Ochrona informacji niejawnych

Z Encyklopedia Zarządzania

Ochrona informacji niejawnych to system ochrony informacji, których bezprawne ujawnienie mogłoby zaszkodzić Rzeczypospolitej Polskiej lub jej interesom. Główną podstawą prawną, regulującą założenia o informacjach niejawnych jest Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych[1].

Dane chronione bez względu na upływ czasu

Dane, które są chronione pomimo upływu czasu to[2]:

 • dane, które mogłyby doprowadzić do zidentyfikowania osób, będących uprawnionymi do realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych
 • dane, które mogłyby doprowadzić do zidentyfikowania osób, współdziałających ze służbami i instytucjami uprawnionymi w realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych
 • informacje niejawne pozyskane od organów lub instytucji, jeżeli było to wymogiem ich uzyskania

Klasyfikacja informacji niejawnych

Klasyfikacja informacji niejawnych jest kluczowym elementem w procesie ochrony poufności danych. W ramach tej klasyfikacji informacje są podzielone na różne poziomy tajności, które odzwierciedlają stopień ich wrażliwości i ryzyka ewentualnego ujawnienia. Klasyfikacja informacji niejawnych może być ustalana przez odpowiednie organy lub instytucje, i może obejmować takie poziomy jak:

 • Informacje publiczne - dostępne dla wszystkich i nie wymagające żadnej ochrony.
 • Informacje poufne - ograniczone i wymagające odpowiedniej ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
 • Informacje bardzo poufne - najbardziej wrażliwe i wymagające najwyższych poziomów ochrony

Organizacja ochrony informacji niejawnych

Zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego w obszarze funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych to[3] m.in.:

 • sprawowanie kontroli nad ochroną informacji niejawnych i przepisów z nią związanych
 • wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych
 • przeprowadzanie postępowań sprawdzających, kontrolnych oraz bezpieczeństwa przemysłowego
 • ochrona informacji niejawnych uzyskanych od innych państw, bądź organizacji międzynarodowych
 • zapewnienie porady i szkoleń w obszarze ochrony informacji niejawnych

SKW wykonuje zadania w odniesieniu do Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostek organizacyjnych mu podległych, bądź nadzorujących, ataszatów obrony w placówkach poza granicami kraju, żołnierzy pełniących służbę czynną na innych stanowiskach służbowych.

ABW wykonuje zadania w odniesieniu do pozostałych jednostek organizacyjnych i osób podlegających ustawie o ochronie informacji niejawnych.

Krajowa władza bezpieczeństwa

Szef ABW wykonuje funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa, będącej organem nadzorującym system informacji niejawnych w odniesieniu do relacji Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi[4]. Dodatkowo wydaje on dokumenty NATO, Unii Europejskiej lub innym organizacjom międzynarodowym, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych[5]. W sferze wojskowej Szef ABW wykonuje funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa za pośrednictwem Szefa SKW.

Szef ABW, Szef SKW lub funkcjonariusze przez nich upoważnieni w obszarze niezbędnym do realizacji funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa mają prawo do:

 • dostępu do dokumentów
 • wstępu do obiektów i pomieszczeń
 • żądania dostępu do systemów teleinformatycznych
 • pozyskiwania wyjaśnień i informacji

Kierownik jednostki organizacyjnej

Za ochronę przetwarzanych w jednostce organizacyjnej informacji niejawnych odpowiedzialny jest kierownik danej jednostki[6]. Nie rzadziej niż raz na 5 lat zobowiązany jest on do sprawdzenia, czy materiały spełniają przesłanki ochrony. Kierownik może wyrazić pisemna zgodę na zmianę, bądź zniesienie klauzuli tajności z informacji niejawnych na "ściśle tajne". Jego zadaniem jest również współdziałanie ze służbami, prowadzącymi czynności kontrolne postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego. Kierownik informacji niejawnych uniemożliwia dostęp do informacji niejawnych osobom wobec, których zostało rozpoczęte postępowanie kontrolne sprawdzające.

Współpraca międzynarodowa w ochronie informacji niejawnych

Międzynarodowe standardy bezpieczeństwa

W dzisiejszym globalnym środowisku, ochrona informacji niejawnych staje się coraz bardziej istotna dla państw i organizacji na całym świecie. W celu zapewnienia skutecznej ochrony, istnieją liczne międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, które regulują podejście do zarządzania tymi informacjami.

Jednym z najważniejszych standardów bezpieczeństwa jest NATO Security Policy (Polityka Bezpieczeństwa NATO). Jest to dokument, który określa zasady i wytyczne dotyczące ochrony informacji niejawnych w organizacji NATO. Polityka ta obejmuje zarówno procedury dotyczące przetwarzania i przechowywania informacji, jak i sposoby identyfikacji i klasyfikacji danych. Jest ona również odpowiedzialna za ustalenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa dla państw członkowskich NATO.

