Pozwolenie zintegrowane

Z Encyklopedia Zarządzania

Pozwolenie zintegrowane jest wymagane w związku z eksploatacją instalacji przemysłowych, o szczególnym wpływie na środowisko naturalne. Instalacje takie powinny zapewniać wysoki poziom ochrony środowiska zgodnie z odpowiednimi wymaganiami. To jest pewna forma licencji, która pozwala na prowadzenie działalności przemysłowej, takich jak przykład hodowla, oczyszczalnie ścieków komunalnych. To pozwolenie może zastępować cząstkowe pozwolenia środowiskowe obowiązujące dotychczas, które obejmuje we swoim zakresie wszystkie oddziaływania na środowisko. We wniosku na pozwolenie zintegrowane musi być zawarte podejście organizacji do ochrony środowiska zrealizowane w najlepszych dostępnych technikach (ang. best available technology, BAT) tj. w bardzo efektywna technika w osiągnieciu wysokiego poziomu ochrony środowiska na takim poziomie, który daje możliwość na praktyczne zastosowanie jej z uwzględnieniem warunków technicznych oraz ekonomicznych[1]

Wprowadzenie tego prawa unijnego Dyrektywy Unii Europejskiej pod numerem 96/61/WE nazywaną Dyrektywą IPPC (z ang. Integrated Pollution Prevention and Control - zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń) zostało wydane w 1996 roku. Ale do prawa polskiego zostały dostosowani ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. pod nazwą - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519, z późń. zm.) zwaną dalej ustawą POŚ. Przepisy podstawowe zawierają Tytuł III, Dział IV, Rozdział 4 ustawy prawa ochrony środowiska, ale przygotowanie wniosku o wydanie zintegrowanego pozwolenia wymaga obejmowania dużej ilości innych przepisów i wymagań szczegółowych i określonych także w innych ustawach.

TL;DR

Pozwolenie zintegrowane jest wymagane dla instalacji przemysłowych o dużym wpływie na środowisko. Jest to forma licencji, która zastępuje częściowe pozwolenia środowiskowe. Wniosek o pozwolenie musi zawierać podejście do ochrony środowiska oparte na najlepszych dostępnych technikach. Ustawa Prawa ochrony środowiska reguluje zezwolenie zintegrowane i opisuje ograniczenia dla różnych rodzajów oddziaływań. Wprowadzenie prawa unijnego Dyrektywy IPPC do prawa polskiego wymaga dostosowania wielu przepisów. Pozwolenie zintegrowane reguluje m.in. odprowadzanie ścieków i emisję hałasu.

Ustawa prawa ochrony środowiska a pozwolenie zintegrowane

Ustawa Prawa ochrony środowiska (POŚ) stanowi, że zezwolenie zintegrowane obowiązuje do eksploatacji tych instalacji, których prowadzenie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, powoduje duże zanieczyszczenie niektórych elementów przyrodniczych, albo całego środowiska. Te pozwolenie opisuje ograniczenia dla poszczególnych rodzajów oddziaływań, które występują ze względu na eksploatację danej instalacji, a do których zalicza się:

 • wdrążenie gazów i płynów do powietrza;
 • wdrążenie ścieków do wód i do ziemi;
 • wdrążenie odpadów; ‘
 • emitowanie hałasu;
 • emitowanie pól elektromagnetycznych;

Pozwolenie zintegrowane opisuje warunki:

 • jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do kanalizacji,
 • warunki poboru wód,

Jeżeli porównywać wcześniejsze wymogi formalno-prawne i nowe, to pojawia się zobowiązanie określenia zintegrowane:[2]

 • rodzaju prowadzonej działalności (w tym rodzaju i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw),
 • sposobów osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości,
 • sposobów ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko,
 • obowiązków w zakresie informowania o wystąpieniu awarii przemysłowej, jeżeli nie wynika on z art. 264 POŚ,
 • sposobów postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku w wyniku prowadzonej eksploatacji, gdy są one przewidywane

Dodatkowo warto dodać, że zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej w takim zakresie, w którym prowadzący instalację rzeczywiście korzysta z wód, a regulowanie emisji na pol eletromagnetycznych jest wymagane tylko wtedy, kiedy w stosunku dp instalacji spelnija się kryteria określone w POŚ.[3] Regulowanie pozostałych odziaływań takich jak: emisja powietrza, emisja hałasu oraz wytwarzanie odpadów jest obligatoryjne, niezależnie od tego, czy na ich skalę jest wymagane odnośne pozwolenie sektorowe na wdrążenia do środowiska substancji lub energii[4] W sytuacjach, kiedy takie działania nie występują w rzeczywistości (na przykład emisje do powietrza oraz wytwarzanie odpadów) trzeba określić w pozwoleniu zintegrowanym, na przykład sposoby zapobiegania ich powstawania, a dokładnie w odniesieniu do poszczególnych wymogów w najlepszych dostępnych technikach (BAT).

Odprowadzania ścieków do wód oraz do ziemi reguluje się w pozwoleniu zintegrowanym na regułach, które określone w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne w stosunku do szczególnego korzystania z wód i wyjątków zapisanzch w zakresie zwykłego korzystania z wód[5], a kwestie wytwarzania, odzysku i utylizacji odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach. Instalacji, które mogą powodować duże zanieczyszczenie środowiska (części wytycznych instalacjami typu IPPC) byli określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, a także wymieniające instalacje objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U.2002.122.1055)[6]


Pozwolenie zintegrowaneartykuły polecane
Świadectwo energetyczneAdministrator danych osobowychSelektywna zbiórka odpadówPrawo przewozoweKoncesjaPozwolenie wodnoprawneRezerwat przyrodyRODONajemca

Przypisy

 1. WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
 2. POŚ art. 211 ust. 2
 3. 1 POŚ art. 188 ust. 2 pkt.4
 4. POŚ art. 202 ust. 2-4
 5. PW art. 36 ust. 3 pkt 1 i 3
 6. POŚ art. 201 ust. 2

Bibliografia

 • Górski M., Pchałek M., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jendrośka J. (2011), Prawo ochrony środowiska, C.H. Beck, Warszawa
 • Ministerstwo Środowiska (2003), Wytyczne do sporządzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • Niemczewska J., Zaleska-Bartosz J. (2016), Wymagania dotyczące ewidencji i sprawozdawczości w zakresie emisji do powietrza zanieczyszczeń towarzyszących eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, nr 10
 • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627
 • Zmysłowska A., Nowakowski T. (2003), Pozwolenia zintegrowane (IPPC), Ministerstwo Środowiska, Warszawa

Autor: Roman Melnychuk