CeTO

Z Encyklopedia Zarządzania
CeTO
Polecane artykuły


CeTO (Centralna Tabela Ofert) - jest to nieurzędowy, publiczny rynek papierów wartościowych. Powstała 12 lutego 1996 roku jako spółka akcyjna. Jej głównym akcjonariuszem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. CeTO jest elementem regulowanego wtórnego publicznego obrotu pozagiełdowego. Rynek pozagiełdowy jest przeznaczony dla spółek, które nie spełniają restrykcyjnych wymagań rynku giełdowego.

Funkcje

Zakres obowiązków CeTO S.A. obejmuje:

  • Opracowywanie oraz egzekwowanie zasad i przepisów obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym,
  • Nadzór nad prowadzonym obrotem, gwarantujący poziom i integralność rynku,
  • Obsługę elektronicznego systemu obrotu,
  • Udostępnianie informacji o ofertach, notowaniach i transakcjach papierami wartościowymi, które są przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym,

Opis

Rynek pozagiełdowy, taki jak Centralna Tabela Ofert cechuje większe ryzyko inwestycyjne. O dopuszczeniu danej spółki na CeTO decyduje Komisja Papierów Wartościowych. Notowane są tu nie tylko bogate i dobrze rozwinięte spółki, ale również przedsiębiorstwa szukające kapitału na rozwój. Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku CeTO może nastąpić z wykorzystaniem instytucji prospektu emisyjnego lub w trybie zakładającym znaczne uproszczenie w zakresie obowiązków informacyjnych. Zasady obrotu na rynku CeTO określa regulamin uchwalany przez radę nadzorczą, który następnie wymaga zatwierdzenia przez KPWiG. Obrót papierami wartościowymi ma charakter zdecentralizowany, czyli dokonywany jest on przez uczestników CeTO działających w swoich siedzibach i zawierających transakcje bezpośrednio między sobą.

Papierami wartościowymi notowanymi na rynku CeTO mogą być:

W 2002 roku podjęto decyzję o wprowadzeniu na CeTO notowań skarbowych papierów wartościowych, a zdematerializowany obrót na tym rynku odbywa się codziennie w systemie notowań ciągłych za pośrednictwem systemu transakcyjnego ExTra. Indeks spółek notowanych na CeTO nosi nazwę ITO. Od 2009 roku spółka BondSpot S.A zajmuje się prowadzeniem obrotu pozagiełdowego na rynku Catalsys.

Przekształcenie CeTO

W 2004 roku spółka Ceto doszła do porozumienia strategicznego z włoskim dostawcą technologii dla rynku skarbowych papierów wartościowych MTS Group. W wyniku tego połączenia spółka zmieniła nazwę na MTS-CeTO S.A. Zorganizowali oni wtdy Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych zorganizowany na podstawie umowy z Ministrem Finansów. W maju 2009 roku Giełda Papierów Wartościowych w warszawie stała się główym akcjonariuszem spółki, zwiększając swoje udziały do 96,98% w wyniku czego spółka ponownie zmieniła nazwę, tym razem na na BondSpot S.A. i pod taką nazwą możemy znaleźć ją dziś na rynku kapitałowym. W wyniku tego połączenia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i spółka BondSpot S.A uruchomiły system autoryzacji i obrotu dłużnymi papierami wartościowymi zwany Catalyst. (Mazurek J. 2010 s. 11)

Przedmiotem obrotu na tym rynku są:

Bibliografia

Autor: Paweł Węc, Bartosz Matela