Działalność gospodarcza

Z Encyklopedia Zarządzania

Działalność gospodarcza - według przepisów Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku jest to "zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły". Prowadzenie działalności gospodarczej nie ogranicza się tylko do uczestnictwa kapitałowego w działalności gospodarczej, mianowicie wkład na pokrycie udziałów w spółce jest niewystarczający.

TL;DR

Artykuł omawia podstawowe informacje dotyczące działalności gospodarczej. Przedstawia zasady i zasady prowadzenia działalności gospodarczej, w tym procedury rejestracji i koncesjonowania. Opisuje również różne formy działalności gospodarczej oraz jej zalety i ograniczenia. Przedstawione są również przykłady różnych rodzajów działalności gospodarczej, takich jak produkcja, handel, usługi, wytwarzanie energii i turystyka.

Zasady działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza oparta jest na kilku zasadach, należą do nich:

Zgodnie z art. 2 u.s.d.g. działalność gospodarcza powinna przyjmować charakter zarobkowy, zorganizowany i ciągły.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej dozwolone jest każdej osobie na równych warunkach. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej osoba może wykonywać wszystkie czynności za wyjątkiem działań zabronionych prawem. Podstawowym aktem prawnym regulującym prowadzenie działalności gospodarczej jest Ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej.

Procedura uprawniająca do prowadzenia działalności gospodarczej nie jest skomplikowana. Od osoby rozpoczynającej prowadzenie działalności gospodarczej nie wymaga się kwalifikacji w dziedzinie w której zamierza działać. Osoba ta musi jednak zadbać o to aby wszystkie czynności prowadzone w ramach działalności wykonywane były przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Dodatkowo osoby prowadzące działalność gospodarczą zobligowane są do spełnienia wszystkich przewidzianych prawem wymagań w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi przed zagrożeniami, a także wszelkich innych szczegółowych wymagań określonych w przepisach budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych oraz dotyczących ochrony środowiska. Tak więc swoboda prowadzenia działalności gospodarczej może podlegać ograniczeniom ze względu na bezpieczeństwo i szeroko rozumiany interes publiczny. W tym celu stosuje się system zakazów, nakazów i pozwoleń administracyjnych. Akt zgody wydawany przez uprawniony organ administracji państwowej wyrażany jest w formach prawnych: pozwoleń, koncesji, licencji i upoważnień.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jest to najprostsza forma działalności gospodarczej prowadzona przez osobę fizyczną, która zgodnie z artykułem 4 ust. 1 z 2004 roku we własnym imieniu wykonuje działalność zarobkową. Zasadą podstawową jest zatem to, że każda osoba fizyczna prowadząca działalność noszącą znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą, może być również rzemieślnik oraz osoby wykonujące tzw. wolne zawody. Działalność zawodowa musi być wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany. Podjecie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę następuje dopiero po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Wpis do ewidencji jest dla przedsiębiorcy jednoosobowego obowiązkowy, nie jest jednak konstruktywny dla uzyskania statusu przedsiębiorcy. Zaniechanie dokonania zgłoszenia do ewidencji skutkuje konsekwencjami administracyjnymi, karnymi i karnoskarbowymi.

Do zalet takiej formy prowadzenie działalności gospodarczej należą małe nakłady finansowe, mała stopień trudności związany z założeniem oraz to, że właściciel podejmuje sam decyzje. Jeśli chodzi o wady to na pewno są to** płynność finansowa, która uzależniona jest od wkładu własnego, odpowiada całym swoim majątkiem za podjęte zobowiązania, ponosi odpowiedzialność za wszystkie rzeczy związane ze strukturą organizacyjną i pracownikami.

Rejestracja działalności

Osoby fizyczne, które zamierzają założyć działalność gospodarczą lub prowadzić ją jako wspólnicy spółki cywilnej podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić działalność w formie spółki handlowej podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez sądy gospodarcze. Przedsiębiorca może rozpocząć swoją działalność w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub w chwili uzyskania wpisu w KRS. Przedsiębiorca składając wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza własne oświadczenie w formie pisemnej pod groźbą zakazania działalności, ze spełnia wymagania określone przez ustawę do wykonywania określonej działalności gospodarczej. Dodatkowo przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Koncesjonowanie działalności gospodarczej

Koncesja jest udzielana przez organ zwany organem koncesyjnym, którym jest organ administracyjny w następujących rodzajach działalności:

 • poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych
 • wytwarzanie materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu policyjnym lub wojskowym oraz obrót nimi
 • magazynowanie, przetwarzanie, wytwarzanie, przesyłanie oraz dystrybucja paliw i energii oraz obrót nimi
 • ochrona osób i mienia
 • rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych
 • prowadzenia kasyna gry
 • przewóz lotniczy

Warunkiem koniecznym do uzyskania koncesji jest złożenie wniosku, w którym należy określić rodzaj oraz zakres działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy liczba koncesji jest ograniczona organ koncesyjny zleca przetarg, który wygrywa ten przedsiębiorca, który oferuje najwyższą opłatę.

