Pozwolenie wodnoprawne

Z Encyklopedia Zarządzania
Pozwolenie wodnoprawne
Polecane artykuły

Pozwolenie wodnoprawne - to wyznaczony rodzaj zezwolenia przyznawanego w postaci decyzji administracyjnej przez organy administracji państwowej, uprawniające do wydania pozwolenia na szczególne korzystanie z wód oraz wykonywania urządzeń wodnych (B. Kryk i in. 2012, s. 190). Pozwolenie wodnoprawne jest wydawane na podstawie zgody wodnoprawnej (D. Kociołek 2018, s. 1). Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich wydaje pozwolenia wodnoprawne, w zależności od sprawy (D. Kociołek 2018, s. 1). Zakres przepisów dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przedstawia ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz. 310 z późn. zm.).

Wykaz obowiązkowych pozwoleń

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne wyznaczyła przepisy wymagające uzyskania pozwolenia na usługi wodne (M. Górski 2018, s. 4). Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na (Dz.U. 2020, poz. 310 z późn. zm.):

 • usługi wodne oraz wykonanie urządzeń wodnych,
 • szczególne korzystanie z wód,
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemne,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwijanie glonów,
 • rekultywację wód powierzchniowych albo wód podziemnych,
 • przekształcenia ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód,
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz modelowanie nowych koryt cieków naturalnych,
 • sterowanie przez śródlądowe drogi wodne i przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
 • sterowanie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów,
 • gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz przetwarzania odpadów, a przede wszystkim ich składowania,
 • obszary szczególnego zagrożenia powodzą nowych obiektów budowlanych oraz nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Okres posiadania pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne jest wydawane na czas określony, nie dłużej niż 30 lat. Zgodnie z art. 400 ustawy - Prawo wodne - Wyjątkiem jest (Dz.U. 2020, poz. 310 z późn. zm.):

 • wprowadzenie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, należących do innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego na okres nie dłużej niż 4 lata,
 • wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu wydaje się na okres nie dłuższy niż 5lat.

Wykaz dokumentów koniecznych do pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art. 407 ust. 2 ustawy - prawo wodne - pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na podstawie wniosku, do którego muszą być dołączone następujące dokumenty (Dz.U. 2020, poz. 310 z późn. zm.):

 • operat wodnoprawny,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli jest wymagana,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeśli nie ma to decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji do celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeśli są wymagane,
 • ocenę wodnoprawną, jeśli jest wymagana,
 • wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód albo w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Wygaśniecie pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na czas określony, po tym okresie dokument administracyjny wygasa. Zgodnie z art. 414 ust. 1 ustawy – prawo wodne określa 4 rodzaje wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 2020, poz. 310 z późn. zm.):

 • upłynął okres, na który zostało wydane,
 • zrzeknięcia się przez zakład wymaganego pozwolenia,
 • nie rozpoczęcia przez zakład wykonywania urządzeń wodnych w ciągu 3 lat, od chwili uzyskania pozwolenia,
 • realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat, od momentu uzyskania dokumentu.

Bibliografia