Operat wodnoprawny

Z Encyklopedia Zarządzania

Operat wodnoprawny - dokument który należy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego[1].Pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać gdy chcemy korzystać z usług wodnych, szczególnie korzystać z wód podziemnych lub powierzchniowych oraz gdy chcemy wykonywać urządzenia wodne[2].

TL;DR

Operat wodnoprawny to dokument, który należy dołączyć do wniosku o pozwolenie wodnoprawne. Wyróżnia się 5 rodzajów operatów zależnie od tego, na co ubiegamy się o pozwolenie. Operat składa się z części opisowej i graficznej, zawierających informacje dotyczące m.in. pobierania wody, wpuszczania ścieków, wykorzystania ścieków w rolnictwie, odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz prac budowlanych związanych z gruntem. Część opisowa obejmuje informacje o działaniu, lokalizacji, odbiornikach, wpływie na stan wód, przepływie wody oraz ochronie środowiska. Część graficzna zawiera mapy, przekroje i rozmieszczenie maszyn.

Rodzaje operatów wodnoprawnych

Wyróżniamy 5 operatów w zależności na co ubiegamy się uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Są nimi[3]:

 • Operat dzięki któremu uzyskuje się pozwolenie wodnoprawne na pobieranie wody. Obowiązkowo należy umieścić w nim informacje na temat ilości pobieranej wody na sekundę, średnio ile wody będziemy pobierać na dobę oraz maksymalną ilość pobranej wody na rok. Operat zawiera również opis maszyn, ich wydajność oraz długość wykorzystywania. Ponadto znajdują się w nim szczegóły dotyczące pobieranej wody, sposób postępowania w przypadku uszkodzenia maszyn lub innych awarii. Ostatnią częścią operatu jest opis w jakim celu pobieramy wodę.
 • Operat dzięki któremu uzyskujemy pozwolenie wodnoprawne na wpuszczanie ścieków do wód, ziemi oraz maszyn kanalizacyjnych. Jest to najbardziej rozbudowany pod względem zawartych informacji operat. Należy umieścić w nim informacje dotyczące technologii oraz rodzajów ścieków, które są uważane za ważne ze względu na ochronę środowiska. Operat zawiera również informacje na temat ilości zrzucanych nieczystości oraz ich składu. W skład operatu wchodzą również opisy maszyn do obróbki ścieków, informacje dotyczące wyników analiz z miejsca powyżej i poniżej gdzie nieczystości są zrzucane, ich częstotliwość oraz informacje o zagospodarowaniu osadów ściekowych. Ponadto zamieszczamy w operacie należy zamieścić informacje o terminach zrzucania ścieków.
 • Operat dzięki któremu uzyskujemy pozwolenie wodnoprawne na wykorzystanie ścieków w rolnictwie. Jest to najmniej rozbudowany pod względem zawartych informacji operat. Zawiera informacje o wielkości i składzie chemicznym ścieków. Wielkości rocznej używanej do nawożenia oraz terminach nawożenia oraz informacje dotyczącą działek na których nawóz jest używany.
 • Operat dzięki któremu uzyskuje się pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych lub wód publicznych. Operat zawiera informacje dotyczącą maksymalnej wielkości wód odprowadzoną do wód publicznych, ilość wód opadowych lub roztopowych w roku oraz powierzchnię z której zbierana jest woda. Ponadto zamieszczamy informacje dotyczące ujmowania wód w kanalizacji, rodzaju maszyn do przetrzymywania wody oraz ilość wody która jest odprowadzana do kanalizacji zbiorczej.
 • Operat dzięki któremu uzyskujemy pozwolenie wodnoprawne na przeprowadzanie prac budowlanych związanych z gruntem na nieruchomości powyżej 3500m², które wpływają na retencje. Operat powinien zawierać powierzchnię nieruchomości oraz opis prac budowlanych. Należy w nim zamieścić również informacje o pojemności retencji, średnią ilości wód opadowych i roztopowych w ciągu roku oraz maszynach retencyjnych. Ponadto dodać należy ilość wód opadowych i roztopowych która spływa do maszyn retencyjnych, informacje czy wody są ujmowane w kanalizacji oraz stosunek pojemności maszyn retencyjnych do wód opadowych i roztopowych w ciągu roku.

Schemat operatu wodnoprawnego

Operat wodnoprawny składa się z dwóch części, opisowej i graficznej[4].

Część opisowa powinna być dokumentem tekstowym zapisanym na nośniku danych oraz zawierać w sobie informacje na temat[5]:

 • adresu podmiotu który stara się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
 • szczegółów ingerencji w środowisko wodne, takich jak: zakres i cel działania z wód, rodzaj urządzeń które będą wykorzystane
 • urządzenia wodnego, jego lokalizację na działce oraz parametry
 • wód które mają uzyskać pozwolenie wodnoprawne
 • odbiornika ścieków, wód opadowych i roztopowych
 • ustaleń wynikających z krajowych programów oraz prawa
 • wpływu działalności na stan wód powierzchniowych i podziemnych
 • wielkość przepływu wody nienaruszonej w miejscu korzystania z niej
 • wielkość średnia z kliku lat przepływu niskiego
 • postępowania podczas awarii oraz po rozpoczęciu działalności
 • form ochrony środowiska

Część graficzna operatu wodnoprawnego powinna być zapisana w pliku o formacie PDF. Powinna zawierać informacje na temat[6]:

 • zasięgu działania maszyn wodnych, rozmieszczenia na mapie obecnych i planowanych maszyn naniesiony na mapę wraz z budynkami
 • przekroje podłużne i poprzeczne maszyn wodnych oraz koryt wód, które znajdują się w zasięgu działania maszyn
 • rozmieszczenia maszyn pomiarowych i znaków żeglugowych
 • funkcjonalności i możliwości technologicznych maszyn wodnych


Operat wodnoprawnyartykuły polecane
Odpady przemysłowePozwolenie zintegrowaneSelektywna zbiórka odpadówŚwiadectwo energetyczneKrajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjamiUstawa o odpadachKody odpadówPozwolenie wodnoprawneProces gospodarki odpadami

Przypisy

 1. Rećko K., (2015), Pozwolenia i decyzje wymagane dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, "Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe", nr 6, s. 187
 2. Kowalska P., (2018), Procedura udzielania zgód i pozwoleń wodnoprawnych, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", nr 4
 3. Ustawa o prawie wodnym, Dz.U. 2020 poz. 310
 4. Kowalczuk A., (2005), Pozwolenie wodnoprawne, Studenckie Zeszyty Naukowe, nr 8
 5. Ustawa o prawie wodnym, Dz.U. 2020 poz. 310
 6. Ustawa o prawie wodnym, Dz.U. 2020 poz. 310

Bibliografia


Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Filip Wójcicki