Oferent

Z Encyklopedia Zarządzania

Oferent - strona w stosunkach handlowych, która składa oświadczenie woli drugiej stronie o zamiarze zawarcia umowy. W swoim oświadczeniu określa warunki opracowanej oferty, której adresatem jest oblat (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny).

TL;DR

Oferent to strona w stosunkach handlowych, która składa oświadczenie o zamiarze zawarcia umowy. Oferent tworzy ofertę, określając warunki i cechy produktu. Oferenta interesuje cena, jakość i wizerunek marki. Oferent powinien podać termin oczekiwanej odpowiedzi od oblata. Milczące przyjęcie oferty jest możliwe tylko między przedsiębiorcami. Oferent może wycofać ofertę przed odpowiedzią oblata. Oferent może zgodzić się na zmiany w ofercie, ale może także zaprotestować i oczekiwać odpowiedzi od oblata.

Tworzenie oferty przez oferenta

Oferent może złożyć ofertę jednemu bądź kilku potencjalnym klientom. Forma oferty jest dowolna. Zależy od specyfiki przedmiotu, którego dotyczy. Składający ofertę musi jednak pamiętać, że powinna być ona przygotowana starannie oraz precyzyjnie określać oferowany przedmiot lub usługę. Należy wskazać wszystkie cechy produktu, które mogą mieć znaczenie dla oblata przy wyborze danej propozycji. Jeśli chodzi o wskazanie ilości oferowanego towaru, to sprzedawca może odnieść się do jednostek policzalnych, czyli np. sztuk, kilogramów albo wskazać swoje możliwości wytwórcze czy dostosować się do aktualnie zgłaszanego zapotrzebowania przed oblata na konkretny towar (A. Koch, J. Napierała 2015 s. 103).

Adresat, rozpatrując ofertę, zapewne skupi się na cenie, która w większości przypadków staje się składnikiem decydującym o podjęciu współpracy. Zmusza to oferenta do opracowania oferty w ten sposób, aby była ona atrakcyjna dla klienta. Z drugiej jednak strony wykazana cena musi przynosić odpowiednio wyliczony zysk. Konstruując ofertę, oferent musi skupić się także na aspektach, które mogłyby oblatowi zrekompensować wyższą cenę niż przypuszczał. Tu wyróżnić można np. sposób i zakres serwisowania, gwarancję, dodatkowe funkcje (A. Bednarski 2011 s. 196-198).

Należy pamiętać, że oferta to nie jedyny aspekt, który wpływa na wybór oblata. Klient, analizując zakup danego produktu, opiera się także na wcześniejszych doświadczeniach swoich i znajomych, więc oferent musi zadbać o odpowiednią jakość oferowanych produktów, która wpływa na poziom satysfakcji klienta z podejmowanej transakcji (P. Nowicki, T. Sikora 2010, s. 202).

Można znaleźć ponadto opinie ekspertów podkreślających znaczenie wizerunku marki mówiące, że oferent, który skupia się na kreowaniu najwyraźniej zarysowanego wizerunku swojej marki, ma szansę na zdobycie największej części rynku, a co za tym idzie największe zyski (B. Tarczydło 2012, s. 122).

Przyjęcie oferty

Oferent powinien podać w przesyłanej ofercie termin, w czasie którego oczekuje odpowiedzi kupującego o przyjęciu bądź odrzuceniu przedstawionych warunków. Pozwoli mu to na skrócenie czasu oczekiwania na informację od oblata oraz szybsze rozpoczęcie wykonywania zobowiązań (A. Kidyba (red.) 2014 s. 827-830).

Jeżeli składający ofertę w przesyłanej ofercie nie umieścił terminu, w ramach którego oczekiwana jest odpowiedź potwierdzająca zawarcie transakcji albo jej odrzucenie, oferta złożona bezpośrednio drugiej stronie lub przy pomocy środka umożliwiającego porozumiewanie się na odległość staje się niewiążąca, gdy oblat nie przyjmie jej niezwłocznie. Gdyby oferta była złożona w inny niż wyżej wskazane sposoby, przestaje wiązać po upływie czasu, w czasie którego oferent miał możliwość w zwykłym toku czynności uzyskać odpowiedź przesłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, s. 16).