Kolejnym istotnym standardem jest Konwencja o ochronie informacji niejawnych w NATO. Jest to międzynarodowy traktat, który reguluje wymianę i ochronę informacji niejawnych w ramach państw członkowskich NATO. Konwencja ta określa standardy dotyczące klasyfikacji informacji, procedur przetwarzania, jak również sankcji za naruszenie bezpieczeństwa informacji niejawnych. Działa jako podstawa prawna dla współpracy w zakresie ochrony informacji niejawnych w ramach NATO.

Współpraca międzynarodowa w ochronie informacji niejawnych opiera się na tych standardach bezpieczeństwa. Państwa i organizacje wykorzystują je jako punkt odniesienia do opracowania własnych polityk, procedur i systemów ochrony informacji niejawnych.

Działania prewencyjne i monitorowanie

Aby zapewnić skuteczną ochronę informacji niejawnych, konieczne jest podejmowanie działań prewencyjnych oraz monitorowanie potencjalnie niebezpiecznych działań. W ramach współpracy międzynarodowej istnieją różne podejścia do tych działań.

Jednym z kluczowych aspektów działań prewencyjnych jest edukacja i szkolenia personelu. Państwa i organizacje powinny zapewnić odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, aby personel był świadomy zagrożeń i umiał odpowiednio reagować. W ramach współpracy międzynarodowej można również organizować szkolenia wspólne dla różnych państw i organizacji, aby wymieniać doświadczenia i najlepsze praktyki.

Monitorowanie potencjalnie niebezpiecznych działań jest równie istotne. Państwa i organizacje powinny posiadać systemy monitorowania, które umożliwiają wykrywanie i reagowanie na ewentualne zagrożenia dla informacji niejawnych. Współpraca międzynarodowa w tym zakresie może obejmować wymianę informacji, analizę zagrożeń oraz wspólne środki monitorowania.

Działania prewencyjne i monitorowanie są nieodłącznym elementem współpracy międzynarodowej w ochronie informacji niejawnych. Dzięki temu państwa i organizacje mogą skutecznie chronić swoje informacje niejawne przed potencjalnymi zagrożeniami.

Ochrona informacji niejawnych w sektorze gospodarczym

Istotność ochrony informacji niejawnych dla sektora gospodarczego

Ochrona informacji niejawnych jest niezwykle istotna dla sektora gospodarczego z wielu powodów. Przedsiębiorstwa często posiadają informacje, które są kluczowe dla ich funkcjonowania i konkurencyjności na rynku. Wiele firm posiada tajemnice przemysłowe, takie jak patenty, know-how, plany rozwoju czy strategie marketingowe, które stanowią ich unikalną przewagę konkurencyjną. Ochrona tych informacji jest niezbędna, aby zapobiec ich nieuprawnionemu ujawnieniu i wykorzystaniu przez konkurencję.

Ponadto, przedsiębiorstwa często przechowują wrażliwe dane swoich klientów, takie jak dane osobowe, informacje finansowe czy dane handlowe. Ujawnienie tych informacji może prowadzić do poważnych szkód, takich jak utrata zaufania klientów, naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych czy straty finansowe. Dlatego też ochrona informacji niejawnych jest kluczowa dla utrzymania reputacji i zaufania klientów.

Zarządzanie ryzykiem

Ochrona informacji niejawnych odgrywa istotną rolę w procesie zarządzania ryzykiem w sektorze gospodarczym. Zarządzanie ryzykiem polega na identyfikacji, analizie i zarządzaniu różnymi rodzajami ryzyka, które mogą wpływać na działalność przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych rodzajów ryzyka jest ryzyko związane z ujawnieniem informacji niejawnych.

Przedsiębiorstwa muszą być świadome, że informacje niejawne mogą być zagrożone zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Wewnętrzne zagrożenie może wynikać z nieuprawnionego dostępu pracowników do poufnych informacji lub z niewłaściwego zarządzania tymi informacjami. Z kolei zagrożenie zewnętrzne może wynikać z działań konkurencji, hakerów czy szpiegów przemysłowych.

Aby skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z informacjami niejawnymi, przedsiębiorstwa powinny wprowadzić odpowiednie procedury i polityki ochrony informacji. W ramach tych procedur należy przeprowadzić audyt bezpieczeństwa informacji, identyfikować kluczowe zasoby informacyjne, oceniać ryzyko i wprowadzać odpowiednie środki ochronne. Należy również zapewnić odpowiednie szkolenia pracowników, aby byli świadomi zagrożeń związanych z informacjami niejawnymi i potrafili odpowiednio nimi zarządzać.


Ochrona informacji niejawnychartykuły polecane
Ustawa o ochronie informacji niejawnychUrząd celnyUrząd cudzoziemcówCentralna ewidencja pojazdówPoświadczenie bezpieczeństwaPrawo lotniczeInformacja niejawnaPolski Komitet NormalizacyjnyUrząd skarbowy

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 2010, art. 1
 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 2010, art. 7
 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 2010, art. 12
 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 2010, art. 11
 5. E. Machura 2013, s. 156
 6. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 2010, art. 14

Bibliografia


Autor: Natalia Książek