Indeks ITO

Z Encyklopedia Zarządzania
Indeks ITO
Polecane artykuły


Indeks ITO (Indeks Centralnej Tabeli Ofert S.A.) - indeks giełdowy spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym CeTO (od 28 września 2009 r. BondSpot S.A.). Jest to indeks dochodowy, oparty na wysokości kursów akcji.

ITO jest obok WIG, WIG-PL, NCIndex jednym z najpopularniejszych indeksów dochodowych (indeks giełdowy który oprócz kursów akcji uwzględnia również prawa poboru i dywidendy).

Zasady obliczania indeksu ITO

Wartość indeksu ITO obliczana jest jako iloraz bieżącej wartości kapitalizacji rynku akcji (czyli wartości wszystkich notowanych emisji na BondSpot S.A.), liczonej na podstawie średnich cen ważonych wolumenem obrotu, do pierwotnej wartości kapitalizacji rynku, pomnożony przez współczynnik kalibracji kompensujący skokowe zmiany kapitalizacji rynku nie związane z ewolucją cen. Kapitalizacja nowych akcji uwzględniana jest w indeksie najwcześniej od dziesiątego dnia notowania, pod warunkiem zawarcia transakcji w dniu poprzednim. Zmiana składu indeksu powoduje przeliczenie współczynnika kalibracji w celu zachowania ciągłości wartości indeksu. Wartość ITO jest wyrażana w punktach, a jej zmiany w procentach.

Przy obliczaniu wartości wskaźnika nie uwzględnia się prawa do dywidendy oraz prawa poboru akcji nowej emisji.

12 lipca 2010 r. na stronie internetowej Bondspot S.A. pojawiła się informacja, że z dniem 27 lipca 2010 r. BondSpot S.A. zaprzestanie obliczania i publikowania indeksu rynku akcji ITO.

Bibliografia

  • Nojszewska E., "Podstawy ekonomii", Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995, s. 223
  • Socha J., "Rynek papierów wartościowych w Polsce", Olympus 2003, s. 530
  • Augustyński, I. (2011). Wpływ giełd światowych na główne indeksy giełdowe w Polsce. Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse.

Autor: Elżbieta Nogieć