Centrum zarządzania kryzysowego

Z Encyklopedia Zarządzania
Centrum zarządzania kryzysowego
Polecane artykuły


Centrum Zarządzania Kryzysowego- Pełni funkcję organu utworzonego w celu koordynacji i utrzymania łączności, a także harmonizacji działalności służb ratowniczych i komunalnych, bezpośrednio lub pośrednio uczestniczących w akcjach ratowniczych. (Centrum Zarządzania Kryzysowego)

Organy Centrum Zarządzania Kryzysowego

W skład Centrum Zarządzania Kryzysowego wchodzą: (Dz.U. 2009 Nr 226 poz. 1810).

 • ”Minister Obrony Narodowej;”
 • ”Minister Sprawiedliwości;”
 • ”Minister właściwy do spraw rolnictwa;”
 • ”Minister właściwy do spraw środowiska;”
 • ”Minister właściwy do spraw zagranicznych;”
 • ”Minister właściwy do spraw zdrowia;”
 • ”Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;”
 • ”Komendant Główny Policji;”
 • ”Komendant Główny Straży Granicznej;”
 • ”Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;”
 • ”Szef Agencji Wywiadu;”
 • ”Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;”
 • ”Szef Służby Wywiadu Wojskowego;”

Zadania Centrów Zarządzania Kryzysowego

Centrum Zarządzania Kryzysowego wykonuje zadania harmonijnie z treścią art. 13 ust.2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie ze standardami opisanych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z zachowaniem norm bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych ustanowionych w ustawie o ochronie informacji niejawnych z podtrzymaniem ciągłości funkcjonowania i wymiany informacji, kontynuacji pracy w sytuacji awarii zasilania zewnętrznego, zniszczenia siatki łączności. (Wróblewski D. 2014, s. 36).

Do zadań centrów zarządzania kryzysowego zalicza się: (Dz.U. 2009 Nr 226 poz. 1810)

 • sprawowanie trwającego całą dobę służby w celu zapewnienia obiegu informacji,
 • współpraca z centrami zarządzania kryzysowego jednostek administracji państwowej,
 • monitorowanie funkcjonowania systemów odpowiedzialnych za wykrywanie i ostrzeganie,
 • współdziałanie z jednostkami odpowiedzialnymi za nadzorowaniu środowiska,
 • współpraca z jednostkami stojącymi na czele akcji ratowniczych, humanitarnych i poszukiwawczych,
 • dokumentowanie czynności inicjowanych przez centrum,
 • dokonywanie obowiązków stałej służby na potrzeby podnoszenia gotowości obronnej państwa,
 • wspólne działanie na szczeblach administracji państwowej między innymi z zakresie informowania i ogłaszania dyspozycji,

CZK a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Centrum Zarządzania Kryzysowego współdziała z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i innymi organami administracji państwowej, przede wszystkim w wymiarze:(Dz.U. 2009 Nr 226 poz. 1810)

1)wspólnego przekazywania informacji o:

2)przeglądu i oceny okoliczności kryzysowej, w tym rokowania jej wzrostu,

3)zrealizowanych i ustalanych strategiach podejmowanych przez odpowiednie jednostki w zakresie zarządzania kryzysowego w sytuacji zaistnienia okoliczności kryzysowej.

W sytuacji zaistnienia jednego ze stanów nadzwyczajnych lub pojawienia się sytuacji kryzysowej CZK udostępniają komunikaty sytuacyjne. W tych okolicznościach kryzysowych w kwestii zdobywania informacji oraz ich przeglądzie przewodnią rolę pełni Centrum Zarządzania Kryzysowego jednostki właściwej terenowo. W sytuacji, kiedy zagrożenie wykracza poza terytorium właściwej jednostki (obszar dwóch lub więcej województw), a także w chwili wprowadzania stanu nadzwyczajnego uprawnienia przechodzą na Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. (Wróblewski D. 2014, s. 36).

Województwo w systemie zarządzania kryzysowego

Na obszarze województwa a także na terenie większym niźli obszar jednego powiatu, będącego częścią województwa, organem odpowiedzialnym za zarządzanie w sytuacjach kryzysowych jest Wojewoda. (J.Ziarko 2010, s. 147)

Organami pomocniczymi Wojewody w realizacji zadań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych na terenie województwa są powołane przez niego:

Wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego:

1)w jego skład wchodzi:

 • szef
 • zastępcy,
 • stałe a także czasowe grupy robocze,

2)Funkcjonuje na podstawie planów wydanych przez Wojewodę,

3)”Dokumentami działań i prac zespołów są:

 • roczne plany pracy;
 • plany reagowania kryzysowego;
 • plany ćwiczeń;
 • protokoły posiedzeń grup roboczych o charakterze stałym i czasowym;
 • raporty bieżące i okresowe,
 • karty zdarzeń, w przypadku uruchomienia grup roboczych o charakterze czasowym;
 • raporty odbudowy. "(J.Ziarko 2010, s. 150)

Wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego:

1)Odpowiedzialne jest za:

 • stworzenie planów między innymi systemu reagowania kryzysowego,
 • opracowywanie programów,
 • podejmowanie działania w sytuacjach kryzysowych,
 • odbudowy infrastruktury, (J.Ziarko 2010, s. 151)

Powiat w systemie zarządzania kryzysowego

Na terenie powiatu organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego jest Starosta.

Powiatowy zespół zarządzania kryzysowego a także Powiatowe centrum zarządzania kryzysowego jest jednostką pomocniczą dla starosty.(J.Ziarko 2010,)

Na organie, który pierwszy dostanie wiadomość o wystąpieniu zagrożenia, spoczywa powinność podjęcia działań na płaszczyźnie zarządzania kryzysowego. Jednostka ta zobowiązana jest również do poinformowania organu wyższego i niższego szczebla o mającym miejsce zdarzeniu, zdając tym samym sprawę z oceny sytuacji oraz o przewidywanych krokach. (J.Ziarko 2010, s. 151)

Gmina w systemie zarządzania kryzysowego

"Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).”

Gminny zespół zarządzania kryzysowego pełni rolę jednostki pomocniczej dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Wójt (burmistrz, prezydent) może ustanowić gminne (miejskie) Centra Zarządzania Kryzysowego. (J.Ziarko 2010,)

Bibliografia

Autor: Mateusz Podgórski