Rekomendacja

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Rekomendacje)

Rekomendacja to pozytywna opinia wydana o kimś. W innym znaczeniu to pozytywna lub negatywna ocena wartości spółki i jej akcji wydana przez doradcę giełdowego.

W przypadku inwestorów, rekomendacje dają jasny sygnał by podjąć działania inwestycyjne. Dla analityków poprawnie stworzone inwestycję są przepustką do dalszej kariery i potwierdzeniem ich rzetelności i profesjonalizmu. Z kolei kierownictwo domów maklerskich uważa rekomendacje za źródło przychodów generowanych z subskrypcji i prowizji od zwiększonego obrotu będącego odpowiedzią na reakcję inwestorów w związku z wydaniem rekomendacji. Media wykorzystują rekomendację by zwiększyć zainteresowanie i przekazać jeszcze bardziej kontrowersyjne informacje zwłaszcza w momencie gdy dochodzi do zawirowania na rynkach finansowych.(Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce, Paweł Mielcarz Warszawa 2016 s. 7-8)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2015r. Rekomendacje mogą dotyczyć instrumentów finansowych, wystawców, emitentów, metod sporządzania i publikowania rekomendacji oraz dokładnych warunków jakie powinny spełniać. Rekomendacjami mogą być analizy, raporty oraz wszelkiego rodzaju informacje które mogły by wskazywać określone zachowania inwestycyjne a także opinie odnośnie aktualnej bądź przyszłościowej ceny lub wartości instrumentów finansowych pod warunkiem, że zawarte są w niej zalecenia podejmowania odpowiednich działań inwestycyjnych w stosunku do tych instrumentów finansowych i są publikowane a także rozpowszechniane za pomocą kanałów dystrybucji rekomendacji.(Polityka ekonomiczna, pod redakcją Jerzego Sokołowskiego, Michała Sosnowskiego, Arkadiusza Żabińskiego, Wrocław 2012 s. 27-29)

TL;DR

Rekomendacje to pozytywne lub negatywne opinie na temat wartości spółki i jej akcji wydawane przez doradców giełdowych. Mają one wpływ na decyzje inwestorów, karierę analityków i przychody domów maklerskich. Rekomendacje muszą zawierać informacje dotyczące rekomendującej osoby, daty sporządzenia, metody wyceny, projekcji cenowych i kierunku rekomendacji. Dzielą się one na kierunkowe (kupuj, trzymaj, sprzedaj) i relatywne (przeważaj, neutralne, niedoważaj).

Treść rekomendacji

W rekomendacjach powinny zostać zawarte informacje które umożliwią identyfikację osoby rekomendującej, a więc nazwę podmiotu a także imię i nazwisko osoby, która taką rekomendację sporządzi. Należy dodać, że oprócz tych danych w rekomendacjach musi się znaleźć data jej sporządzenia oraz wykaz rekomendacji przedstawianych na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy przez rekomendującego z uwzględnieniem silnych i słabych stron metod które zostały zastosowane do wyceny instrumentów finansowych, przy czym osoba, która rekomenduje powinna oprzeć się na minimum dwóch metodach tej wyceny. Jeżeli osobą rekomendującą jest firma rekomendująca, niezależni analitycy lub każdy podmiot, którego podstawowym zadaniem jest przygotowywanie rekomendacji bądź osoba fizyczna będąca pracownikiem takiego podmiotu to rekomendacja powinna zawierać wszystkie źródła informacji wykorzystane do jej sporządzenia. Oprócz tego powinna określać metodę i podstawę wyceny zaakceptowaną przy ocenie instrumentu finansowego oraz tzw. Projekcje cenowe jak również jasno zdefiniować kierunki rekomendacji tzw. "kupuj", "trzymaj", "sprzedaj". Szczególnie istotne jest także umieszczenie informacji odnośnie określenia ryzyka które wiąże się z inwestowaniem w odpowiedni instrument finansowy, datę pierwszego przekazania rekomendacji do dystrybucji a także zakres czasowy danych na bazie której określono ceny instrumentu finansowego z uwzględnieniem zmian poprzednich rekomendacji które na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy były opublikowane w stosunku do tego samego instrumentu finansowego. Treść rekomendacji powinna zawierać informacje o wszystkich danych i informacjach mogących mieć wpływ na obiektywizm sporządzanych danych a szczególnie tych świadczących o zaangażowaniu kapitałowym podmiotu rekomendującego w instrumenty finansowe które stanowią przedmiot rekomendacji (Polityka ekonomiczna, pod redakcją Jerzego Sokołowskiego, Michała Sosnowskiego, Arkadiusza Żabińskiego, Wrocław 2012 s. 27-29)

Podział rekomendacji

Rekomendacje można podzielić na dwie grupy: fundamentalne które również nazywane są kierunkowymi, oraz relatywne. Rekomendacje kierunkowe odnoszą się do wyceny fundamentalnych spółek i najczęściej są wiążące przez okres 12 miesięcy licząc od daty wydania lub do chwili w której zostanie zrealizowana docelowa treść zawarta w rekomendacji. Można wyróżnić następujące rodzaje rekomendacji:

  • kupuj - czyli potencjał wzrostu akcji spółek jest większy niż 10 % a niektóre systemy rekomendacji domów maklerskich wskazują na wartość wyższą niż 15 %.
  • trzymaj - ten rodzaj określa właściwą wycenę akcji i prognozuje się stabilność notowań akcji spółki, niektóre systemy rekomendacji domów maklerskich przewidują dodatnią stopę zwrotu która jest niższa niż w przypadku rekomendacji kupuj
  • sprzedaj - oznacza że na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy oczekuje się ujemnej stopy zwrotu z inwestycji w akcje spółki i jest ona niższa od wartości - 10 %

Rekomendacje relatywne odnoszą się do benchmarku i są dostępne tylko w niektórych systemach rekomendacji domów maklerskich.Rekomendacje relatywne są wiążące przez 3 miesiące od daty wydania. Rodzaje jakie można spotkać w rekomendacji relatywnej to przeważaj czyli zachowanie akcji jest silniejsze niż benchmark, neutralne odnosi się do neutralnych zachowań akcji, niedoważaj oznacza że zachowanie akcji jest słabsze niż benchmark (Polityka ekonomiczna, pod redakcją Jerzego Sokołowskiego, Michała Sosnowskiego, Arkadiusza Żabińskiego, Wrocław 2012 s. 27-29)


Rekomendacjaartykuły polecane
Gra giełdowaInsider tradingIndeks giełdowyCertyfikat inwestycyjnyFundusz hedgingowyDepozyt zabezpieczającyFree float (finanse)Oferta publicznaRatingModele adaptacyjne

Bibliografia


Autor: Mateusz Gałaś