Organy administracji publicznej

Z Encyklopedia Zarządzania
Organy administracji publicznej
Polecane artykuły

Organy administracji publicznej to zgodnie z ustawą z kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. Art. 5. § 2 „organy administracji publicznej rozumie się przez to ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w Art. 1 § 2 czyli organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych”Dz.U. 1960 nr 3 poz. 168, Art. 5§ 2, Art. 1 § 2.

Istota organów administracji publicznej

Właściwy wybór członków administracji publicznej jest niezwykle istotny biorąc pod uwagę istotność funkcji jaką spełniają oni wykonując swoje bieżące zadania. E. Ura twierdzi że administracja tylko wtedy może właściwie działać gdy miejsca w niej zajmują odpowiedzialni i właściwie wykwalifikowani pracownicy, istotnym jest również podejście do nich i odpowiedni sposób traktowania gdyż tylko przez odpowiednio dobrany czynnik motywacyjny oraz odpowiednie docenienie pracowników będą oni w pełni wykonywać powierzone im działania. Sama placówka nie pełni żadnej funkcji gdy nie ma w niej dobrze wyselekcjonowanych pracowników dbających o przebieg pracy. Pracownicy są istotni ze względy na pełnienie przez nich dwóch funkcji, nie tylko podmiotu ale i przedmiotu działań ([1]).

Organy administracji publicznej

Głównymi organami administracji publicznej są ministrowie oraz organy jednostek samorządu terytorialnego. KPA rozróżnia w tych dwóch grupach [2]:

 • ministrów czyli „Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów pełniących funkcję ministra kierującego określonym działem administracji rządowej, ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej, przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra.”
 • organy jednostek samorządów terytorialnych:
 1. władze gminy;
 2. władze powiatu;
 3. władze województwa;
 4. związki gmin i powiatów;
 5. osoby wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostów, marszałka województwa i kierowników służb pracujących w imieniu wcześniej wymienionych osób.

Opis stanowiska pracy organów administracyjnych

Dobry opis stanowiska wykonywanej pracy jest bardzo istotny biorąc pod uwagę dalsze działania mające na względzie dobro ogółu. Organy adoministracji publicznej powinny a=zachowywać wszelkie normy etyczne oraz prawne wykonywanej pracy na rzecz państwa, pracownicy powinni zdawać sobie sprawę z powagi obowiązku jakim jest pełnienie przez nich określonej w strukturze funkcji. Wartościowy opis stanowiska staje się fundamentem dla całego funkcjonowania organizacji [3]:

 • stanowiska administracyjne podlegają wartościowaniu i opisie, opis stanowi podstawę do wartościowania;
 • nabór, odpowiednie ogłoszenie naboru i spisanie wymagań od kandydatów, zarówno tych obowiązkowych jak i wymaganych, jednocześnie nabór powinien od razu informować o zadaniach na stanowisku pracy;
 • ocena okresowa coraz częściej stosowania nie tylko w administracji publicznej ale również w innych firmach, ma na celu zebranie informacji na temat rozwoju zawodowego pracownika a także zmotywować go do działań;
 • zakres obowiązków powinien bezpośrednio dotyczyć opisu stanowiska pracy który stanowi fundament opracowania struktury działania organów administracji publicznej;
 • odpowiednie wskazanie zajmowanego przez pracownika miejsca w organizacji.

Przypisy

 1. Ura E.(2008), Polityka kadrowa w administracji publicznej, Polityka administracyjna, TNOiK, Rzeszów, s803-804
 2. Dz.U. 1960 nr 3 poz. 168, s.3-4
 3. Mikołajczewska W., Noch T. (2007) Organizacja pracy biurowej, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk

Bibliografia

Autor: Kamila Kocierz

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.