Urząd cudzoziemców

Z Encyklopedia Zarządzania
Urząd cudzoziemców
Polecane artykuły


W 2001 roku założono Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, który w 2007 roku został przekształcony w Urząd do Spraw Cudzoziemców. Jest to urząd administracji rządowej. Rola tego Urzędu sprowadza się do kompleksowej i specjalistycznej obsługi w sprawie legalizacji pobytu oraz zapewnienia ochrony cudzoziemcom znajdującym się na terenie kraju[1].

Charakterystyka

Hasło Cudzoziemiec jest terminem prawnym, określa każdą osobą, która nie posiada obywatelstwa polskiego[2][3]. Podstawy działania Urzędu Cudzoziemców, a także wszystkie sprawy dotyczące cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach oraz ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Uprawnienia

Zakres zadań Urzędu Cudzoziemców opiera się na obowiązujących przepisach prawa, realizuje politykę państwa a także troszczy się o ochronę interesów państwa. Urząd do Spraw Cudzoziemców prężnie bierze udział w pracach nad tworzeniem przepisów prawa[4]. Zakres obowiązków i schemat działania Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest zawarty w regulaminie organizacji, jest tam mowa o sytuacjach w których występuje problem nieobecności osoby decyzyjnej czy też jakie obowiązki i przywileje ma Szef Urzędu [5].

Struktura organizacyjna urzędu cudzoziemców przedstawia się następująco:

 • Szef Urzędu, jest to osoba decyzyjna stojąca na czele Urzędu, jego działanie opiera się na udzielaniu azylu cudzoziemcom, podejmuje decyzje co do przejazdu przez terytorium kraju lub pobytu na nim, nadzór nad Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców sprawuje Minister Właściwy do spraw Wewnętrznych i Administracji [6][7]
 • Dyrektor generalny, jego zadania sprowadzają się do kontroli nad realizacją budżetu a także przygotowywaniu jego projektu dla Urzędu, do jego zakresu czynności należy również opracowywanie sprawozdań w dziedzinie planowania rocznego budżetu, bierze czynny udział w nadzorze realizacji zadań dotyczących kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w Urzędzie[8].
 • Biuro Dyrektora Generalnego, jego obowiązki skupiają się na obsłudze kadrowej pracowników Urzędu, organizacji szkoleń dla osób zatrudnionych w Urzędzie a także organizacji i prowadzenia praktyk studenckich, staży i wolontariatu na potrzeby Urzędu[9].
 • Biuro Finansów, jego zadania sprowadzają się do obsługi finansowej i rachunkowości Urzędu m.in. wypełnianie zadań głównego księgowego sporządzanie bilansu Urzędu, prowadzenie kasy[10].
 • Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego do głównych zadań tej komórki Urzędu należy ocena efektywności, sumienności, zaradności podejmowanych działań, rzetelna ocena pozyskiwania środków publicznych[11].
 • Departament Legalizacji Pobytu, zadania jakie spoczywają na tej komórce Urzędu to m.in. prowadzenie konsultacji wizowych, rozpatrywanie odwołań oraz zażaleń, które zostały wydane przez inne organy w I instancji[12].
 • Departament Postępowań Uchodźczych, zakres działań tego departamentu sprowadza się do nadawania a także pozbawiania statusu uchodźcy, azylu a także ochrony uzupełniającej, zajmuje się także gromadzeniem, badaniem oraz rozpowszechnianiem informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców starających się o ochronę na terenie RP[13].
 • Departament Pomocy Socjalnej, działania tego departamentu sprowadzają się do udzielania pomocy cudzoziemcom, pełni kontrolę nad świadczeniem ochrony fizycznej, a także prowadzi współpracę z organami rządowymi w sprawie pomocy socjalnej cudzoziemcom [14].
 • Biuro Szefa Urzędu zajmuje się m.in. przygotowywaniem projektów pism, opracowuje analizy tematyczne, nadzoruje zadania z dziedziny kontroli zarządczej w Urzędzie[15].
 • Biuro Funduszy Zagranicznych ma za zadanie prowadzić sprawozdawczość finansowa oraz merytoryczną projektów dotyczących funduszy zagranicznych, pełni nadzór nad koordynacją działań dotyczących pozyskiwania środków z funduszy zagranicznych[16].
 • Biuro Prawne zajmuje się koordynacją współpracy między różnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, pełni nadzór nad dotrzymywaniem terminów projektów ustaw, aktów prawnych, a także realizuje zadania z dziedziny pomocy prawnej[17].
 • Biuro Informatyki, jego główne zadania to rozwój, wdrażanie i zapewnienie bezpieczeństwa systemom teleinformatycznych służących sprawnemu funkcjonowaniu Urzędu[18].
 • Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych, zadania tego wydziału sprowadzają się do ochrony danych niejawnych oraz ochrony danych osobowych a także ochrony fizycznej wszystkich obiektów należących do Urzędu do Spaw Cudzoziemców znajdujących się na terenie Warszawy[19].

Bibliografia

Przypisy

 1. Urząd do Spraw Cudzoziemców (2017) Wsparcie Urzędu dla Grecji i Włoch w związku z kryzysem migracyjnym Biuletyn informacyjny str 3
 2. Muzyczka K. (2013) Pojęcie cudzoziemca i jego status prawny w Rzeczpospolitej Polskiej Świat Idei i Polityki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Str. 55
 3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach, Dz.U. 2013 poz.1650, art. 3 pkt 2
 4. Urząd do spraw Cudzoziemców (2018) Pomoc socjalna dla cudzoziemców ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową Biuletyn Informacyjny s. 3
 5. Zarządzenie nr 4 Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców
 6. Urząd do Spraw Cudzoziemców (2018) Szef Urzędu
 7. Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej (2009) Raport dotyczący organizacji polityki azylowej i migracyjnej w Polsce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Polityki Migracyjnej Srt.4
 8. Urząd do Spraw Cudzoziemców 2018 Dyrektor Generalny
 9. Urząd do Spraw Cudzoziemców (2018) Biuro Dyrektora Generalnego
 10. Urząd do Spraw Cudzoziemców (2018) Biuro Finansów
 11. Urząd do Spraw Cudzoziemców (2018) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
 12. Urząd do Spraw Cudzoziemców (2018) Departament Legalizacji Pobytu
 13. Urząd do Spraw Cudzoziemców (2018) Departament Postępowań Uchodźczych
 14. Urząd do Spraw Cudzoziemców (2018) Departament Pomocy Społecznej
 15. Urząd do Spraw Cudzoziemców (2018) Biuro Szefa Urzędu
 16. Urząd do Spraw Cudzoziemców (2018) Biuro Funduszy Zagranicznych
 17. Urząd do Spraw Cudzoziemców (2018) Biuro Prawne
 18. Urząd do Spraw Cudzoziemców (2018) Biuro Informatyki
 19. Urząd do Spraw Cudzoziemców (2018) Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

Autor: Aneta Mikuła