Oferta publiczna

Z Encyklopedia Zarządzania

Oferta publiczna (IPO-Initial Public Offering) jest to pozyskiwanie kapitału na dalszy rozwój poprzez ofertę publiczną akcji to domena spółek dojrzałych, które osiągnęły wielkość krytyczną pozwalającą na dalszy rozwój pod szyldem spółki publicznej. Podstawową przesłanką inwestycyjną jest tu potencjał wzrostu danego podmiotu w okresie najbliższych lat zarówno poprzez organiczne rozbudowywanie mocy wytwórczych jak i poprzez konsolidację rynku.

Silne equity story oraz przewagi konkurencyjne, jakimi dysponuje danych podmiot są tu jak i w przypadku pozostałych metod pozyskiwania finansowania typu equity podstawowymi czynnikami decydującymi o możliwości pozyskania finansowania. Kwoty finansowania w opisywanym przypadku przeznaczone są na przedstawione w prospekcie emisyjnym cele inwestycyjne, na które najczęściej składają się: plan inwestycyjny, podwyższenie kapitału obrotowego lub akwizycje.

Mając na uwadze etapowość oraz periodyzację finansowania niezbędnego do skutecznego rozwoju spółki, oraz realizacji jej strategii długookresowej w następnych etapach spółki publiczne często przeprowadzają kolejne emisje akcji (SPO) w celu sfinansowania swoich planów.

Brak dostępu do informacji finansowych oraz poziomu transparentności występującej w przypadku spółek już notowanych na giełdzie skutkuje występowanie u potencjalnych inwestorów oczekiwania dyskonta w stosunku do akcji już notowanych na rynku. Oczekiwanie to jest również wynikiem braku płynności, jaki ma miejsce od momentu zapisu do momentu pierwszego notowania akcji. Poziom powyższego dyskonta jest ściśle powiązany ze specyfiką danej spółki oraz aktualną koniunkturą na rynkach kapitałowych, niemniej jednak zwykle przekracza 10%.

TL;DR

Oferta publiczna (IPO) polega na pozyskiwaniu kapitału poprzez ofertę publiczną akcji. Proces IPO składa się z wielu etapów, takich jak wybór konsorcjum, opracowanie prospektu emisyjnego i marketing. Kluczowym dokumentem jest prospekt emisyjny, który musi zawierać opis spółki, analizę ryzyka, działalność operacyjną i sytuację finansową. Roadshow, czyli spotkania z inwestorami, jest ważnym elementem promocji IPO. Spółki często odwiedzają światowe rynki finansowe.

Etapy IPO

Proces IPO jest procesem polegającym na emisji akcji nowej emisji oraz ich wprowadzeniu do publicznego obrotu. Proces ten jest często połączony z plasowaniem akcji istniejących przez obecnych akcjonariuszy, którzy pragną zmniejszyć swoje zaangażowanie w danym podmiocie.

Na główne etapy procesu pozyskania finansowania poprzez IPO składają się:

 • Wybór konsorcjum i organizacja projektu
 • Wybór doradcy finansowego, prawnego, audytora oraz na późniejszym etapie doradcy PR
 • Due diligence
 • Opracowanie prognoz
 • Opracowanie wyceny
 • Ustalenie struktury oferty
 • Opracowanie prospektu emisyjnego
 • Procedura przed KNF
 • Opracowanie raportu analitycznego
 • Pre-marketing i Roadshow
 • Marketing
 • Subskrypcja
 • Wprowadzenie akcji do obrotu publicznego
 • Stabilizacja notowań

Prospekt emisyjny

Podstawą procesu IPO jest prospekt emisyjny. Dokument sporządzany jest po wcześniejszym badaniu due diligence, czyli prawnym, finansowym oraz operacyjnym sprawdzeniem emitenta[1] Prospekt emisyjny musi zawierać kilka istotnych części:

1.Opis spółki. W tej części przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące działalności spółki, perspektywy jej działalności oraz podstawowe dane dotyczące struktury oferty publicznej.

2.Analiza ryzyka. W drugiej części opisujemy ryzyka dotyczące działalności spółki oraz te związane z jej otoczeniem rynkowym, czy też inwestycją w akcje spółki.

3.Działalność operacyjna spółki. Kolejna część zawiera opis wszystkich obszarów działalności spółki, a także opis poszczególnych produktów oraz rynku, na którym działa spółka.

4. Sytuacja finansowa. W tej części przedstawione są sprawozdania finansowe spółki oraz opis jednorazowych zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe emitenta.

5.Pozostałe informacje prawne. W ostatniej części zawarty jest opis transakcji, podmiotów powiązanych oraz postępowań sądowych związanych ze spółką.[2]

Roadshow

Roadshow to jeden z najważniejszych etapów oferty publicznej. Zarząd spółki organizuje spotkania z inwestorami instytucjonalnymi, analitykami giełdowymi oraz dziennikarzami. Podczas spotkań emitent stara się przekonać potencjalnych inwestorów do inwestycji w akcje jego spółki. W prezentacji spółki opisuje model biznesowy, strukturę publicznej oferty, strategię na najbliższe lata a także zagrożenia dla działalności spółki oraz jak zamierza z nimi walczyć. Spółka chcąc przyciągnąć inwestorów, nie ograniczanie się jedynie do granic swojego kraju, często podczas roadshow odwiedzane są światowe stolice rynków finansowych takie jak: Londyn, Frankfurt, Nowy Jork. Czas trwania procesu jest zależny od spółki, zwykle to okres od 10 dni do 3 tygodni. Dzięki informacjom zwrotnym od inwestorów analitycy wraz z zarządem ustalają przedział cenowy akcji[3]


Oferta publicznaartykuły polecane
Seed capitalAnaliza fundamentalnaVenture capitalEmisja akcjiProspekt emisyjnyPortfelPortfel inwestycyjnyRyzyko pogodoweStrategie postępowania z ryzykiem

Przypisy

 1. Maćkiewicz P. (red.) (2014), s. 155-163
 2. Maćkiewicz P. (red.) (2014), s. 155-163
 3. Michorowski M. (red.) (2013), s. 98-112

Bibliografia


Autor: Jakub Kocjan, Angelika Duda