny 2016)


Oferta handlowaartykuły polecane
OferentLanding pageModel AIDASpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaZasady tworzenia ogłoszenia reklamowegoUnikalna cecha ofertyProces przetargowyZwrot towaruDomena internetowa

Bibliografia

 • Bednarski A. (2011), Mistrz sprzedaży, Onepress, Gliwice
 • Białecki K., Dorosz A., Januszkiewicz W. (1993), Słownik handlu zagranicznego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Ciosk P. (2001), Jak napisać dobrą ofertę handlową, Marketing w Praktyce, nr 9
 • Dyhdalewicz A. (2011), Wybór metod ustalania cen w przedsiębiorstwach handlowych, Zeszyty naukowe uniwersytetu Szczecińskiego, nr 625
 • Urban S., Michałowska M. (2013), Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie województwa lubuskiego, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju obszarów wiejskich, T. 100, z. 2

Autor: Tomasz Szymczyk, Paulina Dąbrowa