Wojewoda

Z Encyklopedia Zarządzania

Wojewoda - jest reprezentantem Rady Ministrów w województwie. Procedura powołania i odwołania oraz zadania opisuje ustawa. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).

TL;DR

Wojewoda jest reprezentantem Rady Ministrów w województwie. Jest odpowiedzialny za koordynację i kontrolę działalności administracji rządowej, realizację polityki Rady Ministrów oraz zadania związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju. Powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, wojewoda musi spełniać określone wymagania, takie jak posiadanie obywatelstwa polskiego i nieposzlakowanej opinii. Ma również uprawnienia szczególne, takie jak wydawanie poleceń w sytuacjach nadzwyczajnych. Jest odpowiedzialny przed Prezesem Rady Ministrów i ma obowiązek realizacji polityki rządu.

Wojewoda

Kim jest wojewoda?: (Chlipała M., 2012),

 • reprezentantem Rady Ministrów w województwie,
 • przełożonym rządowej administracji zespolonej w województwie,
 • jednostką rządowej administracji zespolonej w województwie,
 • jednostką kontroli nad działalnością instytucji samorządu terytorialnego i ich związków,
 • przedstawicielem Skarbu Państwa,
 • jednostką wyższego stopnia w zakresie postępowania administracyjnego,
 • jednostką mianowaną do realizacji zadań z zakresu stanów nadzwyczajnych,

Powołanie i odwołanie Wojewody

Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje na stanowisko wojewody na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Osoba pełniąca stanowisko wojewody powinna: (Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206),

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • korzystać ze wszystkich praw publicznych,
 • mieć nieposzlakowaną opinię,
 • posiadać tytuł magistra lub inny równorzędny niemu,
 • nie być skazana za celowe przestępstwa skarbowe bądź umyślne przewinienie ścigane z oskarżenia publicznego,

Zadania Wojewody

Swoje obowiązki wojewoda realizuje wraz z wicewojewodą bądź I i II wicewojewodą. Mianowani są oni z inicjatywy wojewody przez Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206),

Przez wzgląd na różnorodność pełnionych funkcji, zadania wojewody można podzielić na trzy grupy: (Chlipała M., 2012),

 • zadania, podczas których wojewoda podporządkowuje się instytucją naczelnym, np. pełnienie funkcji reprezentanta Rady Ministrów w województwie,
 • zadania, w których wojewoda jest zależny od organów administracji centralnej i jest ona opisana w przepisach prawa. Przykładem jest rola prawodawcza, kontrolna, zwierzchnika administracji zespolonej,
 • zadania, w realizacji których wojewoda nie podlega administracji centralnej. Przykładem jest funkcja nadzorcza wojewody nad działalnością samorządu terytorialnego,

Wojewoda jako podstawowy organ administracji rządowej w województwie ma wiele zadań. Jako zwierzchnik administracji zespolonej w danym województwie: koordynuje, kieruje oraz kontroluje jej działalność, jest odpowiedzialny za jego skuteczne działanie oraz wyniki tych działań. Ponadto wojewoda ma możliwość zatwierdzenia regulaminów inspekcji i straży, a także organizacji pomocniczych kierowników zespolonych służb. Wojewoda w porozumieniu z organem nadrzędnym, może powoływać i odwoływać kierownika straży, inspekcji oraz wojewódzkiej służby (Chlipała M., 2012),

Wojewoda posiada również uprawnienia o charakterze szczególnym. Zalicza się do nich wydawanie poleceń w sytuacjach nadzwyczajnych, są one wiążące dla każdego organu administracji rządowej działającej w województwie (Chlipała M., 2012),

Wojewoda a Prezes Rady Ministrów

Największą zależność wojewoda wykazuje wobec Prezesa Rady Ministrów. Organ ten ma następujące uprawnienia: (Chlipała M., 2012),

 • nadzoruje pracę wojewody (wydaje wytyczne i polecenia, okresowo ocenia jego pracę, otrzymuje sprawozdanie z działalności wojewody),
 • kontroluje działalność wojewody w zakresie zgodności z polityką Rady Ministrów,

Wojewoda a Rada Ministrów

Wojewoda odpowiada za realizacje polityki Rady Ministrów w województwie, przede wszystkim: (Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206),

 • przystosowuje do lokalnych realiów cele polityki Rady Ministrów,
 • gwarantuje koordynacje wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej funkcjonujących w województwie i zarządza ich działalnością w sferze bezpieczeństwa a także utrzymania porządku,
 • przeprowadza ocenę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w danym województwie, przygotowuje plan operacyjny chroniący przed powodzią, a także jest odpowiedzialny za ogłaszanie oraz odwoływanie pogotowia i alarmu,
 • realizuje oraz dostosowuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności kraju, a także zarządzania kryzysowego,
 • przy współpracy z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, okazuje Radzie Ministrów projekty dokumentów dotyczące spraw województwa,
 • realizuje zadania wyodrębnione w ustawach oraz określone przez Prezesa Rady Ministrów i Radę Ministrów,


Wojewodaartykuły polecane
AdministracjaPrezes Rady MinistrówAdministracja rządowaNajwyższa Izba KontroliOrgany ZUSUrząd cudzoziemcówWładza wykonawczaAdministracja niezespolonaOrgany administracji publicznej

Bibliografia

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483
 • Skibiński A. (2010), Ustrojowa Pozycja Urzędu Wojewody w Polsce, Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ, Sulechów
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206
 • Zimmermann J. (2018), Prawo Administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Chlipała M. (2012), Pozycja ustrojowa wojewody, Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD, Częstochowa


Autor: Mateusz Podgórski

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.