Centralna ewidencja pojazdów

Z Encyklopedia Zarządzania
Centralna ewidencja pojazdów
Polecane artykuły

Centralna Ewidencja Pojazdów (CEP) - to informacyjny rejestr prowadzący dane pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski w systemie teleinformatycznych przewodzącym przez Ministra Cyfryzacji (L. Kowalczyk i in. 2016, s. 95). Ewidencja została utworzona na podstawie art. 80a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110 z późn. zm). Centralna ewidencja pojazdów (CEP) łączy się z centralną ewidencją kierowców (CEK) tworząc informacyjną bazę danych CEPiK zawierającą materiały o drogowych pojazdach mechanicznych, ich właścicielach oraz posiadaczach, a także osobach dysponującymi wymaganymi uprawnieniami do kierowania pojazdami (L. Kowalczyk i in. 2016, s. 95).

Ewidencja Pojazdów

Centralna ewidencja pojazdów prowadzi do bezpieczeństwa interesów państwa oraz obywateli w zakresie ruchu drogowego (Z. Wilk-Woś i in. 2017 s. 92). CEP posiada darmową stronę online zawierającą dostęp do informacji Bezpłatny raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zgodnie z art. 80b ust. 1 Ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w centralnej ewidencji pojazdów zbierane są następujące dane o (Dz. U. 2020 poz. 110 z późn. zm):

 • identyfikującym pojeździe oraz osobach lub podmiotach dokonujących w ewidencji zmiany lub wprowadzenia danych pojazdu,
 • dokumentach pojazdu i o obowiązkowym ubezpieczeniu OC,
 • obecnym i poprzednich właścicielach oraz posiadających pojazd,
 • kradzieży i odnalezieniu, a także zbyciu pojazdu,
 • tablicach rejestracyjnych pojazdu i ich legalizacji, nalepkach kontrolnych, oraz o ich wtórnikach,
 • zastawach rejestrowych zatwierdzonych na pojeździe i profesjonalnej rejestracji pojazdów,
 • zamieszczonych w wykazie pojazdów używanych w ruchu drogowym prowadzonym przez podmiot uprawniony,
 • badaniach technicznych i stanie technicznym pojazdu oraz znaczących szkodach,
 • odnotowanym podczas badania stanie licznika oraz o wymianie drogomierza,
 • nadaniu i wybiciu nowego numeru nadwozia (podwozia),
 • zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,
 • czasowym wycofaniu i ponownym dopuszczeniu do ruchu pojazdu, a także wyrejestrowaniu,
 • stacjach demontażu bądź punktach zbierania pojazdów,
 • demontażu pojazdu albo przyjęcie niekompletnego,
 • zabezpieczeniach ustanowionych na pojeździe, w tym o zajęcie pojazdu przez organ egzekucyjny, oraz o ich zniesieniu,
 • homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu czy też indywidualnym WE pojazdu lub dopuszczeniu do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.

Wykaz podmiotów wprowadzających dane do Centralnej Ewidencji Pojazdów

Rejestr pojazdów w systemie CEP wprowadzany jest przez (Dz. U. 2020 poz. 110 z późn. zm):

 • organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów,
 • właściwą jednostkę organizacyjną Policji,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • podmiot uprawniony,
 • centralną informację o zastawach rejestrowych, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Ministra Sprawiedliwości,
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
 • stacje kontroli pojazdów,
 • właściwą jednostkę organizacyjną Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub Służby Celno-Skarbowej,
 • stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów,
 • marszałka województwa.

Krajowy Punkt Kontaktowy

Centralna ewidencja pojazdów stworzyła Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzący wymianę informacji z właściwymi krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z krajowymi podmiotami uprawnionymi (Dz. U. 2020 poz. 110 z późn. zm). Krajowy Punkt Kontaktowy informuje o danych pojazdach oraz ich właścicielach lub posiadaczach (Z. Wilk-Woś i in. 2017, s. 92).

Państwowy Fundusz

Centralna Ewidencja Pojazdów założyła państwowy Fundusz celowy wraz z Centralną Ewidencją Kierowców (Z. Wilk-Woś i in. 2017, s. 92). Wydatki Funduszu są zaplanowane na finansowanie wydatków powiązanych stworzeniem, rozwojem i działaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. 2020 poz. 110 z późn. zm). Zgodnie z art. 80d ust. 4 Ustawy - Prawo o ruchu drogowym, przychodami funduszu są (Dz. U. 2020 poz. 110 z późn. zm):

 • opłaty pobrane za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców,
 • odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
 • odsetki za zwłokę pobierane z tytułu nieterminowo przekazywanych lub uiszczanych opłat ewidencyjnych,
 • opłaty ewidencyjne i inne przychody.

Bibliografia