Transakcja pakietowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Transakcja pakietowa jest zawierana poza systemem notowań ciągłych oraz kursu jednolitego, najczęściej przez dużych inwestorów, którzy przed ich zawarciem uzgodnili ich szczegóły (cenę, ilość, termin rozliczenia). Na podstawie ogólne zarządzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie transakcja pakietowa może być zawarta, jeżeli:

 1. co najmniej jeden członek giełdy przekaże zlecenie kupna oraz zlecenie sprzedaży tej samej liczby instrumentów finansowych (z wyjątkiem kontraktów terminowych i opcji), po tej samej cenie i z tą samą datą rozliczenia,
 2. przedmiotem transakcji jest pakiet:
  • o wartości co najmniej 250.000 zł - w przypadku akcji wchodzących w skład indeksu WIG 20,
  • o wartości co najmniej 100.000 zł - w przypadku pozostałych akcji notowanych w systemie notowań ciągłych,
  • o wartości co najmniej 20.000 zł - w przypadku akcji notowanych w systemie kursu jednolitego,
  • o wartości co najmniej 100.000 zł - w przypadku innych niż akcje instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem par. 156 ust. 2 regulaminu Giełdy,
 3. maksymalna różnica pomiędzy ceną instrumentu finansowego określoną w zleceniu a ostatnim kursem tego instrumentu z sesji giełdowej nie jest wyższa niż 10%.

Minimalna wartość transakcji pakietowych jest określana w kwietniu każdego roku przez Zarząd Giełdy i obowiązuje przez kolejne 12 miesięcy jej pracy. Natomiast w przypadku transakcji przez spółki dopuszczone w danym roku na giełdzie, wartości tych transakcji nie mogą być mniejsze niż:

 • 2 000 000 zł w przypadku akcji wchodzących w skład indeksu WIG20
 • 1 000 000 zł w przypadku akcji wchodzących w skład indeksu mWIG40
 • 250 000 zł w przypadku pozostałych akcji

Jeżeli transakcja zawierana jest poza godzinami sesji giełdowej może zostać również zrealizowana gdy różnica kursu transakcji wynosi do 40 % średniej ważonej wolumenem obrotu kursów wszystkich transakcji zawartych na danej sesji giełdowej. Natomiast wartość pojedynczego kursu tego instrumentu nie może się różnić ceną o więcej niż 10% od zamknięcia.

Transakcje pakietowe wchodzą w skład transakcji szczególnych, oprócz nich znajdują się tam:

 • transakcje pakietowe: przedsesyjne i posesyjne
 • transakcje redystrybucyjne
 • transakcje odkupu i odsprzedaży

Transakcje pakietowe przedsesyjne są zawierane po dopuszczeniu instrumentu finansowego do obrotu, ale przed datą ich pierwszego notowania.

TL;DR

Transakcja pakietowa jest zawierana poza systemem notowań ciągłych i kursu jednolitego przez dużych inwestorów. Wartość i warunki transakcji są ustalane z góry. Minimalna wartość transakcji jest określana każdego roku. Transakcje pakietowe to tylko jedna forma transakcji szczególnych na giełdzie. Mają one różne ograniczenia i wymagania w zależności od rodzaju instrumentu finansowego. Transakcje pakietowe mają pewne zalety, takie jak brak podatku od czynności cywilnoprawnych i brak konieczności raportowania do regulatora rynku.

Rodzaje

Transakcje pakietowe na instrumenty pochodne:

 • Transakcje zawierane są w godzinach 9:00-16:30 dla wszystkich instrumentów pochodnych.
 • Dla transakcji pakietowych na poszczególnych instrumentach pochodnych obowiązują takie same ograniczenia wahań kursów jak dla transakcji zawieranych na sesji giełdowej
 • Określany jest minimalny oraz maksymalny wolumen transakcji pakietowych
 • Data rozliczenia transakcji może być określona wyłącznie na dzień zawarcia transakcji.
 • Dla transakcji pakietowych obowiązują takie same dane rozliczeniowe jak w przypadku transakcji sesyjnych na danych instrumentach pochodnych.
 • Po zawarciu transakcji pakietowej na instrumenty pochodne opublikowana jest zmiana liczby otwartych pozycji.
 • Transakcje pakietowe na instrumentach pochodnych objęte są identycznym systemem depozytów zabezpieczających jak transakcje sesyjne na instrumentach pochodnych.

Transakcje pakietowe na kontrakty terminowe mogą być zawierane po zawarciu pierwszej transakcji danym kontraktem w systemie notowań ciągłych.

Transakcja pakietowa dla kontraktów terminowych lub opcji, może być zawarta jeżeli liczba transakcji wynosi co najmniej 200 instrumentów, z wyłączeniem transakcji pakietowych na kontrakty terminowe na indeksy giełdowe w przypadku których, liczba ta powinna wynosić nie mniej niż 100. Różnica między ceną określoną w zleceni a kursem nie może przekraczać statystycznych ograniczeń wahań kursu.

Zalety transakcji pakietowych:

 • Transakcje pakietowe, jako transakcje zawierane na rynku regulowanym (GPW), nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC).
 • Transakcje pakietowe jako transakcje giełdowe nie wymagają dodatkowego raportowania do regulatora rynku (KNF)


Transakcja pakietowaartykuły polecane
Transakcje pakietoweNotowania giełdoweWarrantOpcja PUTIndeks ITOOpcjaKurs akcjiZlecenie bez limitu cenyFixing

Bibliografia

 • Dębski W. (2005), Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Dobosiewicz Z. (2013), Giełda, zasady działania, inwestorzy, rynki giełdowe Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Hałaburda D. (2015), Rynek obligacji Catalyst jako źródło pozyskiwania kapitału przez jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Vol.2015 Nr.110
 • Socha J. (2003), Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa
 • Zaremba A. (2014), Giełda podstawy inwestowania, Wydawnictwo Helion, Gliwice


Autor: Malwina Majewska, Michał Hajduk