Zdarza się, że mogą wystąpić problemy, np., natury technicznej, które powodują, że oblat nie jest w stanie natychmiast odpowiedzieć na otrzymaną ofertę. Taka sytuacja również została unormowana w Kodeksie cywilnym. W przypadku gdy oświadczenie o przyjęciu oferty zostało przesłane z opóźnieniem, lecz z jego treści lub ze wskazanych w nim okoliczności wynika, że zostało nadane w czasie uznawanym za właściwy, umowa staje się wiążąca, chyba że składający ofertę niezwłocznie przekaże informację drugiej stronie, że wskutek zbyt późnego przesłania odpowiedzi uważa umowę za niezawartą (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, s. 17).

Milczące przyjęcie oferty

Milczące przyjęcie oferty jest specyficzną formą zaakceptowania warunków wskazanych w ofercie. Może występować wyłącznie pomiędzy stronami, które są przedsiębiorcami i łączą je stałe relacje gospodarcze. Ponadto zakres oferty musi dotyczyć działalności gospodarczej, która jest prowadzona przez stronę kupującą. W przypadku tej formy, oferent nie musi czekać na odpowiedź kupującego. Brak informacji oznacza całkowitą akceptację przedstawionej propozycji. To udogodnienie sprawia, że oferent może sprawniej i szybciej wykonywać swoje zobowiązania wynikające ze złożonej wcześniej oferty (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, s. 17).

Uprawnienie oferenta do odwołania oferty

Oferent ma prawo wycofać się ze złożonej oferty. Może to uczynić w odniesieniu zarówno do całości przedstawionej propozycji oblatowi, jak i do konkretnej jej części. Uprawnienie to przysługuje oferentowi tylko wtedy, gdy adresat nie odpowiedział jeszcze na przesłaną ofertę i nie zgodził się na jej warunki (A.Koch, J. Napierała 2015 s. 103).

Stosunek oferenta do zmian, które chciałby wprowadzić oblat

Zdarza się, że niektóre aspekty w przesłanej przez oferenta ofercie nie odpowiadają oczekiwaniom oblata. Skutkuje to tym, że zgłasza on konkretne zastrzeżenia i wymaga wprowadzenia zmian w przygotowanym dokumencie. Jeśli zgłaszane zmiany są drobne w oczach oferenta, uznaje on, że kupujący przyjął ofertę. Jednocześnie zobowiązuje się do wprowadzania zmian, o które zabiegał klient, realizując swoje obowiązki wynikające z oferty. Gdy zgłaszane zmiany są niedopuszczalne w oczach oferenta, powinien on natychmiast zaprotestować i dać czas oblatowi na ponowne zapoznanie się z zaproponowaną wcześniej ofertą. Musi zaznaczyć także, że oczekuje od adresata odpowiedzi, czy decyduje się na wskazane warunki czy rezygnuje ze współpracy. W przypadku gdy oblat wykaże chęć wprowadzania gruntownych zmian w ofercie, oferent uznać może, że kupujący odrzucił przesłaną mu wcześniej ofertę i stworzył kontrofertę. W takiej sytuacji zmuszony jest do analizy przesłanego dokumentu i podjęcia decyzji dotyczącej wprowadzenia tych zmian, odrzucenia współpracy albo podjęcia rozmów dotyczących zmian niektórych aspektów (A, Koch, J. Napierała 2015, s. 103).


Oferentartykuły polecane
Niezgodność towaru z umowąOferta handlowaService Level AgreementReklamacjaUmowa agencyjnaPrawa konsumentaRękojmia a gwarancjaSprzedawcaZwrot towaru

Bibliografia

  • Baruk A. (2017), Potencjał prosumpcyjny nabywców a relacje z oferentem, Handel Wewnętrzny, nr 1 (330)
  • Bednarski A. (2011), Mistrz sprzedaży, Onepress, Gliwice
  • Kidyba A. (red.) (2014), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, Wolters Kluwer, Warszawa
  • Koch A., Napierała J. (2015), Umowy w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer, Warszawa
  • Nowicki P., Sikora T. (2010), Czynniki kształtujące satysfakcję klienta oraz korzyści z pomiaru satysfakcji klienta w procesie doskonalenia jakości, Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji, t. 1
  • Tarczydło B. (2012), Budowanie wizerunku marki organizacji przy wykorzystaniu Facebooka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 30
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93


Autor: Marzena Pajda

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.