Obowiązek badania sprawozdań finansowych

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Informacje charakteryzujące dotychczasowe dokonania jednostek zawarte w rocznych sprawozdaniach finansowych są istotne nie tylko dla osób zarządzających jednostkami i właścicieli tych podmiotów, ale również dla innych uczestników rynku, takich jak: potencjalni inwestorzy, wierzyciele, kontrahenci, instytucje fiskalne i rządowe. Bardzo ważne jest, aby atest biegłego rewidenta w wysokim stopniu gwarantował, że zbadane sprawozdanie finansowe przedstawia wiarygodne, prawidłowe, godne zaufania informacje, które ułatwiają bezpieczne lokowanie kapitału, udzielanie pożyczek, podejmowanie decyzji inwestycyjnych, a co za tym idzie zmniejszą niepewność nieotrzymania spodziewanych korzyści ekonomicznych z wzajemnych transakcji.

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych

Badaniu i ogłaszaniu, zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność:

  • pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym spełniły dwa z trzech warunków:
- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - co najmniej 50 osób,
- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego 2 500 000 EURO,
- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy 5 000 000 EURO,
Ponadto obowiązkowi badania podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych. Inne podmioty, uznające walory "atestacji" sprawozdania finansowego, które nie są objęte tym obowiązkiem, również mogą zawrzeć umowę o jego badanie. Szczegółowo obowiązek badania sprawozdań określa ustawa o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami).

Bibliografia

  • Ustawa o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami).
  • Praca zbiorowa pod redakcją naukową S. T. Surdykowskiej, Rachunkowość kreatywna a oszustwa księgowe, wyd. Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2005,
  • A. Hołda, J. Pociecha, Rewizja finansowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
  • Sawicki, K. (2011). Kierunki zmiany polityki badania sprawozdań finansowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (668).

Autor: Aneta Radzewicz