Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami

Z Encyklopedia Zarządzania

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) to instytucja zajmująca się zarządzaniem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji o powiązanym działaniu przez przedsiębiorstwa przemysłowe.

Strona internetowa ośrodka: https://www.kobize.pl/.

TL;DR

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) jest instytucją zajmującą się zarządzaniem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwa przemysłowe. Ośrodek ma wiele zadań, takich jak prowadzenie zbioru rachunków w rejestrze Unii, wyrażanie opinii na temat projektów zbiorowych wdrożeń i prowadzenie systemu handlu uprawnieniami. Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań KOBiZE. Nadzór nad ośrodkiem sprawuje minister właściwy do spraw klimatu. Krajowy system bilansowania i prognozowania emisji służy gromadzeniu informacji o emisjach i związanych z nimi czynnikach. Krajowa baza danych o emisjach jest prowadzona przez KOBiZE w celu porównywania i weryfikacji danych.

Zadania KOBiZE

Do zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami należy[1] m.in.:

 • realizacja zadań powiązanych z działalnością i prowadzeniem bazy Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji
 • prowadzenie zbioru rachunków w rejestrze Unii podlegających normom jurysdykcyjnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • wyrażanie opinii na temat wniosków o wydanie listu popierającego i zatwierdzającego realizację projektów zbiorowych wdrożeń przeprowadzanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzenie ich wykazów
 • sporządzanie wykazu jednostek, które są uprawnione do kontroli raportów
 • prowadzenie raportów i prognostyk odnośnie wielkości emisji
 • przygotowywanie metod badanie wielkości emisji dla określonych rodzajów instalacji wskaźników
 • ustanawianie wskaźników emisji na jednostkę towaru, surowca, zużytego paliwa i metod ich wyznaczania
 • obserwowanie działań powiązanych z wykonywaniem projektów zbiorowych wdrożeń i projektów mechanizmów czystego rozwoju i projektów, mających na celu obniżenie lub zapobiegnięcie emisji gazów cieplarnianych
 • prowadzenie systemu handlu uprawnieniami związanych z emisją gazów cieplarnianych
 • administrowanie Rejestru średnich źródeł spalania paliw
 • przygotowywanie zestawień informacji i raportów na potrzeby m.in. statystyki publicznej, systemów szacowania emisji gazów cieplarnianych i rozliczania skali emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu, oceny obecnej jakości powietrza i innych

Instytutowi Ochrony Środowiska[2] w Warszawie zostało powierzone wykonywanie zadań Krajowego ośrodka.

Nadzór nad zadaniami

Nad zadaniami wykonywanymi przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami nadzór sprawuje minister właściwy do spraw klimatu[3]. Co roku, do dnia 31 stycznia KOBiZE jest zobowiązany do przedstawiania ministrowi sprawozdania z działalności ośrodka w roku poprzednim. W przypadku zastrzeżeń minister może żądać popraw, bądź dodatkowych wyjaśnień dokumentu w ustalonym terminie. W przypadku niedotrzymania wyznaczonej daty może zostać zlecona kontrola zadań wykonywanych przez KOBiZE. Gdy wyniki przeprowadzonej analizy wykażą zaniedbania, minister właściwy do spraw klimatu jest uprawniony do odwołania dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska.

Krajowy system

Krajowy system bilansowania i prognozowania emisji służy przechowywaniu, przetwarzaniu, oszacowywaniu, przewidywaniu oraz zestawianiu informacji o emisjach. Obejmuje on m.in. informacje o[4]:

 • podmiotach i osobach je reprezentujących korzystających ze środowiskach oraz użytkownikach Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
 • miejscach, w których prowadzona jest działalność, prowadząca do emisji
 • urządzeniach, z których korzystanie prowadzi do emisji
 • instalacjach i źródłach emisji
 • środkach technicznych, zapobiegających emisjom
 • rozmiarach emisji
 • rozmiarach produkcji i właściwościach surowców oraz paliw pojawiających się podczas emisji
 • pozwoleniach związanych z emisjami
 • odstępstwach od dopuszczalnych rozmiarów emisji
 • inwestycjach, dacie realizacji oraz przewidywanych wielkościach emisji
 • aktywnościach, rozmiarach, przewidywanych zmianach emisji związanych z działalnością poszczególnych sektorów gospodarki

Krajowa baza

Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzona jest przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami[4]. Krajową bazę tworzy system informatyczny, mieszczący zabezpieczoną bazę danych. Przechowywanie danych w jednym miejscu służy dokonywaniu porównań i weryfikowaniu danych emisyjnych. Pozwala również na jednakowe, niezależne od lokalizacji traktowanie podmiotów.


Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjamiartykuły polecane
AkredytacjaCentralna ewidencja pojazdówCertyfikatAdministrator bezpieczeństwa informacjiPolski Komitet NormalizacyjnyProces archiwizacjiOperat wodnoprawnyAkredytacja PCAAudytor

Przypisy

 1. Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 2009, art. 3
 2. B. Dębski i in. 2016, s. 394
 3. Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 2009, art. 5
 4. 4,0 4,1 Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 2009, art. 6

Bibliografia

Autor: Natalia Książek