Urząd marszałkowski

Z Encyklopedia Zarządzania

Urząd Marszałkowski stanowi aparat pomocniczy zarządu województwa celem umożliwienia wykonywania jego ustawowych zadań. Zapewnia ponadto pełną obsługę (kadrową, prawną, techniczną, organizacyjną i ekspercką) komisji organów wykonawczych (zarządu województwa i marszałka województwa) oraz uchwałodawczych. Urząd działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie województwa, a także na podstawie statutu województwa. Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa przy zachowaniu szczególnej troski o przestrzeganie konstytucyjnie zagwarantowanych obywatelom praw i wolności. Odpowiedzialność za terminowe, zgodne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego załatwianie spraw ponoszą dyrektorzy departamentów, dyrektorzy delegatur i pracownicy, zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków (Harańczyk A., 2010)

Do zadań Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania przez województwo zadań:

 • własnych wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w zakresie:
 • edukacji publicznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • kultury i ochrony jej dóbr,
 • pomocy społecznej,
 • polityki prorodzinnej,
 • modernizacji terenów wiejskich,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • ochrony środowiska,
 • gospodarki wodnej,
 • dróg publicznych i transportu,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • ochrony praw konsumenta,
 • obronności,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych,
 • zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub samorządowej.

TL;DR

Urząd Marszałkowski jest aparatem pomocniczym zarządu województwa, który zapewnia obsługę komisji organów wykonawczych i uchwałodawczych. Odpowiada za wykonywanie zadań wynikających z ustawy o samorządzie województwa oraz innych przepisów prawa. Marszałek województwa pełni funkcje organizacyjne i reprezentacyjne. Wojewoda nadzoruje realizację zadań związanych z rynkiem pracy.

Marszałek Województwa

Marszałek województwa pełni funkcje organizacyjne wobec zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego - także w zakresie kierowania bieżącymi sprawami województwa. Ponadto reprezentuje województwo na zewnątrz. Marszałek może podejmować decyzje zamiast zarządu województwa w sprawach nadzwyczajnych, niecierpiących zwłoki. Jeżeli wiąże się to z bezpośrednimi zagrożeniami interesu publicznego, w sprawach zagrożenia bezpośrednio życia lub zdrowia, a także w innych sprawach, jeśli mogą one spowodować znaczne straty materialne. Jeżeli marszałek województwa podejmuje czynności w tym trybie, wymagane jest przedstawienie ich do zatwierdzenia przez zarząd na najbliższym posiedzeniu. Marszałek województwa jest podmiotem administracyjnym, który pełni rolę podwójną: przewodniczącego zarządu województwa oraz organu wykonawczego samorządu województwa. Organizuje on pracę zarządu. Nie jest to czynność jedynie materialno - techniczna, bowiem dzięki niej marszałek może mieć wpływ na sposób, tryb, zakres, oraz efektywność pracy zarządu oraz może wpływać na funkcje sejmiku województwa.(Nowacka E. 2006)

Wojewoda

Do zadań wojewody w zakresie polityki rynku pracy należy sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa lub starostę, wojewódzkie lub powiatowe urzędy pracy, oraz inne podmioty, zwane dalej "jednostkami kontrolowanymi", w szczególności w zakresie (Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P 2005):

 • Stosowania standardów usług rynku pracy,
 • Spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy,
 • Przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy,
 • Prawidłowości zlecania realizacji zadań i usług rynku pracy,
 • Kontroli realizacji innych zadań, wynikających z ustawy, wykonywanych przez samorząd terytorialny lub inne podmioty.

Do zadań wojewody należy ponadto:

 • Organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników urzędu wojewódzkiego oraz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,
 • Wydawanie licencji pośrednikom pracy i doradcom zawodowym,
 • Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców,
 • Realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia.
 • Ustalanie, po zasięgnięciu opinii marszałka województwa oraz wojewódzkiej rady zatrudnienia, kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców; kryteria te nie mogą zawierać wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne ani ze względu na przynależność związkową. Kryteria podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.


Urząd marszałkowskiartykuły polecane
Państwowa Inspekcja PracyStarostwo powiatoweSANEPIDOrgany administracji publicznejUrzędnikAdministracja zespolonaAdministracjaAdministracja rządowaFunkcjonariusz publiczny

Bibliografia

 • Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P. (2005), Ustrój samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń
 • Harańczyk A. (2010), Samorząd terytorialny Organizacja i gospodarka. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Kraków
 • Hausner J. (2005), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Knosala E. (2006), Zarys nauki administracji, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków
 • Nowacka E. (2005), Polski samorząd terytorialny, LexisNexis, Warszawa
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576
 • Wajgner M. (2003), Prawo i postępowanie administracyjne, Wydawnictwo REA, Warszawa


Autor: Justyna Płonka, Elżbieta Małysiak

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.