Sytuacja kryzysowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Sytuacja kryzysowa
Polecane artykuły


Sytuacja kryzysowa - sytuacja będąca efektem zagrożenia, gdzie w konsekwencji prowadzi do naruszenia więzów społecznych, przy czym następuje poważne zakłócenie w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że kiedy środki, które zapewniają bądź tez przywracają bezpieczeństwo nie prowadzą do uzasadnienia żadnego stanu nadzwyczajnego. (Otwinowski W. 2010, s. 88)

Sytuacją kryzysową może być gwałtowna, nieprzewidywalna zmiana w firmie, środowisku społecznym, ekonomicznym, czy też politycznym, gdzie działa firma, jest to zmiana powodująca napięcie, mogące osłabić wizerunek firmy. (Pływaczewski W., Kędzierska G., 2001)

Według Zarz. Nr 2013 KGP sytuacja kryzysowa to zdarzenie, które niesie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i mienia, splot wydarzeń i okoliczności prowadzących do utraty kontroli nad rozwojem sytuacji, w których do ochrony i porządku publicznego niezbędna jest interwencja większej liczny policjantów. (Zarz. Nr 213 KGP, 2007)

"Sytuację kryzysową będziemy rozumieć jako splot gwałtownych zdarzeń, powodujących wzrastający wpływ sił destabilizujących równowagę w społeczeństwie, braki w zaopatrzeniu i trudności w normalnym funkcjonowaniu ludności, wywołujący napięcia i niepewność i prowadzących do niekontrolowanego rozwoju wydarzeń z użyciem przemocy włącznie” (Gołębiewski J., Szczecin, 2003)

"Sytuacja kryzysowa to zespół okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych, wpływających na dany układ (system) w ten sposób, iż zaczyna się w nim i jest kontynuowany proces zmienny, w rezultacie czego dochodzi do zachowania równowagi, a następnie jej przywrócenia, dzięki podjętym środkom regulacji, (nadzwyczajne działania).”(Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007)

Przyczyny sytuacji kryzysowej

Naturalne

 • Wiatr
 • Gradobicia
 • Susza, wysokie temperatury
 • Obfite opady
 • Trzęsienia ziemi, osunięcia gruntu
 • Pożary
 • Śnieżyce, lawiny
 • Wybuchy

Cywilizacyjno-gospodarcze

 • Choroby zakaźnie ludzi, zwierząt, roślin
 • Skażenia (biologiczne, chemiczne, radioaktywne)
 • Katastrofy, awarie
 • Zanieczyszczenia środowiska (kwaśne deszcze, dymy)
 • Skażenia toksycznymi środkami przemysłowymi (gleby, wody, żywności)

Społeczno-polityczne

 • Terroryzm
 • Blokady szlaków
 • Blokady dróg
 • Blokady obszarów obiektów
 • Masowe migracje
 • Działania wojenne
 • Bunty, ucieczki z zakładów
 • Samobójstwa
 • Imprezy masowe (Kozłowski Z., Nosek W., 2008)

Sytuacja kryzysowa w organizacji

Stan, który jest wynikiem niekorzystnych zjawisk powstających w czasie, nierodzących zagrożeń dla organizacji, natomiast oznacza niezadowalającą ocenę działalności z punktu widzenia zmian jakich zachodzą w jej otoczeniu w stosunku do stanów wzorcowych.(Zakrzewska – Bielawska A., Warszawa 2008, s. 67)

"Pojęcie kryzysu w organizacji jest trudne do zdefiniowania, ze względu na jego wielowymiarowość i różne odniesienia przedmiotowe. Pojęcie to można odnosić do zjawisk nie tylko ekonomicznych, ale również społecznych, technicznych, organizacyjno – prawnych, do pojedynczych osób i zbiorowości o ustalonej organizacji wewnętrznej i systemie zarządzania. W potocznym rozumieniu kryzys oznacza na ogół trudną sytuację, która bądź to istnieje, bądź też może wystąpić. W znaczeniu uniwersalnym słowo kryzys rozumiane jest jako punkt zwrotny w jakimkolwiek przebiegu zdarzeń, moment rozstrzygający, okres przełomu, etap lub zdarzenie, po którym następuje zmiana” (Nowakowski M.K., Rzemieniak M.L, Warszawa 2003, s. 28.)

Do podstawowych cechy kryzysu organizacji można zaliczyć:

 • ”trwale zakłóconą działalność organizacji;
 • rzeczywiste lub pozorne utracenie kontroli nad swoją działalnością;
 • zaburzenie równowagi wewnętrznej organizacji;
 • zagrożenie istnienia organizacji lub jej części (funkcji);
 • pogorszenie kondycji finansowej organizacji, ograniczające jej możliwości rozwojowe,
 • zagrożenie realizacji celów strategicznych firmy;
 • ambiwalencja możliwości rozwoju i naprawy,
 • możliwość naruszenia lub utraty publicznego zaufania i wewnętrznej wiary w organizację, co pogarsza jej wizerunek;
 • krótki czas podejmowania decyzji;
 • wysoki stopień niepewności powodujący obawy i strach wśród pracowników;
 • niski stopień przewidywalności – element zaskoczenia.” (Zelek A., Warszawa 2003, s. 40)

Bibliografia

Autor: Karolina Stawowy

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.