Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza
Polecane artykuły


Działalność gospodarcza - według przepisów Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku jest to "zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły". Prowadzenie działalności gospodarczej nie ogranicza się tylko do uczestnictwa kapitałowego w działalności gospodarczej, mianowicie wkład na pokrycie udziałów w spółce jest niewystarczający.

Zasady działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza oparta jest na kilku zasadach, należą do nich:

Zgodnie z art. 2 u.s.d.g. działalność gospodarcza powinna przyjmować charakter zarobkowy, zorganizowany i ciągły.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej dozwolone jest każdej osobie na równych warunkach. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej osoba może wykonywać wszystkie czynności za wyjątkiem działań zabronionych prawem. Podstawowym aktem prawnym regulującym prowadzenie działalności gospodarczej jest Ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej.

Procedura uprawniająca do prowadzenia działalności gospodarczej nie jest skomplikowana. Od osoby rozpoczynającej prowadzenie działalności gospodarczej nie wymaga się kwalifikacji w dziedzinie w której zamierza działać. Osoba ta musi jednak zadbać o to aby wszystkie czynności prowadzone w ramach działalności wykonywane były przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Dodatkowo osoby prowadzące działalność gospodarczą zobligowane są do spełnienia wszystkich przewidzianych prawem wymagań w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi przed zagrożeniami, a także wszelkich innych szczegółowych wymagań określonych w przepisach budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych oraz dotyczących ochrony środowiska. Tak więc swoboda prowadzenia działalności gospodarczej może podlegać ograniczeniom ze względu na bezpieczeństwo i szeroko rozumiany interes publiczny. W tym celu stosuje się system zakazów, nakazów i pozwoleń administracyjnych. Akt zgody wydawany przez uprawniony organ administracji państwowej wyrażany jest w formach prawnych: pozwoleń, koncesji, licencji i upoważnień.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jest to najprostsza forma działalności gospodarczej prowadzona przez osobę fizyczną, która zgodnie z artykułem 4 ust. 1 z 2004 roku we własnym imieniu wykonuje działalność zarobkową. Zasadą podstawową jest zatem to, że każda osoba fizyczna prowadząca działalność noszącą znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą, może być również rzemieślnik oraz osoby wykonujące tzw. wolne zawody. Działalność zawodowa musi być wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany. Podjecie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę następuje dopiero po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Wpis do ewidencji jest dla przedsiębiorcy jednoosobowego obowiązkowy, nie jest jednak konstruktywny dla uzyskania statusu przedsiębiorcy. Zaniechanie dokonania zgłoszenia do ewidencji skutkuje konsekwencjami administracyjnymi, karnymi i karnoskarbowymi.

Do zalet takiej formy prowadzenie działalności gospodarczej należą małe nakłady finansowe, mała stopień trudności związany z założeniem oraz to, że właściciel podejmuje sam decyzje. Jeśli chodzi o wady to na pewno są to** płynność finansowa, która uzależniona jest od wkładu własnego, odpowiada całym swoim majątkiem za podjęte zobowiązania, ponosi odpowiedzialność za wszystkie rzeczy związane ze strukturą organizacyjną i pracownikami.

Rejestracja działalności

Osoby fizyczne, które zamierzają założyć działalność gospodarczą lub prowadzić ją jako wspólnicy spółki cywilnej podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić działalność w formie spółki handlowej podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez sądy gospodarcze. Przedsiębiorca może rozpocząć swoją działalność w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub w chwili uzyskania wpisu w KRS. Przedsiębiorca składając wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza własne oświadczenie w formie pisemnej pod groźbą zakazania działalności, ze spełnia wymagania określone przez ustawę do wykonywania określonej działalności gospodarczej. Dodatkowo przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Koncesjonowanie działalności gospodarczej

Koncesja jest udzielana przez organ zwany organem koncesyjnym, którym jest organ administracyjny w następujących rodzajach działalności:

  • poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych
  • wytwarzanie materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu policyjnym lub wojskowym oraz obrót nimi
  • magazynowanie, przetwarzanie, wytwarzanie, przesyłanie oraz dystrybucja paliw i energii oraz obrót nimi
  • ochrona osób i mienia
  • rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych
  • prowadzenia kasyna gry
  • przewóz lotniczy

Warunkiem koniecznym do uzyskania koncesji jest złożenie wniosku, w którym należy określić rodzaj oraz zakres działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy liczba koncesji jest ograniczona organ koncesyjny zleca przetarg, który wygrywa ten przedsiębiorca, który oferuje najwyższą opłatę.

Bibliografia

Autor: Witold Mruk, Liwiusz Misiaszek, Karolina Cabała

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.