Rynek efektywny

Z Encyklopedia Zarządzania
Rynek efektywny
Polecane artykuły


Według teorii neoklasyków, z wyjątkiem tylko szczególnych przypadków, rynki finansowe są rynkami efektywnymi, na których informacja określana jako jawna, rozpowszechnia się i staje się znana wszystkim użytkownikom oraz inwestorom na rynku.

Z kolei cena danego papieru wartościowego ulega nieustannym wahaniom w górę i w dół, uwzględniając konsekwencje tej informacji przy zmianach cen.

Rynek efektywny traktuje giełdę jako bardzo czuły instrument przetwarzania informacji.

Zgodnie z teorią rynku efektywnego, występują trudności związane ze zdecydowaną przewagą rynku efektywnego, a tym samym związany z tym większy zarobek na akcjach, niż wynosi przeciętna stopa zwrotu dla danej grupy ryzyka.

Cechy charakterystyczne rynku

Rynkom efektywnym towarzyszy teza, że ceny papierów wartościowych odpowiednio odzwierciedlają dostępne informacje. Na zmiany kursów wpływ mają różnorodne niespodziewane czynniki, z czego główne znaczenie ma szybkość przetwarzanych przez rynek nowych informacji, wykorzystywanych do nowej wyceny wartości akcji oraz ustalenia nowego poziomu równowagi.

Główne założenia

Rynek określany jako efektywny, powinien spełniać poniższe założenia:

 • na rynku działa nieskończona liczba uczestników
 • działalność indywidualnych inwestorów nie powoduje zmiany cen akcji
 • wszyscy użytkownicy rynku oraz jego inwestorzy jednocześnie otrzymują nową informację
 • każdy z inwestorów ma taką samą oczekiwaną stopę zwrotu
 • informacja jest bezpłatna
 • koszty transakcyjne nie istnieje

Kształtowanie się cen na rynku efektywnym

Ceny na rynku efektywnym kształtują się w następujący sposób:

 • ceny akcji ulegają natychmiastowym zmianom adekwatnie do nowych informacji
 • ceny akcji odzwierciedlają wartość cen na rynku
 • osiąganie zysków większych od przeciętnych nie jest możliwe długookresowo

Teorie rynków efektywnych

Rynki efektywne i wszelkie teorie z nim związane wielokrotnie poddawane były testom empirycznym, w celu sprawdzenia istnienia nowych, aktualnych i dostępnych informacji, ułatwiających inwestorom na regularne zarobki większe, niż przeciętna dla aktywów o danym poziomie ryzyka.

Według większości przeprowadzonych testów wynika, że nie ma takiej informacji, która nie zostałaby wykorzystana na rynku efektywnym. W teorii rynków efektywnych znajomość ekonomii pozwala wpływać na ceny akcji i osiągane zyski.

Bibliografia

 • D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 414-416
 • J. Bremond, J.F. Couet, M.M. Salort, Kompendium wiedzy o ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 211
 • N.G. Mankiw, M.P.Taylor, Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 207-208

Autor: Katarzyna Ziętal