Administracja zespolona

Z Encyklopedia Zarządzania

Administracja zespolona - element terenowej administracji rządowej, której zwierzchnikiem jest wojewoda. Pojęcie administracji zespolonej do polskiego prawa zostało wprowadzone w Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie. Obecnie formę administracji zespolonej określa Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie[1]. Zespolenie administracji rządowej w województwie to koncepcja, która zakłada skoncentrowanie organów sprawujących władze na szczeblu wojewódzkim w jednym urzędzie, pod jednym zwierzchnictwem. Ujęcie modelowe koncepcji zespolenia uwzględnia zespolenie osobowe, finansowe oraz kompetencyjne. W rzeczywistości dopuszczalna jest jednak okoliczność, kiedy nie wszystkie te elementy występują jednocześnie[2].

Organy rządowej administracji zespolonej

W skład rządowej administracji zespolonej wchodzą organy takie jak, wojewoda oraz inne organy, w tym kierownicy wojewódzkich zespolonych służb, straży i inspekcji. Są to między innymi:

 • Policja,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Państwowa Straż Rybacka,
 • Inspekcja Handlowa,
 • Służba Ochrony Zabytków,
 • Kuratorium Oświaty,
 • Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna,
 • Inspekcja Nadzoru Budowlanego,
 • Inspekcja Sanitarna,
 • Inspekcja Weterynaryjna,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • Inspekcja Farmaceutyczna,
 • Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego do realizacji zadań większości wyżej wymienionych organów możliwe jest utworzenie odrębnego aparatu pomocniczego (np. komend, inspektoratów), funkcjonujących poza urzędem wojewódzkim. W sytuacji, w której organy rządowej administracji zespolonej, nie posiadają dedykowanego aparatu pomocniczego, może zajść potrzeba wydzielenia osobnej komórki organizacyjnej w urzędzie wojewódzkim[3].

Funkcje wojewody

Wojewoda na podstawie art. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie pełni funkcje[4]:

 1. Przedstawiciela Rady Ministrów w województwie,
 2. Zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie,
 3. Organu rządowej administracji zespolonej w województwie,
 4. Organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności,
 5. Organu administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji,
 6. Reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach,
 7. Organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Powiatowa administracja zespolona

W przeciwieństwie do administracji zespolonej na szczeblu wojewódzkim, w powiatach administracja zespolona obejmuje zarówno podmioty administracji rządowej jak i administracji samorządowej[5]:

 • Podmioty administracji rządowej, takie jak: Policja, Państwowa Straż Pożarna, powiatowe inspektoraty weterynarii oraz państwowe inspektoraty nadzoru budowlanego.
 • Podmioty administracji samorządowej, takie jak: starostwo powiatowe oraz powiatowy urząd pracy, który jest jednostką organizacyjną powiatu,


Administracja zespolonaartykuły polecane
Administracja rządowaMiasto na prawach powiatuAdministracjaUrząd marszałkowskiStarostwo powiatoweŹródła prawaNaczelny Sąd AdministracyjnySąd administracyjnyUrząd patentowy

Przypisy

 1. Kucharski W.S.(2013), Terenowe organy administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, nr 3, s. 139
 2. Stahl M. (red.) (2013), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, s. 352
 3. Stahl M. (red.) (2013), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, s. 352-353
 4. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie](2009), Dz.U. Nr 31, Poz. 206, art 3.
 5. Zimmerman J. (2014), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 253

Bibliografia

 • Kucharski W. (2013), Terenowe organy administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, nr 3
 • Stahl M. (red.) (2013), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206
 • Zimmermann J. (2018), Prawo Administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa

Autor: Damian Juszczynka

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.