Prawo lotnicze

Z Encyklopedia Zarządzania
Prawo lotnicze
Polecane artykuły


Prawo lotnicze jest to dział prawa, którego przepisy regulują kwestie związane z lotnictwem cywilnym. Przepisy te zawarte są w Ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. Regulacje Prawa lotniczego stosuje się do polskiego lotnictwa cywilnego oraz obcego lotnictwa cywilnego w zakresie ustalonym przez to prawo. (art. 1 § 2 Prawo lotnicze)

Ustawa Prawo lotnicze dokonuje wdrożenia dyrektyw Wspólnot Europejskich. Wspólnotowe prawo lotnicze umożliwia realizację celów Wspólnoty, do których należy m.in. ustanowienie wspólnego rynku oraz prowadzenie wspólnych polityk, w tym polityki w zakresie transportu. (Szymajda I. str. 83)

Prezes Urzędu jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego. Jest powoływany przez Prezes Rady Ministrów. Do zadań Prezesa Urzędu należy: (art. 21 ust.2)

 • nadzór nad eksploatacją statków powietrznych
 • sprawdzanie zdatności sprzętu do lotów
 • sprawdzanie kwalifikacji personelu lotniczego
 • prowadzenie rejestrów m.in. statków powietrznych, lotnisk
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów w zakresie lotnictwa cywilnego
 • wydawanie decyzji administracyjnych

Lotnictwo cywilne

Lotnictwo cywilne obejmuje wszystkie rodzaje lotnictwa, z wyjątkiem lotnictwa państwowego, (art. 1 § 3 Prawo lotnicze)

Lotnictwo cywilne obejmuje:

 • Lotnictwo komunikacyjne,
 • Lotnictwo sportowe,
 • Lotnictwo gospodarczo-usługowe.

Statek powietrzny

Według ustawy Prawo lotnicze "statkiem powietrznym jest urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża." (art. 2 pkt 1) Zgodnie z ustawą jego użytkownikiem jest właściciel lub inna osoba wpisana do rejestru statków powietrznych. Zgodnie z art. 6 "w czasie lotu w polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie statki powietrzne oraz osoby i rzeczy na tych statkach podlegają prawu polskiemu, chyba że prawo to stanowi inaczej."

Wykonywać loty w przestrzeni powietrznej mogą wyłącznie cywilne statki powietrzne: (art. 31)

 • wpisane do polskiego lub obcego rejestru cywilnych statków powietrznych,
 • mające wymagane znaki rozpoznawcze,
 • posiadające zdatność do lotów, potwierdzoną odpowiednimi dokumentami.

Rejestry statków powietrznych

Rejestr cywilnych statków powietrznych jest prowadzony przez Prezesa Urzędu. Rejestr ten jest jawny. Prezes Urzędu dokonuje wpisu w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast wypis z rejestru jest wydawany na wniosek zainteresowanych. (art. 34) Rejestr wojskowych statków powietrznych prowadzi Minister Obrony Narodowej z kolei rejestr statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego jest prowadzony przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zdatność statków powietrznych do lotu jest sprawdzana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego – EASA. (art. 46)

Lotnisko

"Lotniskiem jest wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni w całości lub w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego lub nawodnego ruchu statków powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego granicach obiektami i urządzeniami budowlanymi o charakterze trwałym, wpisany do rejestru lotnisk" (art. 2 pkt 4) Częścią lotniczą lotniska jest obszar trwale przeznaczony do startów i lądowań statków powietrznych oraz do związanego z tym ruchu statków powietrznych, wraz z urządzeniami służącymi do jego obsługi. (art. 2 pkt 6)

Rodzaj lotnisk ze względu na dostępność dla użytkowników:

 • lotnisko użytku publicznego,
 • lotnisko użytku wyłącznego

"Lotniskiem użytku publicznego jest lotnisko otwarte dla wszystkich statków powietrznych w terminach i godzinach ustalonych przez zarządzającego tym lotniskiem i podanych do publicznej wiadomości." (art. 54 § 2)

"Lotniskiem użytku wyłącznego jest lotnisko wykorzystywane przez zarządzającego tym lotniskiem, użytkowników lotniska wymienionych w dokumentacji rejestracyjnej tego lotniska oraz za zgodą zarządzającego lotniskiem – przez innych użytkowników lotniska." (art. 54 § 3)

Organizacje międzynarodowe powiązane z lotnictwem

 1. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
 2. Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego (ECAC)
 3. Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL)
 4. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Bibliografia

Autor: Agata Wadowska

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.