Walory

Z Encyklopedia Zarządzania
Walory
Polecane artykuły


Walory to papiery wartościowe, emitowane przez spółki handlowe lub instytucje finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku finansowym. Znane są również pod takimi nazwami jak pieniądze, dewizy, czy kosztowności. Walor, to często używane określenie przy podawaniu informacji finansowych oraz w literaturze ekonomicznej, w przypadku gdy chodzi o wystawiane na giełdach papierów wartościowych (akcje, obligacje, i certyfikaty).

[1] Walory finansowe są kierowane do danej grupy inwestorów. Inwestorami nazywa się podmioty gospodarcze, czyli tzw. inwestorów instytucjonalnych (np.inwestorzy indywidualni). Na podstawie cen walorów można wyznaczać stopy zwrotu, odchylenia standardowe, czy korelacje. [2]

Podział walorów (papierów wartościowych)

Dwie podstawowe grupy, na które dzieli się walory:

 1. MBS(Mortgage Backed Securities) - czyli takie papiery wartościowe, które są zabezpieczone hipotecznymi wierzytelnościami kredytowymi,
 2. ABS (Asset Backed Securities)- czyli takie papiery wartościowe, które opierają się na wszelkich innych aktywach.

Przykłady walorów

Więcej na ten temat znajdziesz czytając : papiery wartościowe.


Inne znaczenia słowa walor

Walor w sztuce

W malarstwie, grafice oraz fotografii w ten sposób nazywane jest natężenie koloru, jasność barwy, natężenie między światłem i cieniem (pojęcie jasności i ciemności). Walor bezpośrednio scala się z ciężarem koloru, dzięki niemu ustalamy czy nasz obraz/fotografia będą lekkie i ulotne lub ciężkie i masywne z nutą grozy. Można światło rozłożyć symetrycznie lub skupić się na kontrastach które mogą wpłynąć na zabarwienie emocjonalne naszej pracy.

Walor filatelistyczny

W ten sposób w filatelistyce określany jest przedmiot kolekcjonerski. W skład walorów filatelistycznych wchodzą:

 1. znaczki pocztowe,
 2. znaki niepocztowe pocztowo użyte,
 3. całości pocztowe,
 4. wydawnictwa okolicznościowe.

Pełne informacje o walorach filatelistycznych można znaleźć w specjalnych katalogach które są regularnie aktualizowane i wydawane.

Walory w odniesieniu do osoby

Są to cechy pozytywne danej osoby, które wyróżniają ją wśród tłumu i wpływają pozytywnie na jej wizerunek. „Urok” danej osoby.

Walory przyrodnicze

Są to elementy środowiska przyrodniczego, które decydują o atrakcyjności danego obszaru. Walory przyrodnicze zalicza się do walorów turystycznych. Walory turystyczne dzielimy na:

 • utworzone przez człowieka:
 1. ogrody botaniczne,
 2. ogrody zoologiczne,
 3. parki zabytkowe,
 4. zbiory przyrodnicze.
 • ukształtowane bez ingerencji człowieka:
 1. skałki, skały i grupy skał,
 2. wąwozy,
 3. doliny,
 4. wodospady, źródla,
 5. wywierzyska,
 6. głazy narzutowe i głazowiska,
 7. inne obiekty geologiczne.
 • inne:
 1. punkty widokowe,
 2. parki krajobrazowe,
 3. parki narodowe.

Walory turystyczne

Są to elementy środowiska naturalnego i pozaprzyrodniczego, decydujące o atrakcyjności turystycznej danego obszaru, miejsca i które są przedmiotem zainteresowań turystów. Wyróżnia się dwa rodzaje walorów turystycznych: [3]

 1. walory przyrodnicze (np. góry, morze) - które są elementami środowiska przyrodniczego,
 2. walory pozaprzyrodnicze (np. zabytki, sklepy, muzea, restauracje) - które są elementami kulturowymi.

Walory poznawcze

Są to pozytywne aspekty danego obiektu, które zachęcają nas do jego poznania. Walory poznawcze mogą dotyczyć rozmaitych kwestii, ale najczęściej używa się do wyeksponowania pozytywnych stron utworów literackich. Np. Walorami poznawczymi książki XYZ są zwroty akcji i poszerzenie naszej wiedzy na temat wojny.

Walory kulturowe (antropogeniczne)

Są to obiekty związane z działalnością człowieka i wytworzone przez niego. Stanowią one wartość kulturową lub historyczną danego obszaru. walorami kulturowymi są m.in. :

 1. miejsca pielgrzymkowe,
 2. obiekty historyczno - wojskowe,
 3. zabytki architektury i budownictwa,
 4. zabytki techniki i przemysłu.


Bibliografia


Przypisy

 1. Górska A.(2009), Inwestowanie w towary jako forma dywersyfikacji portfela Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ,Warszawa
 2. Waszkiewicz A.(2004), „Papierowe” bogactwo sekurytyzacji, Bank i kredyt
 3. Kowalczyk A.(2000), Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Aleksandra Wilczyńska