Rzecznik konsumentów

Z Encyklopedia Zarządzania
Rzecznik konsumentów
Polecane artykuły


Rzecznik konsumentów jest to podmiot, który w imieniu samorządu powiatowego zajmuje się ochroną praw konsumenta. Zajmuję się on indywidualnymi sprawami związanymi z naruszeniem praw konsumenta. Uprawnienia i zakres działania rzecznika konsumentów są uregulowane w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku. Stanowisko powiatowego (miejskiego) rzecznika powstało na mocy zmiany Ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym z dnia 24 lutego 1900 roku. Zakres ochrony konsumentów został przydzielony na szczebel wojewódzki i powiatowy. Wówczas rzecznika powoływała i odwoływała rada powiatu. (Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I. 2005, s. 76) Obecnie rzecznika powołuje starosta lub prezydent miasta. Każdy rzecznik musi do dnia 31 marca każdego roku złożyć staroście roczne sprawozdanie z prowadzonej działalności. W Polsce obecnie jest 371 rzeczników konsumentów

Zadania rzecznika konsumentów

Zgodnie z Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku do zadań rzecznika konsumentów należy:

  1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych

Dodatkowo mają oni prawo do wytyczania powództwa na rzecz konsumentów oraz oraz do wstępowania, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Najważniejszym zadaniem jest udzielanie bezpłatnych porad w zakresie ochrony praw konsumentów. Udzielanie porad odbywa się w biurze rzecznika, drogą elektroniczną lub przez telefon. Rzecznik dostarcza również konsumentom odpowiednich materiałów edukacyjnych oraz podejmuje się mediacji ze stroną postępowania. (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2017, s. 7)

Wymagania na stanowisko rzecznika konsumentów

Aby podjąć pracę osoba musi posiadać wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne oraz mieć co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową, lecz nie jest obligatoryjne, aby praktyka dotyczyła ochrony praw konsumentów. Ze względu na to iż rzecznik konsumentów jest pracownikiem samorządowym, powinien spełniać także wymogi określone w Ustawie o pracownikach samorządowych tj. posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralność, pełna zdolność do czynności prawnych.. (Pietraszewski M. 2011, s. 97-98)

Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów

Jest to organ działający przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który składa się z dziewięciu rzeczników po jednym z obszaru właściwości miejscowej delegatur UOKiK. Zakres funkcjonowania Rady określa Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku. Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów powstała w 2002 roku.

Wyszczególnione w ustawie zadania Rady to:

  1. przedstawianie propozycji dotyczących kierunków zmian legislacyjnych w przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów,
  2. wyrażanie opinii w przedmiocie projektów aktów prawnych lub kierunków rządowej polityki konsumenckiej,
  3. wyrażanie opinii w innych sprawach z zakresu ochrony konsumentów przedłożonych Radzie przez Prezesa Urzędu,
  4. przekazywanie informacji dotyczących ochrony konsumentów, w zakresie wskazanym przez Prezesa Urzędu.

Bibliografia

Autor: Patrycja Walas

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.