Prospekt emisyjny

Z Encyklopedia Zarządzania

Prospekt emisyjny jest to dokument, który ma charakter informacyjny i dostarcza informacji o emisji papierów wartościowych, czynnikach ryzyka, a także aktualnej sytuacji finansowej emitenta i jego perspektywach rozwoju. Ma on pomóc potencjalnemu inwestorowi przy podejmowaniu decyzji o zakupie akcji. Do 2005 roku wymogi co do treści i formy prospektu emisyjnego stanowione były przez prawo krajowe. Obecnie nowa forma prospektu emisyjnego obowiązuje we wszystkich państwach należących do Wspólnoty Europejskiej. Ma wpływ na ocenę emitenta i posiadanych przez niego papierów wartościowych. Brak zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego grozi karą grzywny do 1 000 000 złotych albo karą pozbawienia wolności do lat 2.

TL;DR

Prospekt emisyjny to dokument informacyjny, który zawiera informacje o emisji papierów wartościowych oraz o emitencie. Ma pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji. Składa się z trzech części: rejestracyjnej, ofertowej i podsumowującej. Zawiera wiele informacji, takich jak wyniki finansowe, czynniki ryzyka, historia i rozwój emitenta, opis działalności, osoby zarządzające, informacje o papierach wartościowych, cele emisji i wiele innych. Prospekt musi być zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Może być publikowany w formie papierowej lub elektronicznej. Emitent ma obowiązek aktualizować prospekt w trakcie jego ważności.

Funkcje prospektu emisyjnego

Dla emitentów papierów wartościowych:

 • funkcja informacyjna - przedstawia charakterystykę prowadzonej działalności, osiąganych wyników, prognoz wyników,
 • funkcja marketingowa- emitent zachęca do nabywania papierów wartościowych poprzez korzystne przestawienie swojej działalności,
 • funkcja określenia ryzyka tzw. czynniki ryzyka - wskazanie realnych zagrożeń dla realizacji zamierzonych działań.

Dla inwestorów:

 • funkcja informacyjna - zapewnia szczegółowe informacje dotyczące działalności spółki i jej oferty, definiuje potencjalne zyski i czynniki ryzyka,
 • funkcja zabezpieczająca interesy - prospekt obejmuje oświadczenia osób odpowiedzialnych za sporządzenie poszczególnych części dokumentu, w sytuacji nieuczciwego sporządzenia prospektu inwestor ma jasno przedstawione, do kogo należy kierować roszczenia.

Budowa prospektu emisyjnego

Dokument ten składa się z trzech części, a każda z nich może być stworzona osobno i stanowić odrębny dokument. Trzy części prospektu to:

 • rejestracyjna,
 • ofertowa,
 • podsumowująca.

Dokument rejestracyjny - skupia się na podmiocie prawnym i biznesowym. Dotyczy informacji o działalności i organizacji emitenta, zawiera wyniki finansowe, informacje majątkowe, prognozy przedsiębiorstwa na kolejne lata, skład osób zarządzających oraz czynniki ryzyka.

Dokument ofertowy - zawiera informacji dotyczące wprowadzonych papierów wartościowych oraz właścicieli je sprzedających.

Dokument podsumowujący - obejmuje streszczenie najważniejszych informacji z dwóch powyższych dokumentów, sporządzony w sposób przystępny dla inwestorów, zawiera zazwyczaj nie więcej niż dwa tysiące pięćset słów. Należy go traktować jako wstęp do prospektu emisyjnego, natomiast decyzje podejmować na podstawie całości dokumentacji.

Informacje zawarte w prospekcje emisyjnym:

 • oświadczenia,
 • informacje biegłych rewidentach,
 • czynniki ryzyka,
 • historia i rozwój emitenta,
 • opis działalności,
 • trendy w działalności emitenta,
 • struktura organizacyjna grupy kapitałowej,
 • majątek,
 • posiadane kapitały,
 • prognoza zysków i szacunkowe zyski,
 • osoby zarządzające i nadzorujące,
 • znaczni akcjonariusze,
 • transakcje z podmiotami powiązanymi,
 • sprawozdania finansowe,
 • polityka dywidendy,
 • status spółki,
 • istotne umowy
 • opis papierów wartościowych,
 • informacje o warunkach oferty,
 • zasady dystrybucji,
 • informacje o obrocie wtórnym,
 • cele emisji,
 • koszty emisji.

W okresie ważności prospektu emisyjnego emitent ma obowiązek jego aktualizacji. Aneks z informacjami aktualizacyjnymi zatwierdza Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) w ciągu 7 dni od jego otrzymania, jeżeli komisja wykryje nieprawidłowości może odmówić jego zatwierdzenia czego skutkiem może być wprowadzenie zakazu przeprowadzenia oferty lub przerwanie jej przebiegu.

Formy publikacji

Prospekt emisyjny musi zostać opublikowany w terminie dającym inwestorom czas na zapoznanie się z jego treścią i nie później niż w dniu wejścia subskrypcji, sprzedaży lub dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Kanały publikacji prospektu emisyjnego:

 • gazeta ogólnopolska,
 • bezpłatnej formie wydrukowanej,
 • w formie elektronicznej w sieci.

KPWiG prowadzi na swojej stronie spis wszystkich prospektów emisyjnych.

Przykłady prospektów emisyjnych

Forma prawna

Prospekt emisyjny reguluje rozporządzenie wdrażające Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, a także Dz.U. 2018 poz. 512.


Prospekt emisyjnyartykuły polecane
Emisja akcjiOferta publicznaBadanie sprawozdania finansowegoObowiązek badania sprawozdań finansowychUstawa o obrocie instrumentami finansowymiCeTOSpółka publicznaKrajowy Depozyt Papierów WartościowychRynek pozagiełdowy

Bibliografia

 • Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WETekst mający znaczenie dla EOG. Document 32003L0071
 • GPW (2017), Przewodnik dla emitentów giełdowych droga po kapitał
 • Poślad M. (2005), Poradnik inwestora - Jak czytać prospekt emisyjny, Wydawnictwo Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa
 • PWC (2011), Droga na giełdę
 • Sójka T. (2008), Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie, Wolters Kluwer, Kraków
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539
Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Daniel Kasprzycki