Administracja zespolona

Z Encyklopedia Zarządzania
Administracja zespolona
Polecane artykuły

Administracja zespolona – element terenowej administracji rządowej, której zwierzchnikiem jest wojewoda. Pojęcie administracji zespolonej do polskiego prawa zostało wprowadzone w Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie. Obecnie formę administracji zespolonej określa Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie[1]. Zespolenie administracji rządowej w województwie to koncepcja, która zakłada skoncentrowanie organów sprawujących władze na szczeblu wojewódzkim w jednym urzędzie, pod jednym zwierzchnictwem. Ujęcie modelowe koncepcji zespolenia uwzględnia zespolenie osobowe, finansowe oraz kompetencyjne. W rzeczywistości dopuszczalna jest jednak okoliczność, kiedy nie wszystkie te elementy występują jednocześnie[2].

Organy rządowej administracji zespolonej

W skład rządowej administracji zespolonej wchodzą organy takie jak, wojewoda oraz inne organy, w tym kierownicy wojewódzkich zespolonych służb, straży i inspekcji. Są to między innymi:

 • Policja;
 • Państwowa Straż Pożarna;
 • Państwowa Straż Rybacka;
 • Inspekcja Handlowa;
 • Służba Ochrony Zabytków;
 • Kuratorium Oświaty;
 • Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna;
 • Inspekcja Nadzoru Budowlanego;
 • Inspekcja Sanitarna;
 • Inspekcja Weterynaryjna;
 • Inspekcja Ochrony Środowiska;
 • Inspekcja Farmaceutyczna;
 • Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 • Inspekcja Transportu Drogowego;

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego do realizacji zadań większości wyżej wymienionych organów możliwe jest utworzenie odrębnego aparatu pomocniczego (np. komend, inspektoratów), funkcjonujących poza urzędem wojewódzkim. W sytuacji, w której organy rządowej administracji zespolonej, nie posiadają dedykowanego aparatu pomocniczego, może zajść potrzeba wydzielenia osobnej komórki organizacyjnej w urzędzie wojewódzkim[3].

Funkcje wojewody

Wojewoda na podstawie art. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie pełni funkcje[4]:

 1. Przedstawiciela Rady Ministrów w województwie;
 2. Zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie;
 3. Organu rządowej administracji zespolonej w województwie;
 4. Organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności;
 5. Organu administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji;
 6. Reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
 7. Organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Powiatowa administracja zespolona

W przeciwieństwie do administracji zespolonej na szczeblu wojewódzkim, w powiatach administracja zespolona obejmuje zarówno podmioty administracji rządowej jak i administracji samorządowej[5]:

 • Podmioty administracji rządowej, takie jak: Policja, Państwowa Straż Pożarna, powiatowe inspektoraty weterynarii oraz państwowe inspektoraty nadzoru budowlanego.
 • Podmioty administracji samorządowej, takie jak: starostwo powiatowe oraz powiatowy urząd pracy, który jest jednostką organizacyjną powiatu;

Przypisy

 1. Kucharski W.S.(2013), Terenowe organy administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, nr 3, s. 139
 2. Stahl M. (red.) (2013), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, s. 352
 3. Stahl M. (red.) (2013), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, s. 352-353
 4. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie](2009), Dz.U. Nr 31, Poz. 206, art 3.
 5. Zimmerman J. (2014), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 253

Bibliografia

Autor: Damian Juszczynka

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.