Urząd cudzoziemców

Z Encyklopedia Zarządzania

W 2001 roku założono Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, który w 2007 roku został przekształcony w Urząd do Spraw Cudzoziemców. Jest to urząd administracji rządowej. Rola tego Urzędu sprowadza się do kompleksowej i specjalistycznej obsługi w sprawie legalizacji pobytu oraz zapewnienia ochrony cudzoziemcom znajdującym się na terenie kraju.

TL;DR

Urząd do Spraw Cudzoziemców to urząd administracji rządowej, którego zadaniem jest obsługa cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i ochrony. Urząd ma różne departamenty, takie jak Departament Legalizacji Pobytu, Departament Postępowań Uchodźczych i Departament Pomocy Socjalnej. Jest również Biuro Szefa Urzędu, Biuro Prawne i Biuro Informatyki. Urząd działa na podstawie przepisów prawa i realizuje politykę państwa wobec cudzoziemców.

Charakterystyka

Hasło Cudzoziemiec jest terminem prawnym, określa każdą osobą, która nie posiada obywatelstwa polskiego [1] [2]. Podstawy działania Urzędu Cudzoziemców, a także wszystkie sprawy dotyczące cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnienia

Zakres zadań Urzędu Cudzoziemców opiera się na obowiązujących przepisach prawa, realizuje politykę państwa a także troszczy się o ochronę interesów państwa. Urząd do Spraw Cudzoziemców prężnie bierze udział w pracach nad tworzeniem przepisów prawa. Zakres obowiązków i schemat działania Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest zawarty w regulaminie organizacji, jest tam mowa o sytuacjach w których występuje problem nieobecności osoby decyzyjnej czy też jakie obowiązki i przywileje ma Szef Urzędu.

Struktura organizacyjna urzędu cudzoziemców przedstawia się następująco:

 • Szef Urzędu, jest to osoba decyzyjna stojąca na czele Urzędu, jego działanie opiera się na udzielaniu azylu cudzoziemcom, podejmuje decyzje co do przejazdu przez terytorium kraju lub pobytu na nim, nadzór nad Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców sprawuje Minister Właściwy do spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Dyrektor generalny, jego zadania sprowadzają się do kontroli nad realizacją budżetu a także przygotowywaniu jego projektu dla Urzędu, do jego zakresu czynności należy również opracowywanie sprawozdań w dziedzinie planowania rocznego budżetu, bierze czynny udział w nadzorze realizacji zadań dotyczących kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w Urzędzie.
 • Biuro Dyrektora Generalnego, jego obowiązki skupiają się na obsłudze kadrowej pracowników Urzędu, organizacji szkoleń dla osób zatrudnionych w Urzędzie a także organizacji i prowadzenia praktyk studenckich, staży i wolontariatu na potrzeby Urzędu.
 • Biuro Finansów, jego zadania sprowadzają się do obsługi finansowej i rachunkowości Urzędu m.in. wypełnianie zadań głównego księgowego sporządzanie bilansu Urzędu, prowadzenie kasy.
 • Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego do głównych zadań tej komórki Urzędu należy ocena efektywności, sumienności, zaradności podejmowanych działań, rzetelna ocena pozyskiwania środków publicznych.
 • Departament Legalizacji Pobytu, zadania jakie spoczywają na tej komórce Urzędu to m.in. prowadzenie konsultacji wizowych, rozpatrywanie odwołań oraz zażaleń, które zostały wydane przez inne organy w I instancji.
 • Departament Postępowań Uchodźczych, zakres działań tego departamentu sprowadza się do nadawania a także pozbawiania statusu uchodźcy, azylu a także ochrony uzupełniającej, zajmuje się także gromadzeniem, badaniem oraz rozpowszechnianiem informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców starających się o ochronę na terenie RP.
 • Departament Pomocy Socjalnej, działania tego departamentu sprowadzają się do udzielania pomocy cudzoziemcom, pełni kontrolę nad świadczeniem ochrony fizycznej, a także prowadzi współpracę z organami rządowymi w sprawie pomocy socjalnej cudzoziemcom.
 • Biuro Szefa Urzędu zajmuje się m.in. przygotowywaniem projektów pism, opracowuje analizy tematyczne, nadzoruje zadania z dziedziny kontroli zarządczej w Urzędzie.
 • Biuro Funduszy Zagranicznych ma za zadanie prowadzić sprawozdawczość finansowa oraz merytoryczną projektów dotyczących funduszy zagranicznych, pełni nadzór nad koordynacją działań dotyczących pozyskiwania środków z funduszy zagranicznych.
 • Biuro Prawne zajmuje się koordynacją współpracy między różnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, pełni nadzór nad dotrzymywaniem terminów projektów ustaw, aktów prawnych, a także realizuje zadania z dziedziny pomocy prawnej.
 • Biuro Informatyki, jego główne zadania to rozwój, wdrażanie i zapewnienie bezpieczeństwa systemom teleinformatycznych służących sprawnemu funkcjonowaniu Urzędu.
 • Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych, zadania tego wydziału sprowadzają się do ochrony danych niejawnych oraz ochrony danych osobowych a także ochrony fizycznej wszystkich obiektów należących do Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajdujących się na terenie Warszawy.


Urząd cudzoziemcówartykuły polecane
Organy ZUSUrząd skarbowyOchrona informacji niejawnychCentrum zarządzania kryzysowegoUrząd wojewódzkiRzecznik konsumentówRzecznik ubezpieczonychUrząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPaństwowa Inspekcja Pracy

Przypisy

 1. Muzyczka K. (2013), s. 55
 2. Dz.U. 2013 poz.1650, art. 3 pkt 2

Bibliografia


Autor: Aneta Mikuła

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.