Działalność gospodarcza - przykłady

 • Produkcja - produkcja obejmuje wytwarzanie dóbr, które mogą być sprzedawane na rynku. Przykładem tego typu działalności gospodarczej jest producent samochodów, który wytwarza samochody i sprzedaje je klientom.
 • Handel - handel obejmuje kupowanie i sprzedawanie towarów. Przykładem tego typu działalności gospodarczej jest sklep spożywczy, który kupuje produkty od producentów i sprzedaje je klientom.
 • Usługi - usługi obejmują wykonywanie określonych czynności dla innych. Przykładem tego typu działalności gospodarczej jest firma budowlana, która wykonuje prace budowlane dla klientów.
 • Wytwarzanie energii - wytwarzanie energii obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej, paliwa, ciepła i innych form energii. Przykładem tego typu działalności gospodarczej jest elektrownia, która wytwarza energię elektryczną na potrzeby lokalnego rynku.
 • Turystyka - turystyka obejmuje usługi związane z transportem, zakwaterowaniem i innymi usługami dla turystów. Przykładem tego typu działalności gospodarczej jest biuro podróży, które zajmuje się organizacją wycieczek i wyjazdów dla turystów.

Działalność gospodarcza - mocne strony

Działalność gospodarcza ma wiele zalet. Oto kilka z nich:

 • Możliwość zarabiania pieniędzy i tworzenia własnej marki. Założenie własnej działalności gospodarczej daje szanse na rozwój i tworzenie własnej marki. Możesz wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę, aby wypracować sobie przewagę konkurencyjną i zarabiać pieniądze.
 • Niezależność finansowa. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga włożenia wysiłku i pracy, ale może przynieść niezależność finansową. Możesz pracować dla siebie i decydować o swoich dochodach.
 • Możliwość zatrudnienia innych ludzi. Jeśli twoja działalność gospodarcza się rozwija, możesz zatrudnić innych ludzi, aby pomóc w prowadzeniu biznesu.
 • Możliwość wpływania na rynek. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej umożliwia wpływanie na rynek i tworzenie nowych produktów i usług, które mogą być potrzebne lokalnej społeczności, a nawet szerszej publiczności.
 • Możliwość prowadzenia biznesu z domu. Dzisiejsza technologia umożliwia prowadzenie wielu działalności gospodarczych z domu bez konieczności wynajmowania biura lub magazynu.

Działalność gospodarcza - ograniczenia

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma ograniczeniami i słabymi stronami, które należy wziąć pod uwagę:

 • Koszty związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej mogą być wysokie. Założenie firmy wiąże się z koniecznością opłacenia opłat rejestracyjnych, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie wypadkowe, a czasem także opłat podatkowych.
 • Przedsiębiorcy mogą spotkać się z licznymi problemami prawnymi i administracyjnymi, takimi jak procedury rejestracji firmy, zdobycie pozwoleń i licencji, a także wszelkiego rodzaju składki i podatki.
 • Przedsiębiorcy muszą mieć wystarczającą wiedzę z zakresu zarządzania finansami, aby zarządzać swoimi funduszami i nadzorować codzienne operacje.
 • Przedsiębiorcy często zmagają się z problemami związanymi z niestabilnymi rynkami, szybko zmieniającymi się trendami i zmiennymi cenami.
 • Przedsiębiorcy muszą wypracować i utrzymać dobre stosunki z klientami, aby utrzymać poziom wyników.

Działalność gospodarcza - formy

 • Przedsiębiorstwo jednoosobowe - Jest to forma działalności gospodarczej w której jedna osoba jest odpowiedzialna za wszystkie aktywności i podejmowanie decyzji w firmie.
 • Spółka cywilna - Jest to forma działalności gospodarczej, w której dwie lub więcej osób łączy się, aby prowadzić działalność gospodarczą.
 • Spółka akcyjna - Jest to forma działalności gospodarczej, w której właściciele (akcjonariusze) trzymają akcje i są odpowiedzialni za przeprowadzanie działalności gospodarczej.
 • Franchising - Jest to forma działalności gospodarczej, w której właściciel marki (franczyzodawca) wypożycza swoją markę i produkty innym firmom (franczyzobiorcom).


Działalność gospodarczaartykuły polecane
Podmiot gospodarczyRzecznik patentowyBrokerProcedura założenia działalności gospodarczejKrajowy Rejestr SądowyRejestracja działalności gospodarczejBiegły rewidentRejestr firmFirma

Bibliografia

 • Dziuba-Burczyk A. (1995), Rachunkowość podatkowa. Karta podatkowa, Ewidencja przychodów, Podatkowa księga przychodów i rozchodów, WPSB, Kraków
 • Jeleńska A. (2014), Własna firma 2014 jak założyć i poprowadzić, Forum Doradców Podatkowych, Kraków
 • Kamińska W. (2006), Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003, IGiPZ PAN, Vol. 203
 • Katner W. (red.) (2017), Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Kutner W. (2002), Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa
 • Łukosz T. (1998), Prawo dla ekonomistów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807


Autor: Witold Mruk, Liwiusz Misiaszek, Karolina Cabała